Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 513074-2021

Submission deadline has been amended by:  571226-2021
11/10/2021    S197

Poland-Myślenice: Surgical gloves

2021/S 197-513074

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Postal address: ul. Szpitalna 2
Town: Myślenice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-400
Country: Poland
E-mail: dzp@szpitalmyslenice.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpitalmyslenice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalmyslenice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Szpital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic

Reference number: 33/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, z których każda stanowi analogiczny przedmiot zamówienia wg. CPV: 18424300-0 Rękawice jednorazowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do swz.

Pełna treść w swz

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Myślenice

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 rękawice chirurgiczne w zakresie opisanym w swz

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy cito / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Myślenice

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 rękawice diagnostyczne zakresie opisanym w swz

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy cito / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Jakośc / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Oferta powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie elektronicznego formularza ofertowego oraz złożenie Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawcy muszą złożyć ponadto wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz cenowy ze szczegółowym opisem oferowanego asortymentu, według wzoru załącznika nr 1.

2) Karty katalogowe oferowanych produktów – dla każdej z pozycji (przedmiotowe środki dowodowe, które nie podlegają uzupełnieniu).

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ" – załącznik nr 3 do SWZ.

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, o ile dotyczy.

6) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile dotyczy.

7) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile dotyczy.

8) Oświadczenie o podziale obowiązków, o ile dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Przedmiotowe środki dowodowe, jakie należy dostarczyć odrębnie:

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dostarczyli nie później niż do upływu terminu składania ofert próbki, które należy przesłać do Zamawiającego w zapakowanych kopertach/opakowaniach, oznaczonych ,,Próbki-33/PN/21”.

Próbki należy dostarczyć w następującym zakresie po 4 szt.:

- cz. 1 poz. 1, 2 – po 2 pary, poz. 3- 1 para

- cz. 2 - 1 opakowanie.

Fakultatywne podstawy wykluczenia:

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109:

1.2.1. art. 109 ust. 1 pkt. 1 Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

1.2.2. art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) PZP, tj. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karne-go lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

1.2.3. art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b), tj. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowi-ska, prawa socjalnego lub prawa pracy będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

1.2.4. art. 109 ust. 1 pkt. 3 PZP, tj. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

1.2.5. art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP, tj, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta zo-stała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktual-nych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie pu-bliczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy

d) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-niu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaca-niem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wy-stawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaca-niem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym doku-mentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upły-wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społecz-ne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-sumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdza-jącymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępo-waniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświad-czenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), wg. wzoru załącznika nr 6 do swz.

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Pol-skiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt) 1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.)

3) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-3 zaświadczenia albo innego dokumentu potwier-dzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdro-wotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądo-wego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-twierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się doku-mentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przy-padków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowied-nio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samo-rządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszka-nia wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);

7) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarto w psu

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2021
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2021
Local time: 13:10
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pozostała treść ogłoszenia w swz

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa DZIAŁ IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2021