A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 510559-2019

29/10/2019    S209

Magyarország-Budapest: Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

2019/S 209-510559

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228012019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228012019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020–2022.)

Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020–2022. évek vonatkozásában, keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020–2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 4 550 000 000 Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)

Gyérítési technológiák:

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15 000 ha területen,

— földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770 000 ha területen.

Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013–2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.

Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.

A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezésre állás ideje [AK tényleges terület kijelölését követően a szúnyoggyérítés tényleges megkezdéséig vállalt időtartam] (óra, legalább 48 óra, legfeljebb 96 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.1.6) ponthoz: a Kbt. 61.§(4) szerinti vizsgálat lefolytatásra került és aszerint a nyújtandó szolgáltatás elemei (irtási módok) egymásra épülnek, együttesen érvényesülnek, amely körülmény eredményességi és felelősségi szempontból (is) kizárja a rész-ajánlattételi lehetőség biztosítását (összhangban a 2014/24/EU (2014.II.26.) irányelv preambulumában foglaltakkal).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.

AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

P1) AT az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (biológiai és/vagy kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak

P2) AT tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti (szúnyogirtói vagy kártevőirtói szolgáltatás), az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásának igazolása (a felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezet igazolás egyszerű másolati példánya, amennyiben a biztosítás fennállása ezekből (akár ezek valamelyikéből) megállapítható)

Nem Mo.on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha

P1) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtásából (biológiai és/vagy kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 450 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak

P2) ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szúnyogirtói vagy kártevőirtói szolgáltatás nyújtására irányuló, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 5 000 000 HUF/káresemény és legalább 20 000 000 HUF/év.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt

A fentiekben megjelölt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P1) tekintetében együttesen, P2) tekintetében elegendő ha egyikük), illetőleg az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6), (8)]

A fentiekben előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (3)]

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból a követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban) -, a szakember(ek) képzettségét igazoló dokumentumok másolatának és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával. [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]

M3) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírásával olyan részletességgel amelyből a követelménynek való megfelelés megállapítható (megjelölve legalább a légi járművek típusát, GPS nyomkövető típusát, adatrögzítés módját, földi járművek típusát, földi kijuttató berendezések típusát (ULV és melegköd)) [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) i)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (AT) műszaki és szakmai szempontból, ha:

M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) időtartama alatt nem rendelkezik ugyanazon/valamelyik naptári évben (egybefüggő szúnyoggyérítési időszakban) teljesített 1 darab olyan referenciával, amely legalább 100 000 ha/év területen megvalósult kémiai szúnyogimágó gyérítésre, továbbá legalább 5 000 ha/év területen megvalósult biológiai szúnyoglárva gyérítésre vonatkozott [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)];

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

M2) nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket: [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]

M2.1) legalább 2 fő egészségügyi gázmester vagy azzal egyenértékű egészségügyi gázmesteri képzettséggel rendelkező szakembert, akik egyenként legalább 36 hónapos szúnyoggyérítési tevékenység végzése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek,

M2.2) legalább 2 fő mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel (képzettséggel) rendelkező szakembert, akik egyenként legalább 36 hónapos szúnyoggyérítési tevékenység végzése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek,

Azzal, hogy a szakemberek közötti átfedés megengedett;

M3) nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel/berendezéssel/műszaki felszereltséggel: [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) i)]

M3.1) 2 db biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezetáltal kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járművel,

M3.2) 10 db, földi kijuttatásra alkalmas (5 melegködös és 5 ULV) berendezéssel és ahhoz szükséges gépjárművel (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi).

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve az M1) követelményt, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, de az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha annak közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]

Az alkalmassági követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK rendelkezik a teljesítést biztosító fedezettel

Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) szerint, részszámlázás közvetlen megrendelésekben foglaltak szerint, a teljesítést követően (naptári évek 1-20. heteiben és 35-52. heteiben 4 hetente, 21-34. heteiben kéthetente) [Kbt. 135. §(5) szerint], előleg nem biztosított

AK a számlák ellenértékét a telj.ig. tartalmának és a jogsz.-nak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk.6:130.§ (1)-(2) szerint, a számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki

Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint

Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi/hibás teljesítési kötbér 100 000 HUF/nap, de max. a végzett tevékenység nettó ellenértékének 14 %-a, kötbérmaximum elérése esetén elállás és egyedi szerződésre vonatkozó meghiúsulási kötbér (mértéke: 16 %), egész keretmegállapodás meghiúsulása esetén a keretmegállapodás keretösszegének 1 %-a

Részletes feltételek KD-ban (szerződéstervezetben)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/11/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/11/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt.68. §(1b)-(1c) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §(2) tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben.

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Ajánlathoz csatolni kell

a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket (össz. ajánlati ár és rendelkezésre állás ideje)

b. összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)

c. nyilatkozatot a szerződéskötés időpontjára a III.1.3) pont M2.1) pontban megjelölteken felül további 8 fő egészségügyi gázmesteri oklevéllel vagy azzal egyenértékű egészségügyi gázmesteri képzettséggel rendelkező személyek bevonásáról/rendelkezésre állásáról (a szakemberek biztosítása a szerződéskötés feltétele)

d. nyilatkozatot a szerződéskötés időpontjára a II.2.4) pontban megjelölt eszközök/berendezések/műszaki felszereltség rendelkezésre állásáról (az eszközök/berendezések/műszaki felszereltség rendelkezésre állása a szerződéskötés feltétele)

e. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat

f. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

g. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

h. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

i. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását

4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

7) AK az eljárásban való részvételt 12 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]

Befizetés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., Pénztár

AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10023002-00294298-00000000,

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt. okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]

8) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10

AK 1. részszempontot (ajánlati ár) az értékarányosítás (fordított arányosítás), a 2. részszempontot (rendelkezésre állás ideje) az értékarányosítás (két szélső érték közötti megajánlásra javasolt képlet) szerint értékeli

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

3) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó szabályok kivételével valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó

4) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§(11)]

5) Ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó

6) Az AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a jelen beszerzés szerinti tevékenység engedélyköteles, ezért az AT-nek (közös ajánlattételi esetén a konzorcium azon tagjának, aki a tevékenységet ténylegesen végezni fogja) az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes és hatályos az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján kiadott egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet másolati példányban az ajánlathoz csatolnia kell, vagy amennyiben az engedély(ek) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból az AK számára ingyenesen elérhetők (ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is), úgy meg kell jelölni azt az elérési útvonalat, ahol az AK az engedélyek rendelkezésre állását ellenőrizni tudja

7) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]

8) A keretmegállapodás egy ajánlattevővel való szerződéskötésre irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) a) pontjában foglalt módon kerülhet sor. A nyertes ajánlattevővel kizárólag az ajánlatkérő köt szerződést. [Kbt. 104. (3)-(4)]

AK felhívja a figyelmet, hogy nem terheli megrendelési kötelezettség (nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani), figyelemmel a Kbt. 104. § (7)-ben foglaltakra, illetőleg jelzi, hogy a jelen eljárás szerinti keretmegállapodása mellett 20.5.2020 napjáig rendelkezik egy korábbi keretmegállapodással is

9) A szerződéskötés feltétele, hogy az AT rendelkezzen 1 fő entomológiai ismeretekkel bíró felsőfokú végzettséggel rendelkező biológus vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező biológia szakos tanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező agrármérnök vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező növényvédelmi szakmérnök vagy közegészségügyi járványügyi felügyelő képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó, az előbbiekben előírt képzettség megszerzését követő legalább 36 hónapos igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezik és aki a KD-ben foglaltak szerint támogatja az AK-t

10) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1) és P2) pontok) és III.1.3) pontban (M1)-M3) pontok) foglaltak szerint

11) AK által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok KD-ban)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2019