Services - 517745-2021

12/10/2021    S198

Poland-Warsaw: Environmental services

2021/S 198-517745

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 183-477342)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-734
Country: Poland
Contact person: Aneta Niedźwiedzka
E-mail: aneta.niedzwiedzka@plk-sa.pl
Telephone: +22 4733562
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie Umowy Ramowej dla projektu pn.”Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla projektów kolejowych realizowanych w latach 2021 – 2030”

Reference number: 6060/ILG 7/08618/02906/21/P
II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji środowiskowych, które obejmować będą poniższe typy opracowań:

1) Typ 1 - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wraz z wymaganymi załącznikami;

2) Typ 2 - Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami;

3) Typ 3 - Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz wymaganymi załącznikami;

4) Typ 4 - Rozpoznanie warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza;

5) Typ 5 - Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

6) Typ 6a – Wykonanie analizy akustycznej wraz z pomiarami hałasu;

7) Typ 6b – Weryfikacja i sprawdzenie analizy akustycznej wraz z pomiarami hałasu;

8) Typ 7a - Wykonanie analizy akustycznej bez pomiarów hałasu;

9) Typ 7b – Weryfikacja i sprawdzenie analizy akustycznej bez pomiarów hałasu;

10) Typ 8 - Inwentaryzacja dendrologiczna;

11) Typ 9 - Wykonanie pomiaru hałasu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 183-477342

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Instead of:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy) oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz 7 – 10 Ustawy;

2) którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług – co najmniej 3 (trzech) Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (lub innych opracowań będących odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) wykonanych na potrzeby uzyskania / zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) wraz z podaniem czy dotyczą przedsięwzięcia w zakresie linii kolejowych czy w zakresie dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 nr SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług - wykazu co najmniej 2 (dwóch) Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z podaniem czy dotyczą przedsięwzięcia w zakresie linii kolejowych czy w zakresie dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 nr SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. c) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług – co najmniej 3 (trzech) inwentaryzacji przyrodniczych/monitoringów przyrodniczych/ planów zadań ochronnych/ ekspertyz przyrodniczych wraz z podaniem okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. d) SWZ (sekcja III.1.3) oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 nr SWZ.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy;

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Read:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy) oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz 7 – 10 Ustawy;

2) którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług – co najmniej 3 (trzech) Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (lub innych opracowań będących odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) wykonanych na potrzeby uzyskania / zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) wraz z podaniem czy dotyczą przedsięwzięcia w zakresie linii kolejowych czy w zakresie dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej) lub linii tramwajowych, okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 nr SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług - wykazu co najmniej 2 (dwóch) Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z podaniem czy dotyczą przedsięwzięcia w zakresie linii kolejowych czy w zakresie dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej) lub linii tramwajowych, okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 nr SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. c) SWZ (sekcja III.1.3) wykazu usług – co najmniej 3 (trzech) inwentaryzacji przyrodniczych/monitoringów przyrodniczych/ planów zadań ochronnych/ ekspertyz przyrodniczych wraz z podaniem okresu realizacji, wartości oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 lit. d) SWZ (sekcja III.1.3) oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 nr SWZ.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy;

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 (trzy) „Karty Informacyjne Przedsięwzięcia” (lub inne opracowania będące odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) wykonane na potrzeby uzyskania / zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważne dokumenty wydane przez właściwy urząd w innym kraju), przy czym:

- Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (lub inne opracowania będące odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) muszą dotyczyć przedsięwzięć w zakresie linii kolejowych lub dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej) i

- wartość wykonanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (lub innych opracowań będących odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) nie może być mniejsza niż 30 000 PLN brutto każda.

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 (dwa) Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy czym:

- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą dotyczyć przedsięwzięć w zakresie linii kolejowych lub dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), i

- wartość wykonanego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto każdy.

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 (trzy) inwentaryzacje przyrodnicze /monitoringi przyrodnicze / plany zadań ochronnych / ekspertyzy przyrodnicze, przy czym:

- prace / wizje terenowe prowadzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczych / monitoringów przyrodniczych / planów zadań ochronnych / ekspertyz przyrodniczych muszą trwać co najmniej 12 miesięcy i

- wartość wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej/ monitoringu przyrodniczego / planu zadań ochronnych/ ekspertyzy przyrodniczej nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto każda.

d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- koordynator projektu,

- specjalista ds. ochrony środowiska,

- inżynier projektant,

- akustyk,

- specjalista w zakresie ochrony wód/hydrologii,

- botanik,

- herpetolog,

- specjalista ds. GIS,

- dendrolog.

Wymagania dla ww. osób:

Koordynator Projektu:

- wykształcenie wyższe,

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykazał się łącznie:

• doświadczeniem w kierowaniu opracowaniem oraz autorstwem / współautorstwem co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji liniowych transportu kolejowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej).

W doświadczeniu należy wykazać wyłącznie raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

• doświadczeniem w kierowaniu 2 opracowań spośród: inwentaryzacja przyrodnicza / ekspertyza / monitoring / plan zadań ochronnych.

Specjalista ds. ochrony środowiska:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie ochrony środowiska / geologii / geografii / hydrologii / biologii lub pokrewne,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji liniowych transportu kolejowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W doświadczeniu należy wykazać wyłącznie raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Inżynier projektant:

- z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert opracował, w charakterze projektanta w branży torowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe (obejmujące projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub modernizacji (rozbudowy, przebudowy) zelektryfikowanych linii kolejowych.

Akustyk:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie akustyki,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, obliczeń akustycznych dla co najmniej 5 projektów inwestycji liniowych transportu kolejowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), o łącznej długości co najmniej 100 km, na podstawie których uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Specjalista w zakresie ochrony wód/hydrologii:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie ochrony środowiska / geologii / geografii / hydrologii lub pokrewne,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących:

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

• karta informacyjna przedsięwzięcia (lub inne opracowania będące odpowiednikami karty informacyjnej przedsięwzięcia w innych krajach), które były podstawą uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju)

• operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub budowę urządzeń wodnych, dla których zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne uzyskiwane w ramach przebudowy lub budowy/rozbudowy linii kolejowych lub dróg o kategorii co najmniej drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej).

Specjalista botanik:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / botanika / ekologia / leśnictwo / ochrona środowiska / rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych roślin oraz siedlisk potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza / plan zadań ochronnych.

Specjalista herpetolog:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / zoologia / ekologia / leśnictwo / ochrona środowiska / rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody / środowiska,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji przyrodniczych płazów, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza / plan zadań ochronnych.

Specjalista GIS:

- wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne, zwane dalej GIS na kierunkach: ochrona środowiska / geografia / inżynieria środowiska / geodezja / informatyka / gospodarka przestrzenna / inne kierunki wyższych studiów obejmujące techniki GIS lub studia podyplomowe z zakresu GIS,

- doświadczenie w wykonaniu prac w zakresie technik GIS, rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza.

Dendrolog:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / leśnictwo / botanika / ekologia / ochrona środowiska / rolnictwo / architektura krajobrazu lub pokrewne związane z leśnictwem / ochroną przyrody / środowiska / architekturą krajobrazu,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji dendrologicznych potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 ekspertyz / inwentaryzacji dendrologicznych / operatów dendrologicznych.

Zamawiający zastrzega, że przy realizacji Umów Wykonawczych polegających na opracowaniu dokumentacji środowiskowej konieczne może być dodatkowo zapewnienie udziału innych specjalistów (np. ornitolog, chiropterolog).

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI SWZ.

Read:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 (trzy) „Karty Informacyjne Przedsięwzięcia” (lub inne opracowania będące odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) wykonane na potrzeby uzyskania / zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważne dokumenty wydane przez właściwy urząd w innym kraju), przy czym:

- Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (lub inne opracowania będące odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) muszą dotyczyć przedsięwzięć w zakresie linii kolejowych lub dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej) lub linii tramwajowych i

- wartość wykonanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (lub innych opracowań będących odpowiednikami Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w innych krajach) nie może być mniejsza niż 30 000 PLN brutto każda.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 (dwa) Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy czym:

- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą dotyczyć przedsięwzięć w zakresie linii kolejowych lub dróg o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej) lub linii tramwajowych, i

- wartość wykonanego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto każdy.

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 (trzy) inwentaryzacje przyrodnicze /monitoringi przyrodnicze / plany zadań ochronnych / ekspertyzy przyrodnicze, przy czym:

- prace / wizje terenowe prowadzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczych / monitoringów przyrodniczych / planów zadań ochronnych / ekspertyz przyrodniczych muszą trwać co najmniej 12 miesięcy i

- wartość wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej/ monitoringu przyrodniczego / planu zadań ochronnych/ ekspertyzy przyrodniczej nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto każda.

d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- koordynator projektu,

- specjalista ds. ochrony środowiska,

- inżynier projektant,

- akustyk,

- specjalista w zakresie ochrony wód/hydrologii,

- botanik,

- herpetolog,

- specjalista ds. GIS,

- dendrolog.

Wymagania dla ww. osób:

Koordynator Projektu:

- wykształcenie wyższe,

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykazał się łącznie:

• doświadczeniem w kierowaniu opracowaniem oraz autorstwem / współautorstwem co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji liniowych transportu kolejowego, tramwajowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej).

W doświadczeniu należy wykazać wyłącznie raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

• doświadczeniem w kierowaniu 2 opracowań spośród: inwentaryzacja przyrodnicza / ekspertyza / monitoring / plan zadań ochronnych.

Specjalista ds. ochrony środowiska:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie ochrony środowiska / geologii / geografii / hydrologii / biologii lub pokrewne,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji liniowych transportu kolejowego, tramwajowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W doświadczeniu należy wykazać wyłącznie raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Inżynier projektant:

- z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert opracował, w charakterze projektanta w branży torowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe (obejmujące projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub modernizacji (rozbudowy, przebudowy) zelektryfikowanych linii kolejowych.

Akustyk:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie akustyki,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, obliczeń akustycznych dla co najmniej 5 projektów inwestycji liniowych transportu kolejowego, tramwajowego lub drogowego o kategorii drogi krajowej lub drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej), o łącznej długości co najmniej 100 km, na podstawie których uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Specjalista w zakresie ochrony wód/hydrologii:

- wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie ochrony środowiska / geologii / geografii / hydrologii lub pokrewne,

- doświadczenie, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących:

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które były podstawą uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju) lub uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

• karta informacyjna przedsięwzięcia (lub inne opracowania będące odpowiednikami karty informacyjnej przedsięwzięcia w innych krajach), które były podstawą uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy urząd w innym kraju)

• operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub budowę urządzeń wodnych, dla których zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne uzyskiwane w ramach przebudowy lub budowy/rozbudowy linii kolejowych lub dróg o kategorii co najmniej drogi o znaczeniu regionalnym (wojewódzkiej).

Specjalista botanik:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / botanika / ekologia / leśnictwo / ochrona środowiska / rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych roślin oraz siedlisk potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza / plan zadań ochronnych.

Specjalista herpetolog:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / zoologia / ekologia / leśnictwo / ochrona środowiska / rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody / środowiska,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji przyrodniczych płazów, potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza / plan zadań ochronnych.

Specjalista GIS:

- wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne, zwane dalej GIS na kierunkach: ochrona środowiska / geografia / inżynieria środowiska / geodezja / informatyka / gospodarka przestrzenna / inne kierunki wyższych studiów obejmujące techniki GIS lub studia podyplomowe z zakresu GIS,

- doświadczenie w wykonaniu prac w zakresie technik GIS, rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 opracowań spośród następujących: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / ekspertyza / monitoring / inwentaryzacja przyrodnicza.

Dendrolog:

- wykształcenie wyższe z kierunków: biologia / leśnictwo / botanika / ekologia / ochrona środowiska / rolnictwo / architektura krajobrazu lub pokrewne związane z leśnictwem / ochroną przyrody / środowiska / architekturą krajobrazu,

- doświadczenie w wykonaniu terenowych inwentaryzacji dendrologicznych potwierdzone autorstwem / współautorstwem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 ekspertyz / inwentaryzacji dendrologicznych / operatów dendrologicznych.

Zamawiający zastrzega, że przy realizacji Umów Wykonawczych polegających na opracowaniu dokumentacji środowiskowej konieczne może być dodatkowo zapewnienie udziału innych specjalistów (np. ornitolog, chiropterolog).

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI SWZ.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/01/2022
Local time: 00:00
Read:
Date: 22/01/2022
Local time: 00:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/10/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:15
VII.2)Other additional information: