Supplies - 516190-2017

22/12/2017    S246

Poland-Krakow: Public-service buses

2017/S 246-516190

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postal address: ul. Jana Brożka 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-347
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
Telephone: +48 122541019
Fax: +48 122541241

Internet address(es):

Main address: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpk.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa niskopodłogowych niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej klasy MINI

Reference number: LZ-281-197/17
II.1.2)Main CPV code
34121100 Public-service buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa 3 (trzech) sztuk niskopodłogowych niskoemisyjnych autobusów klasy MINI, spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Wskazana przed planowaną dostawą Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A na terenie Krakowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę ww. autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne: okres gwarancji, liczba wszystkich miejsc pasażerskich, liczba biegów skrzyni biegów, wyposażenie autobusu w niezależny układ rekuperacji, wysokość podłogi od poziomu jezdni / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12–23 (z uwzględnieniem art. 133 ust. 4) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.

2017 poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa lub ustawa PZP)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7).

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lub 14 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy PZP (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 717)

2.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2.9.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

2.10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenionado złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów ioświadczeń określonych w pkt. 2.2–2.9.

5. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.10, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj.informacji z otwarcia ofert.

6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności o których mowa w pkt. 2.4 możedotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, anie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa:

w pkt 2.4, 2.7, 2.8 - dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki,

w pkt 2.5 – dotyczy poszczególnych wspólników lub dla samej spółki,

w pkt 2.9 - dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do2.9, dotyczących podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące sytuacji finansowej.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ.

2.2. informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: Wykonawca winien wskazać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości odpowiednio określonej w Sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa powyżej (informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej), dotyczącej tych podmiotów.

2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeśli dotyczy w celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji finansowej na zasadach określonych w.

Art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) i zobowiązanie o którym mowa w. Pkt.2.3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. JEDZ podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 2.2 oraz w Sekcji III.1.1). pkt. 2.2 –2.9.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia sytuacji finansowej Wykonawcy wykazali, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przezWykonawcę korzystającego z zasobów podmiotów trzecich, warunek dotyczący sytuacji finansowej określonypowyżej może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców i ewentualne podmioty trzecie.Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przezWykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotupodstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Pzp

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące zdolności technicznej.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ.

2.2. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeśli dotyczy.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) i zobowiązanie o którym mowa w Pkt.2.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.JEDZ podmiotu na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 2.2 oraz w Sekcji III.1.1. pkt. 2.2 –2.9.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy zdolność techniczna pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy PZP. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy, wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali dostawy co najmniej 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów o długości co najmniej 7 metrów każdy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Wykonawcę korzystającego z doświadczenia podmiotów trzecich, warunek posiadania doświadczenia określony powyżej musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców lub jednego z tych podmiotów.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Forma, termin i miejsce wnoszenia a także zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt. 2.1 – 2.10 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50%.

Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50% (zgodnie z art. 138c ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2018
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/02/2018
Local time: 10:30
Place:

W budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt. 2.2, 2.3 oraz 2.6 powyżej składa:

1.1. w przypadku dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1). pkt. 2.2., 2.3 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy PZP;

1.2. w przypadku dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt. 2.4., 2.5, 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2 b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. W przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie znajduje §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (Dz. U. 2016 poz. 1126).

II. Forma dokumentów

1.Ofertę, wszelkie oświadczenia w tym JEDZ, oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III. Termin związania ofertą o którym mowa w Sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 90 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2017