Supplies - 512350-2020

28/10/2020    S210

Romania-Tulcea: Radar sets

2020/S 210-512350

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
National registration number: 3722040
Postal address: Str. Portului nr. 34A
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820243
Country: Romania
Contact person: Iurascu Daniela
E-mail: arbdd@ddbra.ro
Telephone: +40 240518924/ +40 240518925
Fax: +40 240518975
Internet address(es):
Main address: www.ddbra.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105715
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de complexitate redusă pentru întărirea capacității administrative „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 123322

Reference number: 3722040/2020/5b
II.1.2)Main CPV code
34932000 Radar sets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziția de bunuri destinate creșterii capacității administrative, astfel:

— lot 1 – echipamente pescuit;

— lot 2 – echipamente inventariere și cartare;

— lot 3 – GPS și echipamente IT;

— lot 4 – echipament de protecție.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 707 058.82 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de protecție

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Articole de imbracaminte si incaltaminte conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 103 361.34 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente inventariere și cartare

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38630000 Astronomical and optical instruments
38651600 Digital cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Instrumente optice, de măsurare și accesorii conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 374 705.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de pescuit

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
37413100 Fishing tackle
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de pescuit conform cerințelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 159.67 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GPS și echipamente IT

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
38112100 Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

GPS si laptopuri de teren conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 179 831.93 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerința nr. 1. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 2. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (2) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 3. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 4. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.

Documente solicitate de autoritatea contractantă pentru demonstrarea inexistenței situațiilor de excludere: pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Dovada neîncadrării în situațiile de excludere precizate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 se face prin prezentarea cazierului judiciar si fiscal pentru operatorul economic si a cazierului judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii comerciale. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul:

i) figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau

ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – „Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare”) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 9. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante asa cum sunt acestea identificate in declaratia autoritatii contractante, respectiv in fisa de date a achizitiei și anunțul de participare.

Operatorii economici trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate).

Pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii prezentarii documentului.

Nota: obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanților li se solicită să demonstreze livrarea în mod corespunzător de bunuri similare celor care fac obiectul lotului, efectuate în ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, în valoare cel puțin egală cu valoarea estimată a lotului, la nivelul a cel mult trei contracte. Se înțelege prin livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător produse livrate de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către ofertant în DUAE. Pentru contractele exprimate în altă monedă decât RON, va fi avut în vedere cursul mediu anual leu/valuta respectivă al BNR.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016. Se vor indica în DUAE următoarele elemente: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Copii ale părților relevante ale contracte de furnizare; procese-verbale de recepție și/sau punere îîn funcțiune a bunurilor livrate; recomandari; certificate constatatoare. In cazul depunerii unei oferte comune, toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta: acordul de asociere.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se prezinta angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care se va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE si angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la finalul evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm. din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ult.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020