Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504675-2021

06/10/2021    S194

Romania-Petroșani: Protective gear

2021/S 194-504675

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
National registration number: 4374873
Postal address: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 137A
Town: Petrosani
NUTS code: RO423 Hunedoara
Postal code: 332058
Country: Romania
Contact person: Claudia Angela Brasoveanu
E-mail: spital@spu-petrosani.ro
Telephone: +40 0254549849
Fax: +40 0254543611
Internet address(es):
Main address: www.spu-petrosani.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128684
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Masti faciale tip IIR, masti FFP2 si FFP3 (2022-2025)

Reference number: 20846
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de produse: Masti faciale tip IIR, masti FFP2 si FFP3, cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 080 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca faciala de uz medical - tip II

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani, Jud. Hunedoara

II.2.4)Description of the procurement:

DEASCRIEREA SI CANTITATILE MINIME SI MAXIME SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI CARE FACE PARTE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca de protectie FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani, Jud. Hunedoara

II.2.4)Description of the procurement:

DEASCRIEREA SI CANTITATILE MINIME SI MAXIME SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI CARE FACE PARTE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca de protectie FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani, Jud. Hunedoara

II.2.4)Description of the procurement:

DEASCRIEREA SI CANTITATILE MINIME SI MAXIME SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI CARE FACE PARTE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 336 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/ membrii asocierii/ subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a) CERTIFICATE CONSTATATOARE privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGET LOCAL, BUGET DE STAT, etc.), la momentul prezentarii; b) CAZIERUL JUDICIAR AL OPERATORULUI ECONOMIC SI AL MEMBRILOR ORGANULUI DE ADMINISTRARE, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art 187 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Acestea urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Notă: În cazul ofertanţilor care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 (evitarea conflictului de interese) coroborat cu art.60 din Legea nr.98/2016 . Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul aferent din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire si se va semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Dr. Vasilescu Alin – Manager

Dr. Racanel Florin Iulian – Director Medical

Ec. Brasoveanu Claudia Angela – Director Financiar Contabil

As. Stanciu Mirela Elena – Director de Ingrijiri

Nota:

In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor către bugetul statului respectiv, ofertanții străini vor dovedi îndeplinirea obligațiilor de plată în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana,acolo unde este cazul, semnate cu semnatura electronica extinsa Potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016, operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se vor mai depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător + anexa din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinta nr. 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractul.

Cerinţa se aplică inclusiv pentru documentaţia care trebuie prezentată de subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.ui.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială cu informaţiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă - informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantul/ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta nr. 2 -Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii cu toate anexele acestuia conform legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale sau dupa caz documente din care rezulta inregistrarea operatorului economic la Ministerul Sanatatii;

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice cu toate anexele acestuia in conformitate cu Legea 95/2006 si OUG nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 926.

Persoane juridice/ fizice straine: documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri medie anualaNR. LOT. CIFRA MEDIEI DE AFCERI1 201600.002 72000.003 168000.00Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani , 2018, 2019 si 2020 (funcţie de momentul iniţierii procedurii se vor completa corespunzător ultimii 3 ani), trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent fara TVA x 2 pentru fiecare LOT in parte, astfel :

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: Se vor prezenta documente pt sustinerea cifrei de afaceri (bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică şi financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSŢINERE din partea unui/unor terţ/terţi, atunci acesta ARE OBLIGAŢIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată conform tabelului (nu se va depăşi valoarea estimată/valoarea celui mai mare contract subsecvent). Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecţie umană indiferent de forma de prezentare şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivităţi).Ultimii 3 ani vor fi calculaţi prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).NR. LOT. VALOAREA PRODUSELOR SIMILARE LIVRATE IN ULTIMII TREI ANI1 100800.002 36000.003 84000.00

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateEsantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante conf. art. 179 lit. l) din Legea 98/2016

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii contractante.Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului/achiziţiei invocat/invocate drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data şi numărul documentului de recepţie.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasaţi pe primele 3 locuri, certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepţie/părţi relevante ale contractului/achiziţiei, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară.Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnică şi/sau profesională a Ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între Ofertant şi persoana respectivă.In cazul în care Ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susţinere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziţie Ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate din partea unui/unor terţ/terţi, atunci acesta ARE OBLIGAŢIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. ESANTIOANELE TREBUIE TRANSMISE LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE PANA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR in atentia Compartimentului de Achizitii al Spitalului de Urgenta Petrosani, insotite de o declaratie daca sunt sau nu cu titlu gratuit.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2. Stabil ofer castig se realiz numai prin comparare pret faraTVA/UM prez in ofer admisib, prin intocmirea, in ordine crescatoare a unui clasament pe baza caruia se stabilesc ofertele castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente.Oferta decl castig trebuie sa indepl caract tehnice din CS. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare prin intermediul SEAp-ului in vederea departajarii ofertelor. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 3, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantantilor situati initial pe locul 2. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantilor situati initial pe locul 1.

3. Atribuirea contractelor subsecvente se va face lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru si de existenta creditelor bugetare aprobate; - autoritatea contractanta nu este obligata sa achizitioneze intreaga cantitate maxima estimata a acordului cadru.

4. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021