There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 505252-2021

06/10/2021    S194

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 194-505252

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488582)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Fax: +48 614240741
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-gniezno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488582

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Lot No: 1 i 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

2. Wykonawca wraz z wnioskiem składa tylko

a. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego OPiW

b. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ, zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego OPiW.

c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);

d. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

e. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy (jeżeli dotyczy)

Read:

2. Wykonawca wraz z wnioskiem składa tylko

a. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego OPiW

b. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.5 OPiW. (jeżeli dotyczy);dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ, zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego OPiW.

c. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX.1 OPiW. (jeżeli dotyczy);

d. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

e. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy (jeżeli dotyczy)

VII.2)Other additional information:

Z powodu braku miejsca w Ogłoszeniu pierwotnym, Zamawiający dopisuje następujące wymagania

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (dalej PŚD) odpowiednio dla Zad. nr 1 oraz Zad nr 2,

a) inf. banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potw. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 msc przed jej złożeniem;

b) dokumentów potw. że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów, o których mowa w lit. a - b, Wykonawca składa inne PŚD, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego syt. ekonomicznej lub finansowej.

c) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych śr. dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.:

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

e) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 msc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 msc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

h) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 msc przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

i) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 3),art. 108 ust. 1 pkt 4) ,art. 108 ust. 1 pkt 5) ,art. 108 ust. 1 pkt 6),art. 109 ust. 1 pkt 1),art. 109 ust. 1 pkt 5)-10ustawy Pzp

j) Wykaz dostaw, odpowiednio dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2

k) wykaz osób dla zadania nr 2