Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 515874-2021

12/10/2021    S198

Poland-Bydgoszcz: Media storage and reader devices

2021/S 198-515874

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Postal address: ul. Dworcowa 65
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-009
Country: Poland
E-mail: przetargi@bydgoszcz.ap.gov.pl
Telephone: +48 523395401
Internet address(es):
Main address: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Archiwum Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie archiwami państwowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury systemu genealogiawarchiwach i zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (nazwa skrócona)

Reference number: AGK.26.80.2021
II.1.2)Main CPV code
30233000 Media storage and reader devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. nr 1 do umowy

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 775 535.57 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253200 Systems support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE), które w przypadku awarii systemu głównego zlokalizowanego w NAC, awarii łączy dostępowych do lokalizacji NAC przejmie pełną obsługę systemu ADE.

Rozbudowa przeprowadzana będzie z wykorzystaniem zasobów istniejącej infrastruktury znajdującej się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Archiwum Państwowym w Toruniu.

Zakupiona infrastruktura zostanie rozlokowana w dotychczasowych lokalizacjach obecnej infrastruktury tj. w serwerowniach: AP Bydgoszcz ( Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 i ul. Wiślana 27 ) i AP Toruń plac Rapackiego 1.

Ogólny zakres prac:

• Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych typu CAS o przestrzeń dyskową niezbędną do uzyskania przestrzeni dla użytkownika końcowego o pojemności co najmniej 2 PB netto w serwerowniach AP Bydgoszcz, AP Toruń.

• Upgrade oprogramowania do najnowszej wskazanej przez support wersji oprogramowania.

• Usługi wsparcia i gwarancji dla całego zasobu 2PB obejmującego sprzęt, oprogramowanie i licencje do 5 lat od momentu podpisanie protokołu końcowego odbioru ( umowa na usługi wsparcia na obecne elementy infrastruktury kończy się 31.12.2021 )

• W razie konieczności dostosowanie infrastruktury elektrycznej i klimatyzacyjnej w określonych lokalizacjach do wymagań środowiskowych infrastruktury po rozbudowie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakosc usługi Kj - a) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie wdrażania urządzeń informatycznych lub inny równoważny – 5 pkt, b) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 lub inny równoważny - 5 pkt. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania Kt - a) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 40 dni – 0 pkt, b) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 35 dni – 30 pkt, / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe terminy realizacji zostały określone w SWZ - Rozdział III.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.

10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca:

1) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany),

2) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany).

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2. Warunki dotyczące zdolności technicznej oraz zawodowej:

1) Doświadczenie zawodowe – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę polegająca na świadczeniu wsparcia technicznego dla macierzy obiektowej o architekturze rozproszonej (co najmniej 3 ośrodki przetwarzania), o wartości usługi wsparcia minimum 150 000,00 zł brutto. Wskazana usługa musi obejmować okres realizacji minimum 12 miesięcy, a w przypadku usług nadal wykonywanych okres zrealizowanej części usługi musi wynosić 12 miesięcy.

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował system informatyczny wykorzystujący w działaniu macierz obiektową, przy czym system informatyczny rozumiany jest jako oprogramowanie i współdziałająca z nim macierz. Wartość niniejszego systemu wynosiła minimum 1 800 000,00 zł brutto.

c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował rozbudowę infrastruktury macierz obiektową o pojemność dyskową minimum 1 PB.

2) Kwalifikacje zawodowe - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

a) przynajmniej jedną osobą, która posiada:

i. doświadczenie we wdrażaniu macierzy obiektowych, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w co najmniej dwóch wdrożeniach (instalacja i konfiguracja) macierzy obiektowych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany podać następujące informacje; daty w jakich wskazana osoba brała udział we wdrożeniu macierzy obiektowych, zakres czynności wykonywanych przez wskazaną osobę, nazwę podmiotu dla którego wykonywana była usługa. Osoba ta powinna posiadać udokumentowaną wiedzę dotyczącą rozbudowywanego rozwiązania (oświadczenie od producenta na rozbudowywaną macierz lub certyfikat),

b) przynajmniej jedną osobą, która posiada:

i. doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przez okres co najmniej 12 mc w aktualizacji oprogramowania macierzy tworzącej jeden system plików w minimum trzech rozproszonych geograficznie lokalizacjach. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany podać następujące informacje; daty w jakich wskazana osoba brała udział w ww. czynnościach, zakres czynności wykonywanych przez wskazaną osobę, nazwę podmiotu dla którego wykonywana była usługa;

ii. doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przez okres co najmniej 12 mc w procesie zarządzania wsparciem technicznym dla systemu macierzy w architekturze rozproszonej geograficznie ( minimum trzy ośrodki przetwarzania) dla jednego systemu przy czym system we wszystkich ośrodkach tworzył jeden system plików dostępny dla wszystkich klientów. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany podać następujące informacje; daty w jakich wskazana osoba brała udział w ww. czynnościach, zakres czynności wykonywanych przez wskazaną osobę, nazwę podmiotu dla którego wykonywana była usługa;

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy i opisem przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 65, 85-009 Bydgoszcz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ, w szczególności:

a) w rozdziale VIII SWZ – kwalifikacja podmiotowa Wykonawców;

b) w rozdziale X SWZ – w JEDZ, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich składania.

2. W związku z pkt 1 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

5. Źródła finansowania:

a) Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków przyznanych Zamawiającemu z dotacji z budżetu państwa.

b) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021