Services - 51674-2019

Display compact view

Ongereviseerde computervertaling

01/02/2019    S23    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Maastricht: Onderzoek en geëxperimenten

2019/S 023-051674

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Academisch Ziekenhuis Maastricht
14124959
P. Debyelaan 25
Contactpunt(en): Purchase Department
Ter attentie van: J.W. Koekkoek
6229 HX Maastricht
Nederland
Telefoon: +31 433872144
E-mail: jos.koekkoek@mumc.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mumc.nl

Adres van het kopersprofiel: https://stars-pcp.eu/

Elektronische toegang tot informatie : https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73068&companyId=624

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73068&companyId=624

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA)
Via Santa Margherita 5
60124 Ancona
Italië

Fundacio Parc Tauli
Parc Tauli 1
08208 Sabadell
Spanje

Hospital Sant Joan de Deu
Passeo Sant Joan de Deu 2
08950 Esplugues de Llobregat
Spanje

Servicio Andaluz de Salud
Avenida de la Constitucion 18
41071 Sevilla
Spanje

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sterren — mondiger patiënten door middel van professionele stresstests en diensten voor herstel.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 8: Diensten voor onderzoek en ontwikkeling
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Ten minste 51 % van de gecontracteerde O & D-diensten in EU-lidstaten of Horizon 2020-geassocieerde landen.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 6

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 30

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 2 694 214,88 EUR
Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten: Zie document „Verzoek om inschrijvingen” over Negomettrix.
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
In deze aankondiging van opdracht worden belangstellende ondernemers verzocht offertes in te dienen bij een aanbesteding. Het doel van deze aanbesteding is de aanzet te geven tot nieuwe oplossingen die moeten worden ontwikkeld en getest met het oog op de volgende gemeenschappelijke uitdaging:

De precommerciële inkoop van STARS heeft tot doel een veerkrachtig ondersteunend instrument te ontwerpen, te ontwikkelen, te ontwikkelen en te testen, dat op het gebied van chirurgische patiënten moet worden toegepast met als doel de stress en de angst te verminderen en de gezondheidstoestand tijdens het zorgtraject te verbeteren. Meer informatie is te vinden op de STARS-website: https://stars-pcp.eu(NIET VAN TOEPASSING OP DE Wij nodigen alle belangstellenden uit deel te nemen. De aanbestedingsdocumenten kunnen worden geraadpleegd op het Negometrix-platform (Negomethylplatform) (www.negometrix.com) Aanbestedingsnummer 73068, door deze link te volgen: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73068&companyId=624

Indiening van uw inschrijving moet plaatsvinden op het Negometyx platform.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73100000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie Verzoek van biedingen inzake Negomettrix.

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73068&companyId=624

Geraamde waarde zonder btw: 2 694 214,88 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 30 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Gelieve het document „Verzoek tot inschrijving” op Negomettrix te lezen.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

Subsidieprogramma 727585 (Verzoek om aanbestedingsdocumenten te vinden op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73068&companyId=624)

IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2017/S 222-462645 van 18.11.2017

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.4.2019 - 11:59
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 30 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30.4.2019 - 11:59

Plaats:

Maastricht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja

Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Deze aanbesteding wordt gefinancierd uit het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, in het kader van subsidieovereenkomst nr. 727585 — STARS — mondig maken van patiënten door professionele stresstests en invorderingsdiensten (zie: https://stars-pcp.eu/).

VI.3)Nadere inlichtingen
Deelname aan de openbare marktraadpleging die werd gehouden in het kader van de voorbereiding van deze aanbesteding is geen voorwaarde voor de indiening van een inschrijving.
Deze aanbesteding is vrijgesteld van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Limburg
6201 BZ Maastricht
Postbus 1988 Maastricht
Nederland

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

www.sgoa.eu
Nederland

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie het aanbestedingsdocument.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.1.2019