Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504811-2021

06/10/2021    S194

Poland-Inowrocław: Surgical gloves

2021/S 194-504811

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
Postal address: ul. Poznańska 97
Town: Inowrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 88-100
Country: Poland
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl
Telephone: +48 523545587
Fax: +48 523574667
Internet address(es):
Main address: www.platformazakupowa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pszozino.lo.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Reference number: D-50/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 6 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 6 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

rok 2022

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 6 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

rok 2022

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym jeżeli potwierdzi stosownym dokumentem, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy rękawic jednorazowego użytku (w tym minimum jedna o wartości 500.000.000 zł dla zad. 1, o wartości 40.000 zł dla zad. 2 )

6. Podstawy wykluczenia

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy(wzór umowy) stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

art.138 ust.2 pp.2

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2021
Local time: 10:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

rok 2022

VI.3)Additional information:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

ZADANIE NR 1 – 19 000.00 zł(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

ZADANIE NR 2 - 500.00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.01.2021r.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rach 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496, w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu „D-50/2021” Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021