Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 505074-2017

Normál nézet megjelenítése

19/12/2017    S243

Olaszország-Ispra: Újrafelhasználható és újrahasznosítható IKT-berendezések adományozása az Európai Unió valamely tagországában székhellyel rendelkező humanitárius, szociális, oktatási, képzési, jótékonysági vagy környezetvédelmi célú non-profit szervezetek számára

2017/S 243-505074

Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására

 1.Ajánlatkérő:

Európai Bizottság, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Olaszország. E-mail: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Kérelem benyújtása:

A jelen szándéknyilatkozati felhívás célja előre kiválasztott jelentkezők listájának létrehozása újrafelhasználható és újrahasznosítható áruk adományozása céljából az Európai Unió valamely tagországában működő humanitárius, szociális, oktatási, képzési, jótékonysági vagy környezetvédelmi célú non-profit szervezetek számára. A szándéknyilatkozatot elektronikusan a következő címre kell benyújtani: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu, a tárgy mezőben egyértelműen feltüntetve az eljárás alábbi hivatkozási számát: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. A listára kerülés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az ajánlatkérő számára.
 3.A benyújtandó dokumentumok és információk:

Az érdeklődő felek a szándéknyilatkozatukban adják meg a kapcsolati adataik teljes körét. A kiválasztási kritériumok tekintetében történő értékeléshez benyújtandó igazoló okmányok felsorolása a 11. pontban található. A jelentkezőknek be kell nyújtaniuk a https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 weboldalon található becsületbeli nyilatkozatot, mellyel igazolják, hogy nincsenek az abban megadott kizárási helyzetek egyikében sem. A nyilatkozatot valamely felhatalmazott képviselőnek megfelelően alá kell írnia és dátummal kell ellátnia. Amennyiben kétség merül fel, a jelentkezőktől a kizárási kritériumok tekintetében igazoló dokumentumok is kérhetők.
 4.Az eljárás általános ismertetése:

Kérjük az érdekelt feleket, hogy az e felhívásban foglalt szabályokkal összhangban nyújtsanak be szándéknyilatkozatot. Az ajánlatkérő összeállítja azoknak az előzetesen kiválasztott jelentkezőknek a listáját, akik megfelelnek a 11. pontban foglalt kritériumoknak. A jelöltek rangsorolása a jelentkezésük beérkezésének időrendi sorrendjében történik, a jelen felhívás 11. pontjában meghatározott rendelkezések alapján. Amennyiben ugyanazon napon több jelentkezés is beérkezik, akkor a jelentkezőket véletlenszerű sorrend szerint rangsorolják. Az ajánlatkérők felkérése a rotációs elv alapján, a listabeli rangsort követve történik, így a listán szereplő valamennyi jelöltnek ugyanannyi esélye lesz arra, hogy idővel felkérjék. Az első felkérést a listavezető kapja. Minden alkalommal, amikor a 7. pontban meghatározott területeken szerződés megkötésére van szükség, az ajánlatkérő a soron következő jelöltnek olyan összefoglalót küld, amely részletesen ismerteti a begyűjtendő termékek jellegét és mennyiségét (az árukat várhatóan egyszerre 5-10 fős csoportok kapják), valamint mellékel egy szerződéstervezetet is. A jelentkezőt felkérik arra, hogy érdeklődését írásban erősítse meg. Amennyiben a jelölt ezt megerősíti, az ajánlatkérő szerződést küld a szóban forgó konkrét területre vonatkozóan. Amennyiben a jelölt részben vagy teljes mértékben elutasítja a felkérést, akkor az elutasítást meg kell indokolnia, és a Bizottság jogosult a listán szereplő következő jelöltnek elküldeni a felkérést.
 5.A személyes adatok védelme:

Amennyiben a szándéknyilatkozat személyi adatok (pl. név, cím és önéletrajz) rögzítését és feldolgozását is magában foglalja, az ilyen adatok feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelettel összhangban történik. Eltérő rendelkezés hiányában a hirdetményre adott választ és a kért személyes adatokat a fenti 4. pontban feltüntetett célokra igénylik, azokat kizárólag e célokra az 1. pontban feltüntetett ajánlatkérő dolgozza fel, aki adatkezelőnek is minősül. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk a következő oldalon elérhető adatvédelmi nyilatkozatban tekinthetők meg: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf. Személyes adatait a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője regisztrálhatja vagy csak a korai előrejelző rendszerben (EWS), vagy az EWS-ben és a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisában (CED) egyaránt, amennyiben Önre az alábbiakban felsorolt helyzetek bármelyike is vonatkozik: — a korai előrejelző rendszerről szóló 16.12.2008 keltezésű 2008/969 bizottsági határozat (további információért lásd a bizalmas adatkezelésről szóló nyilatkozatot a következő címen: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), vagy — a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról (CED) szóló, 17.12.2008 keltezésű 1302/2008 (EK, Euratom) bizottsági rendelet (további információkért lásd az adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi címen: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.A hirdetmény eredményeképpen összeállított lista alkalmazása:

A felhívást követően összeállított listát kizárólag a következő jellegű közbeszerzési szerződésekhez használják fel: évi 134 000 EUR érték alatti szolgáltatási szerződések.
 7.A szándéknyilatkozati felhívásban foglalt terület részletes leírása:

Terület: IKT-berendezések, úgymint számítógépek, laptopok, monitorok stb. A becsült éves mennyiség:
— Évente megközelítőleg 200-400 db, legalább 4 éves, általánosan felszerelt számtógép billentyűzettel, egérrel és kábelekkel,
— Évente megközelítőleg 50-100 db, legalább 6 éves monitor.
A becsült éves mennyiség: a következő évek során a várható növekmény éves szinten 1–50 tételig terjed.
A legtöbb berendezés nagyrészt a készletpótlási programba kerül és működőképes, azonban néhányuk sérült lehet. Fontos megjegyezni, hogy támogatás nincs. Biztonsági okokból valamennyi számítógép merevlemeze tisztításra és formázásra került, és nem található rajtuk operációs rendszer.
 8.A szállítás helye és feltételei:

A termékek adományozása a következő feltételek szerint történik:
1. A jelöltek saját erőforrásaik felhasználásával, személyzetük közreműködésével, saját felelősségükre gyűjtik be a cikkeket a Közös Kutatóközpont (JRC) isprai (VA) telephelyéről;
2. A cikkeket aktuális – újrafelhasználható vagy újrahasznosítható – állapotukban kell begyűjteni. A termékek nincsenek becsomagolva;
3. A jelentkezők vállalják, hogy a cikkeket kizárólag humanitárius, szociális, jótékonysági vagy környezetvédelmi projektekhez használják fel;
4. A jelentkezők kötelezik magukat, hogy szigorúan betartják az összes alkalmazandó környezetvédelmi szabályozás előírásait, ideértve a cikkek egyes részeinek esetleg szükségessé váló ártalmatlanításával kapcsolatos szabályokat is, és viselik az ehhez kapcsolódó költségeket.
5. Valamennyi fizetendő vám- és héaköltség a jelentkező felelőssége. A cikkek a JRC isprai épületeiben találhatók, melyek címe az 1. pontban szerepel.
 9.A szándéknyilatkozati felhívás alapján összeállított lista érvényessége:

A felhívás alapján összeállított lista a felhívás Kiadóhivatalba történő feladásától számított 4 évig érvényes. A lista érvényességi idejének utolsó 3 hónapját megelőzően az érdeklődő felek bármikor benyújthatják jelentkezésüket.
 10.Kizárási kritériumok:

A jelen szándéknyilatkozati felhívás 3. bekezdésében található becsületbeli nyilatkozat I. bekezdésének (1) szakaszának a)-g) pontjaiban (Személyekre vonatkozó kizárási helyzetek) megadott kizárási helyzetek valamelyikében lévő jelentkezők kizárásra kerülnek a részvételből.
 11.Kiválasztási kritériumok:

a) A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra vonatkozó kritériumok: nem alkalmazható.
b) Műszaki és szakmai felkészültséggel kapcsolatos kritériumok:
— a szervezet ismertetése:
— a társulás típusa, valamint annak igazolása, hogy non-profit szervezetről van szó (például alapító okirattal vagy azzal egyenértékű dokumentummal stb.),
— tevékenységi területük, különösen szociális, humanitárius, oktatási, képzési, jótékonysági vagy környezetvédelmi célkitűzéseik;
— annak ismertetése, hogy miként fogják használni a JRC isprai telephelyéről begyűjtött cikkeket, illetve hogy azok miként szolgálhatják a fenti 8.3. pontban jelölt tevékenységeinek célját. Az ismertetőt a résztvevő arra vonatkozó elkötelezettségének biztosítékaként használják majd fel, hogy az átvett cikkek nem kerülnek kereskedelmi célú felhasználásra. Valamennyi fent említett dokumentumot a szervezet meghatalmazott képviselőjének kell dátummal ellátnia és aláírnia.
 12„Ex post” átláthatóság:

Nem alkalmazható
 13.A felhívás feladásának dátuma:

5.12.2017
 14.A felhívás Kiadóhivatalba történő beérkezésének dátuma:

5.12.2017