TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 505252-2021

06/10/2021    S194

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 194-505252

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488582)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Fax: +48 614240741
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-gniezno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488582

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Lot No: 1 i 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

2. Wykonawca wraz z wnioskiem składa tylko

a. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego OPiW

b. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ, zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego OPiW.

c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);

d. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

e. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy (jeżeli dotyczy)

Read:

2. Wykonawca wraz z wnioskiem składa tylko

a. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego OPiW

b. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ, zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego OPiW.

c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.1 OPiW. (jeżeli dotyczy);

d. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

e. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy (jeżeli dotyczy)

VII.2)Other additional information:

Z powodu braku miejsca w Ogłoszeniu pierwotnym, Zamawiający dopisuje następujące wymagania

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (dalej PŚD) odpowiednio dla Zad. nr 1 oraz Zad nr 2,

a) inf. banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potw. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 msc przed jej złożeniem;

b) dokumentów potw. że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów, o których mowa w lit. a - b, Wykonawca składa inne PŚD, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego syt. ekonomicznej lub finansowej.

c) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych śr. dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.:

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

e) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 msc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 msc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

h) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 msc przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

i) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 3),art. 108 ust. 1 pkt 4) ,art. 108 ust. 1 pkt 5) ,art. 108 ust. 1 pkt 6),art. 109 ust. 1 pkt 1),art. 109 ust. 1 pkt 5)-10ustawy Pzp

j) Wykaz dostaw, odpowiednio dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2

k) wykaz osób dla zadania nr 2