Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 515858-2021

12/10/2021    S198

România-Râmnicu Vâlcea: Echipamente de protecţie

2021/S 198-515858

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL VALCEA
Număr naţional de înregistrare: 2540929
Adresă: Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240595
Țară: România
Persoană de contact: Ana Savu
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefon: +40 0250732901/246
Fax: +40 0250735617
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjvalcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128972
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de protecție personală în cadrul proiectului „Întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Număr de referinţă: 2540929_2021_PAAPD1311911
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului de produse îl reprezintă:

”Echipamente de protecție personală în cadrul proiectului „Întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Prin implementarea contractului de produse se urmărește achiziționarea următoarelor echipamente medicale:

LOTUL 1 – Achiziția de echipamente de protecție personală: măști UF, capișon, mănuși examinare, botoșei, halat UH, măști FFP2, combinezon, vizieră protecție, ochelari de protecție, după cum urmează:

- Măști UF: 120000 buc.

-Capișon: 120000 buc.

- Mănuși examinare: 120000 buc.

- Botoșei: 120000 buc.

- Halat UH: 60000 buc.

- Măști FFP2: 2500 buc.

- Combinezon: 2500 buc.

- Vizieră protecție: 1500 buc.

- Ochelari de protecție: 500 buc.

LOTUL 2 – Achiziția de materiale de dezinfecție și igienă: dezinfectant microaerofloră, hipoclorit de sodiu clor activ 1,25%, dezinfectant multisuprafețe – 5 l antivirucid, igienizant mâini 200 ml cu capac pulverizator, igienizant mâini 5 l, saci pericol biologic 120 l, saci menaj 24

Dezinfectant microaerofloră: 2000 litru

Hipoclorit de sodiu clor activ 1.25%: 4000 kg

Dezinfectant multisuprafețe 5 litri antivirucid: 200 bidon

Igienizant mâini 200 ml cu capac pulverizator: 1100 buc.

Igienizant mâini – 5 l: 200 buc.

Saci pericol biologic 120 l: 200 kg

Saci menaj 240 l: 200 kg

Săpun lichid 500 ml: 1100 bidon

Săpun solid antibacterian: 1964 buc.

Note:

Produsele livrate vor avea o perioada de valabilitate de minim 24 luni de la data recepției, cu excepția produselor care din fabricație au o perioada de valabilitate mai mică. In cazul in care produsul nu este livrat in termenul de valabilitate solicitat, furnizorul este obligat să îl livreze pe cheltuiala sa, in maxim 24 ore de la notificare.

Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerințele prevederilor HG 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare 89/689/CEE a Consiliului.

Produsele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și se vor prezenta, atât la ofertare cât și la livrare, Declarația de conformitate CE, emisă de producător/Certificat de conformitate CE.

Termenul maxim de livrare este de 3-5 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii ferme.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- certificat de calitate și garanție;

- declarație de calitate / conformitate pentru produsele furnizate;

- avizul Ministerului Sănătății pentru substanțele dezinfectante;

- alte documente cerute de legislația in vigoare, dacă este cazul.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data recepției (recepție cantitativă, calitativă) și primirii tuturor documentelor justificative.

În cazul în care specificațiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu caracteristicile din Caietul de sarcini, precum și cu cele prevăzute în Propunerea tehnică, contractantul are obligația de a înlocui acel produs cu un produs conform în termen de 24 de ore de la notificare.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1) din fișa de date, respectiv 20 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 872 069.68 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru ambele loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziția de echipamente de protecție personală

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea: bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionarea de echipamente de protecție personală: măști UF, capișon, mănuși examinare, botoșei, halat UH, măști FFP2, combinezon, vizieră protecție, ochelari de protecție, dupa cum urmeaza:

Măști UF - 120.000 buc.

Capișon - 120.000 buc.

Mănuși examinare - 120.000 buc.

Botoșei - 120.000 buc.

Halat UH - 60.000 buc.

Măști FFP2 - 2.500 buc.

Combinezon - 2.500 buc.

Vizieră protecție - 1.500 buc.

Ochelari de protecție - 500 buc.

Termenul maxim de livrare este de 3-5 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii ferme

Produsele livrate vor avea o perioada de valabilitate de minim 24 luni de la data recepției, cu excepția produselor care din fabricație au o perioada de valabilitate mai mică.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- certificat de calitate și garanție;

- declarație de calitate / conformitate pentru produsele furnizate;

- alte documente cerute de legislația in vigoare, dacă este cazul.

Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerințele prevederilor HG 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare 89/689/CEE a Consiliului.

Produsele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și se vor prezenta, atât la ofertare cât și la livrare, Declarația de conformitate CE, emisă de producător/Certificat de conformitate CE.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data recepției (recepție cantitativă, calitativă) și primirii tuturor documentelor justificative.

Produsele livrate vor fi însoțite în mod obligatoriu de: factura fiscală/ aviz de expediție, certificat de origine, după caz, polița de asigurare ,,toate riscurile", documente de certificare a calității/garanției, conform dispozițiilor legale în vigoare, certificat de conformitate CE, copia comenzii, etc.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Destinația de livrare este cea prevăzută în comandă.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat și la locul de livrare agreat a produselor și se consideră ca a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

În cazul în care specificațiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu caracteristicile din Caietul de sarcini, precum și cu cele prevăzute în Propunerea tehnică, contractantul are obligația de a înlocui acel produs cu un produs conform în termen de 24 de ore de la notificare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 706 735.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 35
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Informații suplimentare

Sursa de finanțare și, după caz, poziția în buget/propunerea de buget:

FEDR (1.087.346 lei) și Buget local (100.000 lei) - Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, la Cap. 68 – Asigurări și asistență socială, 01. – Consiliul Județean Vâlcea, C - Alte cheltuieli de investiții

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale de dezinfecție și igienă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
19640000 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri
33741300 Dezinfectant pentru mâini
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea: bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionarea de materiale de dezinfecție și igienă: dezinfectant microaerofloră, hipoclorit de sodiu clor activ 1,25%, dezinfectant multisuprafețe – 5 l antivirucid, igienizant mâini 200 ml cu capac pulverizator, igienizant mâini 5 l, saci pericol biologic 120 l, saci menaj 240l, săpun lichid 500 ml, săpun solid antibacterian, dupa cum urmeaza:

Dezinfectant microaerofloră - 2.000 litru

Hipoclorit de sodiu clor activ 1.25% - 4.000 kg

Dezinfectant multisuprafețe 5 litri antivirucid - 200 bidon

Igienizant mâini 200 ml cu capac pulverizator - 1.100 buc.

Igienizant mâini – 5 l - 200 buc.

Saci pericol biologic 120 l - 200 kg

Saci menaj 240 l - 200 kg

Săpun lichid 500 ml - 1.100 bidon

Săpun solid antibacterian - 1.964 buc.

Produsele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și se vor prezenta, atât la ofertare cât și la livrare, Declarația de conformitate CE, emisă de producător/Certificat de conformitate CE.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data recepției (recepție cantitativă, calitativă) și primirii tuturor documentelor justificative.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- certificat de calitate și garanție;

- declarație de calitate / conformitate pentru produsele furnizate;

- avizul Ministerului Sănătății pentru substanțele dezinfectante;

- alte documente cerute de legislația in vigoare, dacă este cazul.

Produsele livrate vor fi însoțite în mod obligatoriu de: factura fiscală/ aviz de expediție, certificat de origine, după caz, polița de asigurare ,,toate riscurile", documente de certificare a calității/garanției, conform dispozițiilor legale în vigoare, certificat de conformitate CE, copia comenzii, etc.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Destinația de livrare este cea prevăzută în comandă.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat și la locul de livrare agreat a produselor și se consideră ca a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

În cazul în care specificațiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu caracteristicile din Caietul de sarcini, precum și cu cele prevăzute în Propunerea tehnică, contractantul are obligația de a înlocui acel produs cu un produs conform în termen de 24 de ore de la notificare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 165 334.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 35
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Informații suplimentare

Sursa de finanțare și, după caz, poziția în buget/propunerea de buget:

FEDR (1.087.346 lei) și Buget local (100.000 lei) - Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, la Cap. 68 – Asigurări și asistență socială, 01. – Consiliul Județean Vâlcea, C - Alte cheltuieli de investiții,... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere a ofertantului:

Ofertantul individual / ofertantul asociat / subcontractantul propus / tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste documente pot fi:

• certificate de atestare fiscala care atestă îndeplinirea obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

● Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achiziíile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliul Judetean Vâlcea sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Florian Marin, VicepresedinteAndra Bica, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director GeneralAndreea Popescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General Ioan – Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Director, Arhitect Șef, Elena Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Sef serviciu Buget, Impozite si Taxe Virtej Andreea, Sef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu, Sef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte Monica Gutău, Sef Serviciu Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Șef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Șef Birou Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Constantin Rizea;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu Ion, Bică Andra, Bobocea Gheorghe, Bușu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian – Cosmin, Dumitru Marian, Fârtat Ilie, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian – Alin, Marian Florian, Mutuligă Florin-Nicolae, Nicolăescu Ion, Pardut Alexandru Stefan, Petcan Lidia – Florentina, Poenaru Constantin – Mircea, Popa Claudiu, Popa Laurentiu, Popescu Victor George, Rosu - Calina Roxana – Laura, Sitaru Mihai – Dragoș, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vîlcu Samoil, Voican Adrian.

Nota:

Operatorii economici (ofertantii / membrii asocierii / terii sustinatori / subcontractantii) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE.

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Semnarea cu semnatura electronica a documentelor de calificare se va face în mod corespunzator de catre ofertantii / membrii asocierii / terții sustinatori / subcontractantii.

Note:

1. Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/ subcontractantul propus) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea angajamentului ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, odata cu oferta, va conduce la declararea aceteia ca inadmisibilă, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

3. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din același articol din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În acest caz, ofertantul va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si sau profesionala.

Anagajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat de reprezentatntul împuternicit al tertului sustinator cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii sustinatori confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinirea respectivelor activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descrierea modului efectiv in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor respecta in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

4. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia raspund în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

În cazul în care oferta este depusa de catre un grup de operatori, aceasta va cuprinde si Acordul de asociere.

Completarea DUAE este obligatorie pentru toti participantii la procedura, iar prezentarea documentelor doveditoare este obligatory, doar pentru ofertantul clasat pe primul loc, numai după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoanele juridice straine, documentele prezentate vor fi însotite de tradu

Cerinta val... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat LOT 2 Ofertantul va prezenta Lista principalelor furnizări efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei), cu indicarea valorilor, datelor beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertantul va demonstra ca a mai furnizat produse care fac obiectul contractului sau similare, a caror complexitate este comparabila cu cea care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi orice materiale de dezinfecție și igienă, indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate ( dezinfectant microaerofloră, hipoclorit de sodiu clor activ, dezinfectant multisuprafețe antivirucid, igienizant mâini, igienizant mâini, saci pericol biologic, saci menaj, săpun lichid, săpun solid antibacterian,etc.). Cerința va fi demonstrată la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de 160.000 lei, fără TVA. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/anunțul de participare simplificat (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat). Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare În conformitate cu art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „în cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va prezenta Lista principalelor furnizări efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei), cu indicarea valorilor, datelor beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertantul va demonstra ca a mai furnizat produse care fac obiectul contractului sau similare, a caror complexitate este comparabila cu cea care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate ( măști, capișon, mănuși examinare, botoșei, halat UH, măști, combinezon, vizieră protecție, ochelari de protecție, etc.). Cerința va fi demonstrată la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de 700.000 lei, fără TVA. Pentru contractele aflate în derulare se vor lua în calcul numai părțile din contract recepționate de achizitor. Dacă este cazul, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime se va lua în calcul numai cota de participare a ofertantului în contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezintă proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etc. Pentru echivalenta leu/ alta valuta, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/ alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, în acest sens se va completa un DUAE distinct. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/anunțul de participare simplificat (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentr...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare În conformitate cu art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „în cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, achizitorul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate în SEAP purtând semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: - documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca produsele au fost furnizate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, si din care sa reiasa urmatoarele informatii: • denumirea partilor; • obiectul furnizării astfel incat sa fie detaliate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; • achizitorii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; • valoarea in lei, fara TVA, • perioada (inclusiv data incheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul livrării produselor; • procent indeplinit. NOTA: Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul / anii indeplinirii contractului / contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea pr...

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere (art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare). Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat de reprezentantul împuternicit al subcontractantului, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Operatorul economic clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare pentru subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative actualizate ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Operatorul economic va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, achizitorul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate în SEAP purtând semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: - documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca produsele au fost furnizate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, si din care sa reiasa urmatoarele informatii: • denumirea partilor; • obiectul furnizării astfel incat sa fie detaliate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; • achizitorii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; • valoarea in lei, fara TVA, • perioada (inclusiv data incheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul livrării produselor; • procent indeplinit. NOTA: Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul / anii indeplinirii contractului / contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea pr...

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere (art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare). Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat de reprezentantul împuternicit al subcontractantului, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Operatorul economic clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare pentru subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative actualizate ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele numite prin Dispozitia ordonatorului principal de credite

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice referire din cuprinsul Caietului de sarcini prin care se indică o anumită autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificație etc. se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Modul de accesare al DUAE – operatorii economici ofertanți vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenul prevazut la punctul I.1).

Deoarece procedura aleasa se desfasoara integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari solicitate de operatorii economici se vor posta numai in SEAP la sectiunea "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de autoritatea contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la procedura de atribuire organizata de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin.(1) lit. a) din Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Adresă: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod poștal: 240595
Țară: România
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefon: +40 0250732901
Fax: +40 250735617
Adresă internet: www.cjvalcea.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/10/2021