Services - 518687-2019

31/10/2019    S211    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Krakow: Public-service buses

2019/S 211-518687

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postal address: ul. Jana Brożka 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-347
Country: Poland
Contact person: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Internet address(es):

Main address: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości taboru tramwajowego i autobusowego

Reference number: LP.281.185.2019
II.1.2)Main CPV code
34121100 Public-service buses
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru autobusowego i tramwajowego Zamawiającego wg podziału:

1. Zadanie 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB); adres: ul. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego,

2. Zadanie 2 - usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP); adres: ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego,

3. Zadanie 3 - usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT); adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru tramwajowego.

Sprzątanie pojazdów odbywa we wszystkie siedem dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli i obejmuje sprzątanie podstawowe, sprzątanie dodatkowe, sprzątanie podstawowe połączone ze sprzątaniem dodatkowym oraz sprzątanie kompleksowe.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB); adres: ul. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 800 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji umowy w okresie pomiędzy styczniem a marcem 2020 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 2 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP); adres: ul. ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 720 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji umowy w okresie pomiędzy styczniem a marcem 2020 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 3 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT); adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru tramwajowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 360 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:

1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm. –dalej ustawa lub ustawa Pzp) z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy;

1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4, 8 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

2.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

2.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 2.2–2.9.

5. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.10., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy tj. informacji z otwarcia ofert.

6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności o których mowa w pkt. 2.4 może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa:

w pkt. 2.4, 2.8, 2.9 - dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki, w pkt.2.5 – dotyczy poszczególnych wspólników lub dla samej spółki, w pkt. 2.7 - dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.9, dotyczących podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

2.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonanych usług, marki (typu) pojazdów, ilość miejsc w wykazanych pojazdach i liczby pojazdów które były utrzymywane w czystości w ciągu doby, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług na stanowisku koordynatora usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2.5. jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykona niezamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt 2.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. JEDZ podmiotu na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 2.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2.2.-2.4 Jednocześnie, zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1. pkt 2.2-2.9 niniejszego ogłoszenia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

6.Wymagana minimalna zdolność techniczna i zawodowa:

6.1.Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże w przypadku złożenia oferty na wybrane zadanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonywał usługę utrzymania w czystości pojazdów transportu przewozu osób przez 365 dowolnie wybranych dni w jednym obiekcie w ilości nie mniejszej niż 130 sztuk pojazdów na dobę o ilości miejsc nie mniejszej niż 50 w każdym pojeździe.

Ilość miejsc w pojeździe – należy przyjąć sumę miejsc stojących i siedzących wg dokumentów rejestrowych pojazdu.

Zamawiający zastrzega, że wskazana ilość 365 dni wykonywania usługi musi mieścić się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i musi dotyczyć jednego i tego samego obiektu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Wykonawcę korzystającego z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich, warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców lub jednego z tych podmiotów.

6.2. Warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku „koordynator usług” wykonując czynności bieżącego, codziennego organizowania, koordynowania, nadzorowania i kontroli jakości usług w miejscu świadczenia tych usług u Zamawiającego.

Wskazana osoba musi legitymować się odpowiednim doświadczeniem zawodowym oznaczającym co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego – nabytego w ramach nie więcej niż dwóch kontraktów - w organizowaniu, koordynowaniu, nadzorowaniu i kontroli jakości usług sprzątania.

Wymagane doświadczenie zawodowe musi być nabyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji koordynatorów usług sprzątania taboru tramwajowego (zadanie nr 3):

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał w przypadku złożenia oferty na zadanie 3, że wskazany koordynator dla tego zadania, posiada kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV.

6.3. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (urządzeniami):

I. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1 obejmujące usługi dla SO TB, że dysponuje co najmniej:

a. 1 sztuką urządzenia myjąco-piorącego do czyszczenia siedzeń (maszyna odsysająca),

b. 4 sztukami przemysłowych odkurzaczy mechanicznych z funkcją odsysania wody (posiadającymi filtry oczyszczające),

c. 4 sztukami przenośnych myjni mechanicznych ręcznych ciśnieniowych,

II. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2 obejmujące usługi dla SO TP, że dysponuje co najmniej:

a. 1 sztuką urządzenia myjąco-piorącego do czyszczenia siedzeń (maszyna odsysająca),

b. 4 sztukami przemysłowych odkurzaczy mechanicznych z funkcją odsysania wody (posiadającymi filtry oczyszczające),

c. 4 sztukami przenośnych myjni mechanicznych ręcznych ciśnieniowych

III. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 3 obejmujące usługi dla SO TT, że dysponuje co najmniej:

a. 1 sztuką urządzenia myjąco-piorącego do czyszczenia siedzeń (maszyna odsysająca),

b. 6 sztukami przemysłowych odkurzaczy mechanicznych z funkcją odsysania wody (posiadającymi filtry oczyszczające),

c. 6 sztukami przenośnych myjni mechanicznych ręcznych ciśnieniowych,

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

Dla Zadania nr 1 – SO TB 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania nr 2 – SO TP 93 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100)

Dla Zadania nr 3 – SO TT 234 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące zł 00/100)

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość wykonanych usług w danym miesiącu kalendarzowym, na podstawie cen jednostkowych ich wykonania określonych w ofercie.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument o którym mowa w Sekcji III. 1.1) pkt 2.1 - 2.10 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Warunki udziału określone w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III, z zastrzeżeniem iż w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w Sekcji III.1.3) pkt 6.1 niniejszego ogłoszenia musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/12/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/12/2019
Local time: 12:00
Place:

Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, POLSKA, w sali konferencyjnej p. 239 (II piętro)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Za około 36 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. dokumentów, o których mowa w Sekcji III1.1) pkt 2.2. i 2.3 niniejszego ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

1.2. dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 2.4, 2.5, 2.6 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Dopuszcza się wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyłączeniem czynności składania ofert.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

p. Ewa Jasińska-Wrona, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl,

III. Szczegółowe informacje na temat sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposobu przygotowania oferty oraz formy oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ. Poniżej informacje podstawowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca lub poświadczonej elektronicznie kopii dokumentu.

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla wykonawcy bądź wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

IV. Termin związania ofertą o którym mowa w Sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.

V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 225487701

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2019