Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 518477-2021

13/10/2021    S199

Polska-Opole: Urządzenia medyczne

2021/S 199-518477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-25-63-619
Adres pocztowy: Al.W.Witosa 26
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 45-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bernard Pancerz
E-mail: bernard.pancerz@usk.opole.pl
Tel.: +48 4520114
Faks: +48 4520121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.opole.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usk-opole.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usk-opole.logintrade.net
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego oraz przeszkolenie personelu z jego obsługi.

Numer referencyjny: DZP/2-23/233/120/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego oraz przeszkolenie personelu z jego obsługi w 9 częściach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 -Aparat EKG min. 12 kanałowy - 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33123200 Urządzenia do elektrokardiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Próbkowanie sygnału w celu akwizycji danych EKG min. 16000 Hz na kanał

Pasmo analizy sygnału od min. 0,05Hz do min. 150Hz

Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika progi filtracji zakłóceń mięśniowych (w tym jeden 40Hz) oraz możliwość wyłączenia filtru i wykorzystania pełnego pasma sygnału

Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50 i 60 Hz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - pompy objętościowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110 Pompy infuzyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży:

• leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu),

• żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego,

• leków światłoczułych,

• krwi i preparatów krwiopochodnych.

Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na drenie.

Możliwość odłączania detektora kropli.

Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym.

Kolorowy ekran pompy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - MONITOR DO PRZESKÓRNEGO MONITOROWANIA PRĘŻNOŚCI TLENU I DWUTLENKU WĘGLA

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie w języku polskim

Komunikacja: wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), LAN port (Ethernet 10 BaseT), wyjście analogowe (0–1V).

Możliwość podłączenia urządzenia do systemów monitorowania pacjenta.

Wyświetlacz:

Ekran min: przekątna min. 6 cali, pojemnościowy ekran TFT, 640 × 240 pikseli,

Opcje wyświetlania: widok numeryczny, widok trendów

Dostępne wstępnie skonfigurowane, wybierane przez użytkownika ekrany pomiarów:

wyświetlające wartości / trendy dla tcPCO2, tcPO2, SpO2, PR, RHP; limity alarmowe dla tcPCO2, tcPO2, SpO2, PR; wartości wyjściowe/odniesienia, wartości dla tcPCO2, tcPO2, SpO2, RHP; wartości wskaźnika pulsacji, wizualne sygnały alarmowe; ikony statusu (np. pozostały czas monitorowania, pozostały czas do kalibracji)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 -MONITOR BÓLU DLA DZIECI

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor balansu autonomicznego układu przywspółczulnego, wykorzystujący pomiar zmienności rytmu serca.

Pomiar aktywności układu przywspółczulnego u noworodków, wcześniaków (od 26 tyg życia płodowego) i dzieci w wieku do 2 lat.

Prezentacja na ekranie zapisu EKG

Wyświetlanie zapisu w formie graficznej i liczbWidoczna na ekranie jakość sygnału

Możliwość robienia screen shot (zrzutów ekranu) w trakcie monitorowania pacjentów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 -MONITOR BÓLU DLA NOWORODKÓW

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Monitorowanie napięcia przywspółczulnego układu nerwowego u dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat.

Obrazowanie napięcia układu przywspółczulnego w skali od 0-100

Prezentowanie danych chwilowych i średnich w formie liczbowej i graficznej

Możliwość wyboru trybu wyświetlania klasyczny/ekspert

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 - Kabina bodypletyzmograficzna z ergospirometrią

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1 Kabina bodypletyzmograficzna z pomiarem DLCO oraz modułem oddechowej prowokacji oskrzelowej

2 Zestaw do ergospirometrii obejmujący:

A Ergospirometr z wyposażeniem

B Bieżnia

C Cykloergometr

3 Integracja ze szpitalnym systemem zarządzania HIS

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 - Urządzenie do monitorowania poprawności inhalacji leków wziewnych z pakietem startowym

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Oznaczenie skali przepływomierza prawidłowe – kolor zielony

słabo -kolor pomarańczowy

błędne –kolor czerwony

dolny błędny

<10 L/m ± 5 L/m

Prawidłowy

10-50 L/m ± 5 L/m

górny błędny

>50 L/m ± 5 L/m

Wyposażenie (razem w dostawie w cenie oferty) ustniki jednorazowe DPI 50 sztuk, MDI 50 sztuk

Placebo areozol

minimum 8 opakowań

Przeznaczony dla pacjentów dzieci i dorosłych

Wyniki badań minimum:

-prawidłowy przepływ wdechowy

-koordynacja uwalniania aerozolu z wdychaniem

-zgodność z wymaganymi minimalnego czasu wstrzymania oddechu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 - Rynometr akustyczny

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zasilanie sieciowe

Pobór mocy 10 Wat

Powtarzalność lepsza niż 2% lepsza niż 2%

Dokładność objętości (0 do 5cm) lepsza niż 2%

Dokładność objętości (5cm do końca) lepsza niż 5%

Kalibracja kalibracja automatyczna

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 - Holter impedancji oddechowej dla dzieci poniżej 5-go roku życia

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rejestrator z opakowaniem do transportu, kabel USB z łącznikiem typu Micro-B długości 2,95m, zestaw elektrod- 3 sztuki

Zasilanie 2 baterie AAA w zestawie

Dedykowany t-shirt do mocowania rejestratora oraz elektrod w rozmiarach 80-90 cm- 15 sztuk

Dedykowany t-shirt do mocowania rejestratora oraz elektrod w rozmiarach 90-100 cm-15 sztuk

Dedykowany t-shirt do mocowania rejestratora oraz elektrod w rozmiarach 100-120 cm- 15 sztuk

Zestaw elektrod: min. 40 sztuk

Wynik w skali EVI:

- zakres wysoki EVI[input]14

- zakres średni EVI 13- 14

- zakres niski EVI <13

Dedykowany laptop z zainstalowanym oprogramowaniem do programowania systemu oraz analizy danych min:

- 4 GB RAM, 64- bit procesor, dwurdzeniowy, Windows 10

- drukarka kolorowa

Wymiary rekordera (W x H x L) max 63 mm x 18 mm x 84 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

1. oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie zamawiającego;

2. certyfikat CE, deklaracja zgodności producenta na oferowany sprzęt zgodnie z klasą wyrobu medycznego;

3. zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 ze zm.);

4. w celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

4.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

A. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

B. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Informacje dla wykonawców zagranicznych

1. W przypadku kiedy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

oraz

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego JEDZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Al. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Al. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021