Supplies - 512597-2020

28/10/2020    S210

Poland-Katowice: Disinfection equipment

2020/S 210-512597

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ceglana 35
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-514
Country: Poland
Contact person: Ewa Kamzela
E-mail: bzp@uck.katowice.pl
Telephone: +48 323581445
Fax: +48 323581432
Internet address(es):
Main address: https://www.uck.katowice.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uck.katowice.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/uck
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (XIII)

Reference number: DZP/381/108A/2020
II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (XIII). Wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określono w zestawieniu parametrów technicznych (dalej w treści: ZPT) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego w lokalizacji: Katowice ul. Ceglana 35 i Katowice ul. Medyków 14.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (XIII). Wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określono w zestawieniu parametrów technicznych (dalej w treści: ZPT) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu: „Zakup niezbędnej aparatury medycznej, sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie obiektu w tym laboratorium w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".

II.2.14)Additional information

Dotyczy II.2.13: Program operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Dotyczy II.2.7: Realizacja zamówienia w terminie: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.3.2021.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymogu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogu.

Ciąg dalszy informacji z VI.3:

6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu VI.6.3 SIWZ.

6.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.6.2b SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI.6.3a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu VI.6.3a SIWZ.

6.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2a do e SIWZ.

6.7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2a do e SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

— JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

— JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.9. Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) wypełnione i podpisane zestawienie parametrów technicznych (dalej w treści ZPT) – według załącznika nr 5 do SIWZ;

b) dokument z wynikami badań prowadzonych zgodnie z Normą NFT 72-281 lub wg procedury równoważnej potwierdzających skuteczność działania urządzenia w połączeniu ze środkiem opisanym w pkt 28 ZPT;

c) dotyczy środka dezynfekującego opisanego w pkt 28 ZPT: dokument z wynikami badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH lub akredytowane laboratorium wykonujące badania metodami przyjętymi w normach europejskich potwierdzającymi wymaganą skuteczność biobójczą, czas działania i stężenie preparatu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

Ciąg dalszy informacji z VI.3:

6.10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6.2b do e SIWZ oraz VI.6.9 SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 uPzp.

6.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.6.2a niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

6.13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 uPzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.14. Wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich załącza JEDZ podmiotu zasobu oraz dołącza do oferty jego zobowiązanie o przekazaniu zasobu.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformy SmartPZP (zwanej dalej: platformą) dostępnej pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/uck) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bzp@uck.katowice.pl lub ekamzela@uck.katowice.pl w zależności od rodzaju dokumentów, tj. przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a uPzp, w tym JEDZ następuje za pośrednictwem platformy; w pozostałych przypadkach komunikacja może odbywać się za pośrednictwem ww. platformy lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: bzp@uck.katowice.pl lub ekamzela@uck.katowice.pl

Przetarg nieograniczony.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp ani nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Dotyczy punktu IV.2.6 Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogu.

Ciąg dalszy informacji z VI.3:

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu: „Zakup niezbędnej aparatury medycznej, sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie obiektu w tym laboratorium w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. Program operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgodnie z art. 93.1a ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiającego ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, POLSKA, pokój E055

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz w art. 24. ust. 5 pkt 1 uPzp.

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ – informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – załącznik nr 3 (a lub b w zależności od sytuacji Wykonawcy) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) punkcie VI.6.2b SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) punkcie VI.6.2c SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Cd. informacji zawarto w pkt III.1.2 i III.1.3.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.6. Termin wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec innych czynności niż w pkt a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

18.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.10. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020