Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 516262-2020

30/10/2020    S212

Slovensko-Nové Zámky: Autobusy verejnej dopravy

2020/S 212-516262

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Arriva Nové Zámky, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36545317
Poštová adresa: Považská 2
Mesto/obec: Nové Zámky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 940 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Segíňová, PhD.
E-mail: verejneobstaravanie.arrivanovezamky@arriva.sk
Telefón: +421 35903736653
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://arriva.sk/nove-zamky/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.e-lena.sk/profil/36545317
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428154
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.e-lena.sk/profil/36545317
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: akciová spoločnosť
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: verejná doprava

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup autobusov Arriva Nové Zámky, a. s. – 10,5 m

II.1.2)Hlavný kód CPV
34121100 Autobusy verejnej dopravy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.

Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 404 708.75 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121400 Autobusy s nízkou podlahou
50100000 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.

Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Celková cena za dodanie stanoveného počtu nových autobusov / Relatívna váha: 77
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Celková cena za ostatných tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov / Relatívna váha: 3
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Spotreba paliva v l/100KM / Relatívna váha: 20
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 404 708.75 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

302011Y149

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/11/2020
Miestny čas: 08:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/11/2020
Miestny čas: 08:15
Miesto:

Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční online na www.e-lena.sk ako aj na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa a v termíne uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Elena, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme Elena. na portáli www.e-lena.sk.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Elena umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 150 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.

7. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. zverejni obchodne názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Elektronická aukcia bude použitá.

9. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

10. Zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania Elena

11. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.

12. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť vždy na celý predmet zákazky, bez rozdelenia na časti. Obstarávané tovary a služby nie sú univerzálneho charakteru, ale sú neoddeliteľne spojené s konkrétnou značkou vozidiel, napríklad práva na udelenie/zverenie autorizovaného servisu udeľuje výrobca vozidiel, podobne aj licenciu na diagnostiku.

Ak by verejný obstarávateľ pristúpil na obstaranie týchto tovarov a služieb zvlášť, mohol by to realizovať až po určení úspešného uchádzača na dodanie vozidiel, avšak takto by sa dostal do situácie tzv. vendor lock-in, t.j. bol by závislý využívať výlučne služby/výrobky konkrétneho výrobcu. Taktiež môže dôjsť k situácii, keď uchádzač ponúkne vozidlá za nižšie ceny aby uspel v súťaži, následne tovary a služby ocení vyššími cenami v konečnom dôsledku za celok zaplatí verejný obstarávateľ viac ako keby vybral iného dodávateľa. Biznisový model verejného obstarávateľa je založený na tom, že opravy a údržby vozidiel vykonáva prostredníctvom svojej servisnej organizácii, tým pádom je nevýhodné obstarávať vozidlá ktoré by následne nemohol servisovať prostredníctvom tejto spoločnosti z dôvodu, že výrobca vozidiel následne odmietne poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné tovary a služby.

Z týchto dôvodov verejný obstarávateľ považuje dodanie vozidiel a tovarov a služieb za jeden balík/celok. Podrobnejšie viď. časť A.1, Bod 3 súťažných podkladov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/10/2020