Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 509139-2023

Submission deadline has been amended by:  627143-2023
23/08/2023    S161

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2023/S 161-509139

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000564722023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000564722023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakeszi vasúti rakodó létrehozása - tervezés

Hivatkozási szám: EKR000564722023
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése (PST: V070.10)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_45. Ajánlatkérő Vasútépítésért Felelős Helyettes Államtitkársága, (1134 Budapest, Váci út 45. vagy a teljesítéskori cím)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése

Elvégzendő főbb feladatok:

- - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a rakodóvágány nyomvonal vezetésére vonatkozóan, az alábbi tartalommal:

- beruházási terv,

- tervezési program,

- vázlatterv, jóváhagyási terv,

- fenntartási- és üzemeltetési modell,

- költség- és időkalkuláció;

- Engedélyezési tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése;

- A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.);

- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése;

- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés) és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése;

- Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése.

Megtervezésre váró műszaki tartalom (ellátandó főbb tervezési feladatok):

- Az egyes - megközelítőleg 3 vkm hosszú, egybefüggő - országos közforgalmú vasúti vonalszakasz átépítésének (beleértve Dunakeszi-Gyártelep megállóhelyet, a villamosított vontatóvágányt és az ipari park szomszédságában vasúti rakodó kialakítását) megtervezése;

- - Kapcsolódó vasúti létesítmények kiépítése, érintett közművek kiváltása;

- Dunakeszi-Gyártelep fordítóállomás létesítése, a Sólyom utcai aluljáró fejlesztésével együtt;

- - Két vágányon rakodásra alkalmas, 2 db, legalább 10 m x 750 m méretű rakodóterület kialakítása;

- - Vasúti rakodó, valamint a már üzemelő, illetve hozzá kapcsolódó ipari létesítmények közúti megközelítésének tervezése.

- - a projekttel érintett vágányok közötti, a tervezési folyamat során meghatározandó számú kitérő/vágánykapcsolat megtervezése;

- Az új Dunakeszi-Gyártelep megállóhelyen sk+55 peronmagasság kialakítása, akadálymentesítés kiépítése, az utasforgalmi létesítmények fejlesztése, illetve az utastájékoztatás kiépítése is a tervezési feladat része.

- Az állomási biztosítóberendezési (D55 típusú) és távközlési rendszer átalakításának tervezése, mindez Dunakeszi állomásról távkezelt üzemmód figyelembevételével tervezendő módon (ELPULT rendszernek megfelelő, azzal egyenértékű távkezelést, illetve távvezérlést megvalósító berendezés telepítése szükséges). A rakodó terminál biztosítóberendezési kialakítása a terminál vágányhálózata, üzemeltetője, belső vasútüzeme alapján tervezendő, úgy, hogy a vonatvágányutas biztosítóberendezés tervezése esetén legalább a D55, tolatóvágányutas biztosítóberendezés tervezése esetén legalább a D70 biztosítóberendezés funkcionalitásának megfelelő, azzal egyenértékű berendezés tervezése szükséges. Fentieken túl Dunakeszi-Gyártelep és a rakodóhely között utolérés- és ellenmenetkizáró berendezés telepítését kell figyelembe venni.- A projekt kapcsán érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, illetve a kapcsolódó útátjáró(k) (építésének, átépítésének) tervezése;

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok (így különösen a tervezési feladatleírás) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 17 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. és 3.§ (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT, közös AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletei nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (MMK, https://www.mmk.hu oldalon). A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Mo-on letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az 1 000 000 000,- HUF (azaz egymilliárd Ft) összeget.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

AK a P/1 alkalmassági követelmény tekintetében vasúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény hatálya alá tartozó, vagy azzal egyenértékű vasúti rendszerek tekintetében végzett magvalósíthatósági tanulmány és/vagy engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv készítési feladatokat érti.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont, "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" rovatából:

M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen szerzett gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal.

M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Fogalmak:

„Projektvezetői (PV) gyakorlatként” ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását a tervezői oldalon, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

„Projektvezető-helyettes” (PVH) alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt tervezési feladatainak ellátásában.

- „vasúti közlekedési létesítmények tervezése” alatt a vasúti kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy legalább egy szakágára vonatkozó kiviteli terveinek és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy hatásbecslési dokumentáció készítését érti.

- „vasúti biztosítóberendezés tervezése” területén szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő olyan tapasztalatokat ért, melyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos biztosító berendezések és tartozékaik építésére, átépítésére, fejlesztésére vonatkozó szakági tervek elkészítésére vonatkozik.

- „vasúti forgalmi tervezés” alatt Ajánlatkérő a vonali és/vagy állomási infrastruktúra kapcsán a kereslet által támasztott követelményeket legoptimálisabban leképező menetrendet érintő koncepció alkotását és az ezt kielégíteni képes vasútüzem megtervezését érti.

Az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a szakember önéletrajzában. E körben AK elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de az önéletrajzban hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pont alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli AK, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:

a) a beruházások, projektek ismertetését,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését,

c) a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!),

d) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlatának idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, és az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot (szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, szakképzettséget igazoló dokumentum, adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum) már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., Kbt. 69. § (11a) és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 2 vkm hosszúságú egybefüggő, országos közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás építését (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés).

Az M/1.1. pont szerinti alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződésből igazolható.

A referenciának tartalmaznia kell az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

M/1.2. országos közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó, környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas, vagy a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését.

Az M/1.2. pont szerinti alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződésből igazolható.

Az M/1.1. és M/1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre ugyanazon szerződés is bemutatható, amennyiben az valamennyi alkalmassági követelményt igazolja.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély/ környezetvédelmi engedély megszerzése is, és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta, és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv / előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

Fogalmak:

Ajánlatkérő (AK):

- „országos közforgalmú vasúti pálya” olyan vasúti pályát ért, ami nem helyi és nem saját használatú, továbbá, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

- „teljeskörű engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

AK „egyesített engedélyezési és kiviteli terv” alatt olyan komplex tervdokumentációt ért, amely a teljeskörű engedélyezési terveket, illetve az építmények megvalósítására alkalmas, a műszaki kialakításokat részletesen tartalmazó kiviteli tervdokumentációt is tartalmazza.

- „előzetes vizsgálati dokumentáció” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- „környezeti hatástanulmány” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- AK a „vágánykilométer (vkm)” alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti. A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel összhangban:

A „vasúti pálya(hálózat) fejlesztése”: hálózattervezés, pénzügyi és beruházástervezés, valamint a vasúti pályahálózat építése és korszerűsítése;

A „vasúti pálya(hálózat) felújítása”: a meglévő vasúti pályán (pályahálózaton) belüli cserékre irányuló nagyobb munkák, amelyek nem változtatják meg annak összteljesítményét;

A „vasúti pálya(hálózat) korszerűsítése”: a vasúti pályán (pályahálózaton) belüli módosításokra irányuló nagyobb munkák, amelyek javítják annak összteljesítményét.

„Átépítés”: A meglévő vasúti pályán végzett olyan beavatkozás, mely módosítja a vasúti pálya összteljesítményét.

„Vasúti biztosítóberendezés”: a vonatok közlekedésének biztonságát növelő berendezés, amely jelzőkből, védelmi berendezésekből, (pl. védőváltó, sorompó, kisiklasztósaru, vágányzáró sorompó, tolatásjelző), a kitérők váltórészéből és az ezek közötti függést biztosító elemekből áll.

AK az „állomás építése (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés)” alatt olyan az állomás területén lévő vasúti pályát és tartozékait érintő feladatot ért, ami alatt sor került legalább kitérő cseréjére és/vagy új kitérő építésére és összesen legalább 1 vkm vágány építésére (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti, a 2005. évi CLXXXIII. törvény (illetve azabban rögzített felhatalmazás alapján kiadott hatályos jogszabályok), a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet, ill. a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendel (OVSZ II. kötet) által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) felsőfokú szakirányú mérnöki szakképzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal, és

c) részt vett olyan vasúti közlekedési létesítmények tervezésére irányuló projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata munkarészt.

AK a szakirányú végzettségként elfogadja különösen a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 9-19. pontjában megjelölt végzettségeket, valamint az M/2.2., M/2.3. vagy az M/2.4. pont szerinti szakemberek tekintetében előírt szakképzettségek bármelyikét.

Folytatás karakterkorlát miatt a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" rovatában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi

0,5 %. (max.: az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) + 45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1%-a.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Pénzügyi finanszírozás tervezett forrása: hazai, kedvezményezetti finanszírozású.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12)bek., 27/A. §;

- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek;

- 2007. évi CXXVII. tv;

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/09/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/09/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel kizárásának indoka:

A Dunakeszi vasúti rakodó létrehozásához kapcsolódó tervezési projekt oszthatatlan, műszaki-funkcionális egységet képez. A tervezési feladat több szakterületet érint, azonban a feladatok egymással szorosan összefüggnek, ezért a feladatellátás tekintetében az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy eredményes, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot.

A projektelemek kizárólag együttesen képesek betölteni funkciójukat, ezért egy-egy projektelem nagyprojektről történő leválasztása azt a veszélyt hordozza magában, hogy a kapcsolódási pontok mentén esetleges hiánylatok jelenhetnek meg, amelyek a külön projektelemek használatát nem, azonban a teljes projekt rendeltetésszerű használatát akadályozhatják.

Mindemellett az egyes szakágakat érintő tervezési feladatok egymással jelentősen összefüggenek, amennyiben egyik tartalma változik, úgy az rögtön kihat a másik szakágra is, így a hatósági engedélyeztetési eljárásokra is. Eltérő gazdasági szereplők által elkészített tervek esetleges inkompatibilitásával kapcsolatos felelősség szerződéses rendezése rendkívül bonyolult és kockázatos lenne. Továbbá az érintettekkel és az engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetések során a tervezési végcélt teljesítő és engedélyezhető műszaki tartalom (részfeladat) esetenként többszöri áttervezéssel érhető el, amely a részajánlattételi lehetőség biztosítása által ütemtervi- és költségkockázattal bírna, így ezen kockázatok kiküszöbölésének érdekében részek meghatározása nem lehetséges.

Amennyiben a beszerzés részekre bontásra kerülne, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

2. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

3. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek.c)pont alapján a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

4. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 150 millió Ft/káresemény és 300 millió Ft/év.

5. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke 30 millió Ft.

A befizetés helye: Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-09030013 számú szálájára (IBAN: HU53100320000000358209030013, SWIFT: HUSTHUHB), vagy teljesíthető-az AT választása szerint-átutalással, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Igazolása: készpénz átutalás: a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példánya, garancia szerződés, készfizető kezesség: az okirat a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerint; biztosítási szerződés: a kötelezvény a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerinti formában. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

6. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek - amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság

M/2.3. pont - „KÉ-VV” jogosultság

M/2.4. pont - „KÉ-VK” jogosultság

7. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajánlattevők esetében.

10. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 30 nap.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Pirisi Szilvia, lajstromszám: 01492.

15. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

16. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

Karakterkorlát miatt folytatás a "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

Karakterkorlát miatt folytatás a "VI.3) További információk" pontból:

18. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

20. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2023