Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 519550-2021

13/10/2021    S199

Denmark-Høje-Taastrup: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 199-519550

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Høje-Taastrup Kommune
National registration number: 19501817
Postal address: Rådhuset, Bygaden 2
Town: Høje-Taastrup
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 2630
Country: Denmark
Contact person: Jeannette Lindorff Pedersen
E-mail: JeannettePe@htk.dk
Telephone: +45 43591000
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/164228657.aspx
Address of the buyer profile: https://www.htk.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/164228657.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/164228657.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Høje-Taastrup Kommune, Eftersyn og service på ABA- og AIA-anlæg, Nød og panikbelysning, slangevinder samt inspektion af ABA-anlæg

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering, af eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes ABA- og AIA-anlæg, nød og panik belysning, slangevinder samt inspektion af ABA-anlæg. Udbuddet er opdelt i 5 delkontrakter.

Der henvises til punkt II.2.4) for en nærmere beskrivelse af kontrakten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 800 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om levering af eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45312100 Fire-alarm system installation work
50413200 Repair and maintenance services of firefighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Denne delkontrakt angår rammeaftale, der omfatter eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), herunder også kommunens Automatisk Branddørlukning (ABDL), Rammeaftalen omfatter øvrige tilknyttede serviceydelser såsom fejl retning, komponentudskiftning, tilretning af O-planer m.v. 

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om levering af Inspektion på ABA-, AVS- og AVA-anlæg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71630000 Technical inspection and testing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Denne delkontrakt angår rammeaftale, der omfatter Inspektion af ABA, AVS- og AVA-anlæg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om levering af eftersyn og vedligeholdelse af slangevinder

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111200 Firefighting materials
35111400 Fire escape equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Denne delkontrakt angår en rammeaftale, der omfatter levering af eftersyn og vedligeholdelse af kommunens slangevider, herunder trykprøvning. Rammeaftalen omfatter øvrige tilknyttede ydelser såsom fejl retning, komponentudskiftning.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 400 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om levering af eftersyn og vedligeholdelse af nød- og panikbelysning.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
31625200 Fire-alarm systems
50711000 Repair and maintenance services of electrical building installations
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Denne delkontrakt angår en rammeaftale, der omfatter eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes nød-og panikbelysning.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om levering af eftersyn og vedligehold af AIA-anlæg.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
31625300 Burglar-alarm systems
45312000 Alarm system and antenna installation work
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Denne delkontrakt angår en rammeaftale, der omfatter eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes Automatisk indbrudsalarmsystemer (AIA).  

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, i relation til opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og fi-nansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge do-kumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte, herunder en Serviceattest, udstedt mindre end 6 måneder forud for til-budsfristen. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapaci-tet:

Vedr. omsætning: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den, seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrap-port/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 4 mio. i den, seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den, seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den, seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over referencer med de betydeligste sammenlignelige ydelser/leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som til-budsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Tilbudsgiverne kan maksimalt afgive 5 referencer.

2) En liste over antal tekniske medarbejdere, som beskæftiger sig med udførelsen af de ydelser jf. punkt II.1.4) og II.2.4), herunder angivelse af det antal år den pågældende medarbejder har været beskæftiget med tilsvarende opgaver.

3) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Rammeaftale (1) om levering af eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg, forudsættes at være DBI-godkendt ABA-installatør i de respektive anlæg.

4) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Rammeaftale (2) om levering af lovpligtig Inspektion af AVS - og ABA-anlæg, for-udsættes at være akkrediteret til at udføre inspektioner på AVS - og ABA-anlæg.

5) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Rammeaftale (3) om levering af eftersyn og vedligeholdelse af Slangevinder, er der krav om autorisation (VFUL eller VDVA) i forbindelse med vedligeholdelse af vandinstallationer, herunder trykprøv-ning af slangevinder, med slangevinden påmonteret bygningens vandinstallation.

6) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Rammeaftale (4) om levering af eftersyn og vedligeholdelse af Nød- og Panikbe-lysning, forudsættes at være autoriseret el-installatør og eftersyn skal udføres efter DBI vejledning 34.

7) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på Rammeaftale (5) om levering af eftersyn og vedligehold i af AIA-anlæg, forudsæt-tes at være F&P godkendt AIA installatør.

Benyttes der underleverandører for at opfylde kravet til de respektive godkendelser, så skal disse oplyses ved tilbuds-givning.

Ad 1) Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for le-verancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leve-rancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaf-tale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 refe-rencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, el-ler om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer blive taget i betragtning.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at til-budsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke i relation til dennes anførte referencer blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Ad 2) Listen over tekniske medarbejdere kan være anonymiseret. Det er således ikke et krav at tilbudsgiver anfører navn eller anden personlig identifikation på de oplistede medarbejdere. Tilbudsgiver vil ikke i relation til angivelsen af tekniske medarbejdere samt antal år for beskæftigelse med tilsvarende opgaver blive afkrævet yderligere dokumentation.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum dokumenterer 3 sammenlignelige referencer, som tilbudsgiver har ud-ført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen for aftalen.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved tilbudsfristen har 5 medarbejdere, som har hovedbeskæftigelse (beregnet som 5 årsværk, svarende til 5 personers fuldtidsarbejde i et år) med udførelsen af de ydelser, som er omfattet af den konkrete aftale.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

EX1: I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kon-trakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

EX7: Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammen-slutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål ønskes stillet senest den 25. oktober 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besva-ret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem Mercell. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, offentlig@mercell.com, eller telefon, (+45) 63 13 37 05.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

-o0o-

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede maksimale kontraktsum.

De skønnede spænd udgør følgende:

Forventet samlet kontraktsum - DKK 14.800.000

De anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse, udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ordregivers skøn er baseret på det historiske forbrug og frem

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021