Supplies - 505319-2021

06/10/2021    S194

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 194-505319

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-494324)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: mcholewa@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315115
Fax: +48 146315115
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Zamówienie zostało podzielone na 12 zakresów:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe

Zakres 4. Rękawice do system podwójnego zakładaia

Zakres 5. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

Zakres 6. Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne.

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne

Zakres 12. Rękawice do pr

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-494324

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 12/02/2022
Read:
Date: 13/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information:

w punkcie VI.3 dodaje się tekst

2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.

2. W przypadku awarii technicznych skutkujących brakiem prawidłowego działania Paltformy Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email mjacher@lukasz.med.pl

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Małgorzata Jacher tel. 14 6315 302, e-mail: mjacher@lukasz.med.pl

4. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy winni posługiwać się numerem referencyjnym niniejszego postępowania 69/2021.

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med (dalej: Platforma). Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „nazwą” zgodną z nazwą niniejszego posępowania przetargowego.

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, do specyfikacji (parametry techniczne).

Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem

udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem

na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia

wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku

zapotrzebowania.

3.2. Zamawiający wymaga: wyceny produktów medycznych (dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o

wyrobach medycznych). -musza być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie

z ustawa z dnia 20 maja 2010r.o o wyrobach medycznych (dz. U. z 2020 r, poz. 186). Zaoferowane wyroby

medyczne muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z wyłączeniem: zakresu nr

12.

3.3. Wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 12

miesięcy od dnia jego dostawy.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie nazw handlowych zaoferowanego asortymentu.

3.5. W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawców prosimy

o składanie ofert na wybrane przez nich zakresy - bez przedrukowywania specyfikacji z nadrukiem „NIE

DOTYCZY”.

3.6. Wymagany termin płatności wynosi 30 dni.

3.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich

zakresów. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1- 12).

3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

(zamówienie dodatkowe).

3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.14. W przypadku użycia w załącznikach, Opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez

konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy

Pzp.

3.15.Rozdział – Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im.

św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 15 000, fax. 14 621 25 81, e mail;

hospital@lukasz.med.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem

ochrony danych osobowych powołanym przez Szpital za pośrednictwem adresu mailowego:

iod@lukasz.med.pl

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956

Roku 406, 61-441 Poznań.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu podatkowym, rachunkowym, realizacji umowy i

archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str.1.)zwana dalej „RODO”,

6. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

7. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z przepisów

obowiązujących np. prawa podatkowego czy rachunkowego wynika obowiązek przechowywania danych

osobowych w okresie dłuższym dane osobowe będą przechowywane w tym okresie,

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP, jak również nie może

naruszać integralności protokołów oraz załączników do protokołu.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, które dane dotyczą

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

11. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

lub konkursu.

5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ustawy Pzp:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ustawy Pzp:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o

których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a

wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia,

o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń

składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub

oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych

środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio

na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub

powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie umożliwiające pracę na Platformie to:

1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na

platformazakupowa.pl, tj.:

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub

jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze

wersje,

3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

4. włączona obsługa JavaScript,

5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania

z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed

upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

4. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w

przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zalecenia

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA

RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem

na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

1. .zip

2. .7Z

3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich

podpisem kwalifikowanym PAdES.

4. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

5. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego

wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza

“Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.

Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze

skompresowanych plików.

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością

odrzucenia oferty w postępowaniu.

6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.

1, art. 66 i art. 69.

6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.

1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem

obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć

do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala do Kancelarii Ogólnej znajdującej się na II piętrze w

budynku D (Budynek Administracji).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2021 r do godziny 9:00.

Próbka może zostać złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Paczka z

próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego tj. 69/2021.

Złożone próbki (jako przedmiotowy środek dowodowy) będą służyły ocenie zgodności zaoferowanego

asortymentu z wymaganiami Zamawiającego. Na ich podstawie Zamawiający przyzna ofertom ocenę punktową

zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w pkt 13.1 SWZ. Składane próbki nie będą podlegały uzupełnieniu.

W przypadku braku ich złożenia przez Wykonawcę oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.

Złożone próbki nie będą podlegały zwrotowi.

6.1.Próbki dla Zakreów nr 1-12, zgodnie z ilością i sposobem złożenia opisanym w pkt. 6 SWZ.

Ilość op./par do testacji

Zakres Nazwa i opis przedmiotu zamówienia rozmiar ilość par / op.

1 Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, bezlateksowe 6,5 / 7,0 po 50 par 1 op. zbiorcze

2 Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

3 Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe. 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

4 Rękawice do system podwójnego zakładania 7,5 50 par par

5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne 7,0 / 7,5 /8,0 po 100 par par

6 Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne 7,0 / 7,5 po 50 par par

7 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne. S 5 op. op. a' 100

M 20 op. op. a' 100

L 5 op. op. a' 100

XL 5 op. op. a' 100

8 Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne. M 1 op. op. a' 100

9 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne. M 5 op. op. a' 100

10 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem 6,5 2 op. op. a' 50 par

7,5 4 op.

11 Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne 7,5 10 par par

12 Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne. 6,5 / 7,0 po 50 par par

7. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

7.1. Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A). (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone

w czasie trwania postępowania.

3. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego

Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu

Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE ,

zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument

(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na

zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien

być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien

dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym

dokumencie złożonym w oidrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

zamawiający dołącza do SWZ wypełniony JEDZ wersja xml. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ przy

wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://www.espd.uzp.gov.pl/__

W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) Ze strony internetowe (Platformy)j, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w

formacie XML o nazwie „JEDZ”

b) Wejść na stronę https://www.espd.uzp.gov.pl/__

c) Wybrać odpowiednią wersję językową

d) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy

formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej

przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.espd.uzp.gov.pl/__

JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

- Zamawiający dopuszcza, w szczególności następujący format przesyłanych

danych: .xml,.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt.

- Przy wypełnieniu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i

utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych powyżej.

Informacje dotyczące kwestii wypełnienia formularza jednolitego dokumentu znajdują się w wyjaśnieniach

dostępnych na stronie Urzędu Zamóweiń Publicznych www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

4. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujace przedmiotowe środki dowodowe:

a) Oświadczenie, Wykonawcy iż zaoferowany asortyment został dopuszczony do obrotu na terenie RP i

Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych

z 20.05.2010 r Dz.U. 2020 poz. 186, uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania asortymentu

będącego przedmiotem zamówienia,.- załącznik nr 5. (Dot. Zakresów nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.)

b) Próbki dla Zakresów nr 1-12, zgodnie z ilością i sposobem złożenia opisanym w pkt. 6 SWZ.

Ilość op./par do testacji

Zakres Nazwa i opis przedmiotu zamówienia rozmiar ilość par / op.

1 Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, bezlateksowe 6,5 / 7,0 po 50 par 1 op. zbiorcze

2 Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

3 Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe. 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

4 Rękawice do system podwójnego zakładania 7,5 50 par par

5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne 7,0 / 7,5 /8,0 po 100 par par

6 Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne 7,0 / 7,5 po 50 par par

7 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne. S 5 op. op. a' 100

M 20 op. op. a' 100

L 5 op. op. a' 100

XL 5 op. op. a' 100

8 Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne. M 1 op. op. a' 100

9 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne. M 5 op. op. a' 100

10 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem 6,5 2 op. op. a' 50 par

7,5 4 op.

11 Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne 7,5 10 par par

12 Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne. 6,5 / 7,0 po 50 par par

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7.1. lit a) lub

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub

uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków

dowodowych.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego w postaci próbek, o których mowa w

pkt. 7.1 lit. b), (na potwierdzenie parametrów ocenianych), oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną

złożone wraz z ofertą.

Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych

środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na

dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał

należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1

lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,

załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie

w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej

tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać

ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej

propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ

dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o

udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez

podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie

elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz w języku polskim.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca

złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego oraz wymaganych załączników dołączonych

do SWZ, które winny być wypełnione i podpisane przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oferty

i reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w oryginale, w formie elektronicznej.

Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.

- Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone

w odrębnym pliku na Platformie za pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu

przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem

„Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w

„Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej

oferty.

W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) oraz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia.

8.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

8.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiająvcy żądał będzie od Wykonawcy:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 8.2.1 – składa informację z odpowiedniego

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 8.2.1.

2) Dokument, o którym mowa w pkt. 8.4.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt. 8.4.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Przepis pkt. 8.4.2 stosuje się.

UWAGA:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli:

1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp

do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o

którym mowa w art. 125 ust. 1.

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub

zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.

Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 8.2. punkt

1-3.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. natomiast

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w

pkt. 7.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

9. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

a) Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli:

LP KRYTERIUMWaga kryteriów Pkt. SPOSÓB OBLICZANIA - pkt

1 Cena – 45 % 45 Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i

mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość techniczna- 50 %

50 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą jakość otrzyma 50 pkt., na podstawie Załącznika 1B

parametrów ocenianych przez Zamawiającego

3. Termin dostawy -5% 5 4 dni – 5 pkt.

6 dni – 2,5 pkt.

7 dni – 0 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za

najkorzystniejszą uznana zostanie tą z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową.

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1, 2, 3. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać

100 pkt.

Cena Oferta – to cena brutto, zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do

dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

(Wmax) = C + J + D

gdzie:

(Wmax) = maksymalną ocenę punktową

C – suma punktów w kryterium cena

J - suma punktów w kryterium jakość

D - suma punktów w kryterium termin dostawy

1/ kryterium nr 1 – cena C = C min/Co x Rc

Cmin – cena oferty najtańszej

Co – cena oferty badanej

Rc – znaczenie kryterium cena

2). WARTOŚĆ PUNKTOWA KRYTERIUM " JAKOŚĆ TECHNICZA" - RANGA 50:

Wartość punktowa kryterium „ Jakoś techniczna” - Ranga 50 :

Kryterium "2" Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą jakość otrzyma 50 pkt.

Inni Wykonawcy odpowiednio mniej,.

Wartość punktowa kryterium "Jakość techniczna" wynosi od 0 do 50 pkt. zgodnie z zasadami oceny opisanymi

poniżej. Zamawiajacy będzie oceniał złożone próbki w zakresach nr 1-12 według poniższych funkcjionalności i

według wzoru:

J = Jb/Jmax x R

Gdzie:

Jmax – przydzierlona maxymalnie liczba punktów w kryterium jakości

Jb – liczba punktów oferty badanej

R – procentowe znaczenie kryterium „ jakości”

Poz. Kryterium jakość/ocena techniczna Ilość punktów

1 Wytrzymałość na rozerwanie i rozciąganie od 0 do 10 pkt

2 Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów od 0 do 10 pkt

3 Łatwość ubierania na dłonie od 0 do 10 pkt

4 Łatwość wyciągania z opakowania od 0 do 10 pkt

5 Anatomicznie dopasowanie do kształtu dłoni od 0 do 10 pkt

3) kryterium 3 „termin dostawy”

4 dni – 5 pkt.

6 dni – 2,5 pkt.

7 dni – 0 pkt.

5% (waga kryterium „termin dostawy”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 5 pkt.) W TYM

KRYTERIUM

-Jeżeli Wykonawca nie poda terminu dostawy w ofercie to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę

wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy (7 dni) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 223 ust 2 pkt. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Wzór umowy.

Wzór umowy zawierający postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do

specyfikacji.