Építési beruházás - 512813-2021

11/10/2021    S197

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 197-512813

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg között szakasz

Hivatkozási szám: EKR000623292021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak elvégzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fenékpuszta-Sármellék 8+600-19+600 km. sz. között

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése (PST: K076.18.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 11 000 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása. A nyomvonal a jelenleg kivitelezés alatt álló (II. ütem) M76-os Fenékpusztai csomópontjából indul (a 8+600 km. szelvényben) egy R=750 m sugarú jobb ívhez csatlakozva és északi irányba, majd egy R=3550 m-es bal ívvel vezet tovább északi irányba Keszthely felé. A nyomvonal párhuzamosan egyenesben és nagy sugarú ívben halad az egyesített övcsatornával. A meglévő 71 sz. főút korrekciójával egy elhúzott csomópontot alkotva, kétszer keresztezi a nyomvonal a módosított 71. sz. főutat a 10+735,19 km. szelvényben (egy háromnegyed értékű rombusz csomóponttal) és a 12+002,36 km. szelvényben.A 71 sz. főút korrekciója után a pálya 12+240 km sz- ben keresztezi a Páhoki egyesített csatornát, majd a 12+325 km sz-ben vadátjárót és a csatorna kezelőútját. Az ex-lege láp keresztezése a 12+200 - 15+800 km sz. között valósul meg. Ezen a szakaszon a pálya kis töltésen, lebegő árkos-pótpadkás víztelenítéssel kerül kialakításra. A szakaszon keresztezett vízfolyások átvezetését műtárgyak biztosítják. A szükséges helyeken további ökológiai átjárók kerülnek elhelyezésre a környezetvédelmi engedélynek megfelelően. Sármelléktől északra, de Sármellék lakott területének érintése nélkül külön szintben keresztezi a 16+076,79 km. sz.-ben a 7509. j. összekötő utat. A 7509. j. ök. utat követően kis mértékben dél felé vezet a nyomvonal, majd a 75111. j. bekötő út különszintű keresztezése (17+407,81 km. sz.) után a 18+795,21 km. sz. térségében kerül kialakításra a 76. sz. főúti különszintű - trombita típusú - csomóponti kapcsolat. Ezen csomóponti területe mellett dél-nyugati irányban fekszik a Zalavögyi Komplex pihenőhely a hozzá tartozó magasépítési és létesítményeivel együtt.

A Sármelléki repülőtér az újonnan építendő repülőteret 76101 j. összekötő úton, és a 76. sz. főúton keresztül erről a csomópontról kapja meg közúti kapcsolatát az M76 autóúttal.

A tárgyi szakaszon valósul meg a 76 sz. főúttal párhuzamos Keszthely-Fenékpuszta - Sármellék közötti szakaszon önálló kerékpárút 5 892 m hosszban.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 847 927 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 58 141 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 57 282 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 31 743 m

Padka építése: 36 671 m3

Burkolati jelek készítése: 18 078 m2

Portál építése: 86 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 7 997 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 390 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 9 588 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 61 575 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 2 831 m3

Híd próbaterhelés: 4 db

Híd legnagyobb támaszköze: 35,42 m (B122)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sármellék-Zalaegerszeg 19+600-43+200 km.sz. között

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz (19+600-43+200 km.sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése (PST: K076.14.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 23 600 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése.

A Zalaapáti - Alsónemesapáti közötti a 23,6 km hosszú tervezési szakasza a zalai dombság erdős, domborzati szempontból erősen tagolt területein halad. A 24+000 km szelvényben 2x2 sávos autópálya keresztmetszetű kiépítésű burkolt üzemi savval, a nagysebessegű tesztszakasz részeként kerül megvalósításra. A tervezett nyomvonal által érintett területeken a vízfolyások kb. a 24,7 km szelvényig a „fokozottan védett Balaton”, a további szakaszon az „általános védettségi” kategóriába tartozó Principális csatorna - Mura vízgyűjtő területéhez tartoznak. A 25+400 km szelvényben völgyhíddal/palyaműtarggyal (B254 j. műtárgy) szeli át, helyet, lehetőséget biztosítva nagyvad átjárásra is. A patak menti vadátjárás biztosítása érdekében a meglevő 75. sz. főúti patak híd is átépítésre kerül a főút korrekciójával, igy nagyvadátjáróval kombinált patak műtárgy kerül kialakításra (B254-1 j. műtárgy). Pacsa közigazgatási területen kerül kialakításra a meglevő 75. sz. főúttal az M76 - 75. sz. főút különszintű - egyoldali fel-lóhere alakú - csomópont, amellyel biztosított Pacsa es Zalaapáti települések megközelítése. A csomópontot követően a R=10000 m sugarú 1022 m hosszú jobb ívben éri el Szentpéterúr települést, amit közel 2 km hosszú egyenes szakasz követ, ahol a Principális csatorna mellékfolyóit (Kaloncai-patak, Vörrű patak es mellek agák) es meglevő országos közúti mellékutakat (73212, 73215 j. utak) keresztez. Ezt követően R=5500 m sugarú bal ellenívvel keresztezi a Cserhidi - patak es Rádói ág által alkotott völgyeltet. Nemesrádó települést és a mérnökségi telephelyet délről elkerülő ívben került kialakításra az M76 - 7362 j. összekötő út különszintű - egyoldali fel-lóhere alakú - csomópont, amellyel biztosított Nemesrádó és a mérnökségi telephely megközelítése. Környezetvédelmi szempontból érzékeny (Natura 2000, vízbázis) területek találhatóak Nemesrádó település térségében a Principális csatorna menten (32+400 - 33+100 km szelvények között), amelyek elkerülése - a tervezett Nemesrádói mérnökségi telephely kismértékű érintésével - a tagolt domborzat mellett további kötöttséget jelentenek. A felszín alatti vizek az érintett területen a 2. érzékeny kategóriába tartoznak. A tervezet nyomvonal 35,6 - 36,8 km szelvények közötti szakasza áthalad a Misefa - Nagykapornak vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén.

Alsónemesapáti - Misefa közötti közel 5 km hosszú szakaszon a nyomvonal még Kisbucsa és Nemessándorháza településeket érinti.

A tervezett Nemesrádói különszintű csomópontot elhagyva a gyorsforgalmi út völgyhíddal a 17. sz. vasútvonalat Szévíz vízfolyást, lándzsás patakot majd a meglévő országos 7354 j. közutat keresztezi.

Alsónemesapáti település térségében került kialakításra az M9 - 76. sz. főút (Zalaegerszeg - Kelet) különszintű csomópont, Alsónemesapáti felé egy rövid kerékpárút szakasz, amely kialakítás, mint Város kapu biztosítja a kapcsolatát keleti irányból Zalaegerszegnek a gyorsforgalmi úti hálózathoz. A tárgyi M9 és a tervezett M76 autóút kiépülésével, az M7 autópályán keresztül közvetlen gyorsforgalmi úti hálózaton elérhető lesz a megyejogú város számára a Balaton és Budapest.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 2 987 013 m3

Földmű építése- üveghabból: 57 800 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 111 070 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 108 954 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 86 843 m

Padka építése: 39 640 m3

Burkolati jelek készítése: 21 226 m2

Portál építése: 445 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 16 590 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 4 424 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 15 409 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 178 160 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 6 836 m3

Híd próbaterhelés: 10 db

Híd legnagyobb támaszköze: 67 m (B204)

Mérnökségi telep:

Hrsz: 0264/36

Telek területe: 69 039,00 m2

Depónia területe: 20 000 m2

Beépített terület: 8 495,78 m2

Zöldfelület területe: 23 079,94 m2

ÉPÜLETEK nettó alapterületei a kiviteli tervek szerint hozzávetőlegesen:

Iroda épület: földszint 637,55 m2, emelet 683,32 m2, Iroda épület nettó hasznos terület összesen: 1320,87 m2

Műhelyépület: földszint 1 151,96 m2 , emelet 637,05 m2 , Műhely épület nettó hasznos terület összesen: 1789 m²

Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 541,70 m²

Raktárépület: földszint 1 865,31 m2, emelet 603,46 m2, Raktárépület nettó hasznos terület összesen: 2469 m2

Sótároló: 1 309,96m2

Elemes tároló: 103,68m2

Üzemanyagtöltő: 180,80 m2

Fedett gépjárműtároló: 257,36 m2

RENDŐRSÉG

Hrsz: 0264/37

Telek területe: 2 227,00 m2

Beépített terület: 484,00 m2

Zöldfelület területe: 1 358,70 m2

ÉPÜLET nettó hasznos alapterülete a kiviteli tervek szerint: 366,12m2

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zalaegerszeg Keleti-Északi csomópont között

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Zalaegerszeg Keleti csomópont - Zalaegerszeg Északi csomópont közötti szakasz (43+200-52+435 km.sz. között) építése (PST: A009.12.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Zalaegerszeg Keleti csomópont - Zalaegerszeg Északi csomópont közötti szakasz (43+200 - 52+435 km.sz. között) építése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 9 235 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása a zalai dombság erdős, domborzati szempontból erősen tagolt területein halad. A gyorsforgalmi út vonalvezetésében a domborzati adottságok mellett kötöttséget jelentettek a térségégi fejlesztési területek, illetve azok érintése nélkül - a tervezett kialakítással való elkerülése, azonban forgalmi kapcsolatok biztosítása mellett. A vizsgált területen fejlesztési (autó ipari teszt-pálya, új kijelölésű fejlesztési terület, zalaszentiváni ipari park, logisztikai központ/konténer terminál) környezetvédelmi szempontból érzékeny (Natura 2000, vízbázis) területek találhatóak, amelyek elkerülése mellett a meglévő vasútvonal, Zala folyó és a tagolt domborzat kötöttséget jelentenek.

Az M9 szelvényezése szerint a szakasz elején a nyomvonal az épülő Autóipari Teszt-pálya fejlesztési terület és a meglévő 74. sz. főút között, azzal közel párhuzamosan halad déli irányban a gyorsforgalmi út szelvényezése szerint a 21+190 és 22+000 km sz. között. A 22+130 km szelvényben a tesztpálya dél keleti részén „Zalaegerszeg-Észak” különszintű csomópont kerül kialakításra a 74. sz. főúttal, amely csomópont kapcsolatot biztosít Zalaegerszeg északi térségével, a tesztpályával, és a 761 sz. úttal (76. sz. elkerülő úttal). Ezt követően erdős területeken halad keresztül a Zala folyó irányában a gyorsforgalmi út. Mielőtt a nyomvonal eléri a 7328 j. utat, elkerüli délről a meglévő szennyvíziszap ülepítő medencék telephelyét, illetve a Zalaszentiván területén elhelyezkedő, új kijelölésű fejlesztési terület. A nyomvonal külön szinten keresztezi a 7328 j. utat és meglévő kerékpárutat, majd északról kerüli el a fejlesztés alatt lévő Zalaegerszeg Logisztikai Központot (konténer terminál) és délről határolja a 7328 j. út két oldalán kijelölt zalaszentiváni ipari park területeket. A nyomvonal a logisztikai központ mellett elhaladva keresztezi a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő 25. sz. vasútvonalat. A keresztezésnél figyelembe kellet venni egy további (távlati) iparvágány és megközelítő/feltáró út átvezetésének helyigényét is. A vasúti fejlesztés/bővítés kapcsolódik illetve illeszkedik a GYSEV Zrt. előkészítésében engedélyezési és kiviteli terv fázisban lévő Zalaszentiváni deltavágány projekthez. A vonalvezetés figyelembe veszi a Zalaegerszeg Keleti Vízbázist - Zalaegerszegtől északkeletre - melyhez magas számban víznyerő kutak is tartoznak.

A Zala völgyét elhagyva a nyomvonal a pethőhenyei Hosszúhegy vonulatait szeli át, érintve a henyei-árok vízfolyást. Ezen szakaszon jelentős a terepi szintemelkedés, amely alapvetően befolyásolja a gyorsforgalmi út vonalvezetését, és ehhez kapcsolódóan a megvalósítandó műtárgyakat. A Hosszúhegyen vezetett nyomvonalszakasz igyekszik a terepi adottságok és a zártkerti beépítések általi kötöttségek szerint haladni déli irányban Alsónemesapáti település és a 76-os út felé.

Az előzőekben részletezett Nagypáli - Egervár - Zalaegerszeg észak - Zalaszentiván - Pethőhenye - Alsónemesapáti szakasz térségében és a Zala folyó keresztezésében a kötöttségek miatt nyomvonal igen tagolt, inflexiós kissugarú ívekkel került kialakításra jelentős műtárgy, magas töltés és mélybevágásos szakasz igénnyel. A vonalvezetés figyelembe veszi a területen nagy arányban megjelenő védett növényfajok és egyéb társulások élőhelyeit.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 1 973 777 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 42 704 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 43 616 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 52 681 m

Padka építése: 20 550 m3

Burkolati jelek készítése: 12 834 m2

Portál építése: 127 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 5 206 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 2 580 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 2 391 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 73 205 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 2 035 m3

Híd próbaterhelés: 5 db

Híd legnagyobb támaszköze: 56 m (B245)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 151-398714
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Fenékpuszta-Sármellék 8+600-19+600 km. sz. között

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Sármellék-Zalaegerszeg 19+600-43+200 km.sz. között

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3
Elnevezés:

Zalaegerszeg Keleti-Északi csomópont között

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdései alapján visszavonta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2021