Szolgáltatások - 506931-2017

19/12/2017    S243

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2017/S 243-506931

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosító szám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
E-mail: csapo.daniel @kifu.gov.hu
Telefon: +36 17953048
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kifu.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Telefon: +36 14122461
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzés célja egy komplex kompetencia portfólió létrehozása és biztosítása a GINOP-3.1.3-15 projekt startup-célcsoport szereplőinek nemzetközi piacra lépésének támogatásához.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212421 Üzemeltető szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72240000 Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A Megrendelő által az egyedi megrendelésekben/szerződésekben megjelölt magyarországi teljesítési címek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés tartalmi elemei és várható mennyisége:

1. Hazai IKT startup-ökoszisztéma felmérések, felméréséi rendszer megalapozás, és nemzetközi célpiaci elemzések

Cél: módszertan és elemzések (startup/gazdasági/piaci/iparági) elkészítése; az INPUT projekt megvalósításához, továbbviteléhez szükséges hazai helyzet felmérése, továbbá a nemzetközi piacra juttatás érdekében a startupok számára szükséges célpiaci információk megszerzése.

Feladat:

a) Átfogó helyzetfelmérő elemzés készítése a hazai IKT startup ökoszisztémáról (jelenlegi helyzet, trendek, kihívások), továbbá olyan kutatási módszertan megalkotása, melynek segítségével a felmérés könnyen reprodukálható, illetve szükség szerint évenkénti követő tanulmányok készítése az ökoszisztéma fejlődésének bemutatására, visszamérésére.

b) Az INPUT program célcsoport szereplői számára a nemzetközi piacra lépést részletes információkkal megalapozó, a külföldi célpiacokat felmérő célpiaci tanulmányok készítése.

Mennyiség: 25 022 becsült szakértői óra, 8 db tanulmány.

2. Mentoráláshoz kapcsolódó talent management rendszer kialakítása és működtetése

Cél: Az INPUT projektbe jelentkező mentorok szűrése, kiválasztása és tehetséggondozása által a mentorálási tevékenység megfelelő minőségének biztosítása.

Feladat:

a) Mentor kiválasztási, kvalifikációs és tehetségmenedzsment rendszer megtervezése és kialakítása.

b) Kiválasztási- és tehetségmenedzsment rendszer működtetése a projekt teljes időtartama alatt.

c) A rendszerek működésének visszamérése, fejlesztése.

Mennyiség: 21 894 becsült szakértői óra.

3. Üzletfejlesztést támogató tevékenységek, külpiacra felkészítés

Cél: Az INPUT projekt által kiválasztott startupok elsajátíthassák a külföldi piacra lépéshez szükséges ismereteket.

Feladat:

a) Startupoknak üzletfejlesztési támogató, személyre szabott szakértői tanácsadási tevékenységek biztosítása.

Mennyiség: 14 231 becsült szakértői óra.

b) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzési portfólió kialakítása

Mennyiség: 2 189 becsült szakértői óra.

c) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzések lebonyolítása (lsd: D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések):

Mennyiség: 5 472 becsült szakértői óra (684 becsült tréning nap) várhatóan 400 fő részére.

4. Külpiaci kapcsolatépítés és utazásmenedzsment

Cél: nemzetközi piacok tekintetében konkrét üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása, továbbá üzleti és egyéb találkozók, esemény részvételek teljes körű biztosítása.

Feladat:

a) Üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása

b) Nemzetközi szakmai eseményekre (B2B, verseny, kiállítás, konferencia, célpiaci kapcsolatépítés, stb.) történő utaztatások előkészítése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása.

c) Külföldi szakértők előadóként vagy szakmai partnerként Magyarországra tett látogatásainak megszervezése és teljes körű lebonyolítása.

Mennyiség:

— Külföldi partnerkapcsolatok szerzése 1 478 becsült szakértői óra,

— Utazásszervezés tervezett keretösszeg bruttó 400 m Ft.

5. Integrált döntéstámogató IT fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés

Cél: A beszerzésben foglalt feladatrészek, valamint az INPUT projekt további szakmai feladatterületek működésének támogatása IT rendszerrel.

Feladat: Döntéstámogató IT rendszer fejlesztése, és üzemeltetése. A rendszer része a webes felületről elérhető döntéstámogató és adminisztrációs rendszer, illetve az elsősorban a startupoknak szóló mobilalkalmazás, melyen keresztül lehetőség van az INPUT program által szervezett eseményekre jelentkezniük és visszajelzéseket küldeniük a programmal kapcsolatban.

Mennyiség: 9 383 becsült szakértői óra.

A beszerzés komplexitásából adódóan a feladatellátás részét képezi a projektkoordináció is: a beszerzés 5 tartalmi elemének, valamint azok részfeladatainak összehangolása.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 1 273 174 917 Ft.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szakmai ajánlat módszertanának minősége / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 273 174 917.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 40
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 3.1.3-15-2016-00001
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) KR. 1 - 4.§ (1), (3) - (4), valamint az 5. - 8. §, 10. és 12 - 16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell a kizáró okokat igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell.

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha.

P1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el az 500 millió forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail),

— a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat és a szolgáltatás mennyiségét az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik.

M1. az alábbi referenciákkal.

A) startup és/vagy gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemző, összesen max. 3 db, min nettó 120 millió Ft összértéket meghaladó tanulmány elkészítésére vonatkozó referencia,

B) min 1 db, vállalati startup és/vagy inkubációs program fejlesztésében és/vagy létrehozásában és/vagy működtetésben szakmai tanácsadói támogatásra vonatkozó referencia,

C) min 500 millió Ft projektértékű startup és/vagy gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemző szakmai területet lefedő, hazai és nemzetközi érintettek munkáját összefogó tanácsadási projekt koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó referencia,

D) min 100 fő számára D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések lefolytatására vonatkozó referencia.

Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő szakmai IKT projektvezető, min. 5 év IKT iparágban szerzett projektvezetői tapasztalattal,

B) 1 fő gazdaságelemzési szakértő, min. 3 év startup és/vagy gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemzésben szerzett tanácsadói tapasztalattal és min. 3 db startup és/vagy gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemzés elkészítésében szakmai tapasztalattal,

C) 1 fő kompetencia fejlesztési szakértő, min. 3 év tréneri és/vagy szervezetfejlesztési és/vagy coaching tapasztalattal és min. 200 tréningnappal,

D) 1 fő talent management szakértő, min. 3 év talent management program kidolgozása, működtetése tapasztalattal.

A szakemberek között átfedés megengedett.

Az A)-D) szakembereknek tárgyalási szintű angol nyelvtudással kell rendelkezniük. (Vagy a szakember anyanyelve az angol nyelv vagy nem angol anyanyelvű szakember esetén legalább a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerint C1 fokozatnak megfelelő tudásszinttel rendelkezik.).

D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések: az Fktv. 2. § értelmében olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

Talent management program: egy vállalatnál a tehetséges munkavállalók kiválasztását, megtartását, illetve bevonzását céltó készségfejlesztő program.

IKT fogalma: az Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök és technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Egyedi szerződésben/megrendelésben:

Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) és (6) a) szerint.

Késedelmi kötbér: a késedelem 1-10. napja 0,5 %/nap, a 11. naptól 1 %/nap. Max. mérték 20 %.

Meghiúsulási kötbér: 25 %.

Hibás teljesítési kötbér: uaz mint késedelmi.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén egyedi szerződés felmondás/elállás.Kifizetés a Kbt. 135.§ (4)-(6) bek. alapján, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés, az Art. 36/A§ és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.) KR.119. § (1) bek. a) pont szerint, mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 50 %-a.

A finanszírozás: szállítói. Támogatás intenzitása: 100,000000 %, OP azonosító GINOP 3.1.3-15-2016-00001.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 26/03/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A felhívás I.1. pontjában meghatározott szervezet a közbeszerzési eljárást a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (1021 Bp, Hűvösvölgyi u. 95.) nevében folytatja le, a szerződést a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. köti a nyertessel.

2. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet, hogy a „GINOP-3.1.3-15-IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” kiemelt projekt hatályos felhívása alapján a tanácsadási típusú szolgáltatások igénybevétele esetén max nettó 96 000 Ft/embernap díjazás tervezhető/elszámolható.

3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni kell.

5. A Kbt. 66.§(2),(4),(5),(6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

6. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

7. AK a 321/2015. (X.30.)KR. 30.§(4) bek. alapján jelzi, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

8. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, valamint műszakilag sem támogatható. Az egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő feladatok olyan műszaki egységet alkotnak, amelyek feldarabolása gazdasági és szakmai szempontból is rossz hatékonyságú munkavégzést eredményeznének. (A Műszaki leírás 3.1, pontja tartalmazza a beszerzés részfeladatainak integrált működésének leírását, amely alátámasztja a részajánlattétel kizárását.) A különböző ajánlattevők között a beszerzés koordinációja és összehangolt megvalósítása jelentős többlet adminisztrációt és többletköltséget jelent.

9. AK a Kbt.57.§(2)bek. szerint közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10) a honlapon történő előzetes regisztráció után.

10. Az AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11. A keretmegállapodásos eljárás második részében alkalmazni kívánt értékelési szempontok megegyeznek a II.2.5. pontban megadott szempontokkal.

12. AK a keretmegállapodást a Kbt.105.§(1)bek. b) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. A KM az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, a második rész az AK általi közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel történik.

13. AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza.

AK az ár esetén a fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont esetén pontozás és arányosítás együttes alkalmazásával, a 2. minőségi szempont esetén pedig az arányosítás módszerével értékeli az ajánlatokat.

Aképleteket a közb. dok. tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.

14. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783.

15. AK a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját nem alkalmazza.

16. AK jelen eljárás során a Kbt. 53.§(6)bek-ben foglaltak szerint jár el.

17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2017