Supplies - 512535-2020

28/10/2020    S210

Poland-Krosno: Surgical gloves

2020/S 210-512535

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
National registration number: PL821
Postal address: ul. Korczyńska 57
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
Contact person: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Telephone: +48 134978497
Fax: +48 134978497
Internet address(es):
Main address: www.krosno.med.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.krosno.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://krosnomed.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa rękawic medycznych

Reference number: EZ/215/71/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą rękawic medycznych, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 (pakiety od 1 do 3) do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, winylowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice niesterylne, sekcyjne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne lateksowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w rozdziale IX SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierającego aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, którego wzór określa załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w rozdziale IX SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierającego aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, którego wzór określa załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w rozdziale IX SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierającego aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, którego wzór określa załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 10:15
Place:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020