The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520153-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Arnhem: Ground investigation services

2022/S 184-520153

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Gelderland
National registration number: 51468751
Postal address: Markt 11
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6811 CG
Country: Netherlands
Contact person: Binh Tran
E-mail: b.tran@gelderland.nl
Telephone: +31 611477426
Internet address(es):
Main address: http://www.gelderland.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207793
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207793
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbesteding Archeologisch Onderzoek en Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Reference number: Zaaknummer 2021-015629 (Perceel1) en 2021-015630(Perceel 2)
II.1.2)Main CPV code
71351500 Ground investigation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbesteding met betrekking tot het sluiten van een Samenwerkingsovereenkomst met 2 afzonderlijke Raamovereenkomsten voor Perceel 1 en Perceel 2 met drie (3) Opdrachtnemers per perceel voor het verlenen van Diensten voor Perceel 1 Archeologisch Onderzoek (ARCO) en Perceel 2 Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) aan de Provincie Gelderland.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
II.2)Description
II.2.1)Title:

ABG170 Archeologisch Onderzoek

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71351500 Ground investigation services
71351914 Archaeological services
71351720 Geophysical surveys of archaeological sites
71351811 Topographical surveys of archaeological sites
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Provincie Gelderland

II.2.4)Description of the procurement:

De Opdracht van Perceel 1 betreft het uitvoeren van Archeologisch Onderzoek (ARCO) binnen de Provincie Gelderland. Onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het uitvoeren van archeologisch bureau- en booronderzoek, het archeologisch gravend onderzoek (zowel proefsleuven als vlakdekkend onderzoek), veldwerk, het verwerken, beschrijven, analyseren en synthetiseren van de onderzoeksresultaten, verslaglegging in een eindrapport en deponering van vondsten, rapport en data in het provinciaal depot.

In eerste instantie zullen in de meeste gevallen bureauonderzoek en vervolgens booronderzoek, proefsleuven en mogelijk zelfs vlakdekkend afgravingen plaatsvinden. Afhankelijk van de afzonderlijke resultaten hiervan besluit het Bevoegd Gezag welke gebieden/ grondpercelen nader onderzocht moeten worden via opgraving en waar vondsten moeten worden veiliggesteld/gedocumenteerd, welke gebieden/ grondpercelen met archeologische resten behouden kunnen blijven in de bodem en welke gebieden /grondpercelen kunnen worden vrijgegeven zonder nader onderzoek.

 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Provincie Gelderland heeft daartoe het recht de basisduur van de Raamovereenkomst eenzijdig twee (2) maal te verlengen met een periode van één (1) jaar. De totale contractduur is inclusief verlengingen zes jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlengingsoptie contractduur

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen c.q. te raadplegen via https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207793

II.2)Description
II.2.1)Title:

ABG171 Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38546000 Explosives detection system
71351500 Ground investigation services
71352300 Magnetometric surveying services
90523100 Weapons and ammunition disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Provincie Gelderland

II.2.4)Description of the procurement:

De Opdracht van Perceel 2 betreft het uitvoeren van specifieke bodemonderzoek met betrekking tot Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) binnen de Provincie Gelderland. Onder dit specifieke bodemonderzoek wordt verstaan het uitvoeren van historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen: conventionele explosieven), inclusief het uitvoeren van inventarisatie(s), beheersmaatregelen voor risico- en veiligheid, rapportage(s), kaartmateriaal. Binnen dit perceel valt ook het in kaart brengen van het geheel van oorlogse- en naoorlogse OO-vondsten.

 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Provincie Gelderland heeft daartoe het recht de basisduur van de Raamovereenkomst eenzijdig twee (2) maal te verlengen met een periode van één (1) jaar. De totale contractduur is inclusief verlengingen zes jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlengingsoptie contractduur

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen c.q. te raadplegen via https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207793

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 6
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Uit oogpunt van duurzame relatie en langdurige uitvoeringsprogramma van projecten, alsmede de verwachte doorwerking van integrale aanpak en het omgevingsgericht werken op basis van de Omgevingswet, wil Opdrachtgever daartoe een langere contractduur hanteren dan de wettelijke termijnen volgens de Aanbestedingswet en daarmee de mogelijkheid openhouden voor het verlengen.

Zie Aanbestedingsleidraad.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 180-509538
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2022
Local time: 12:30
Place:

Arnhem

Information about authorised persons and opening procedure:

De openingsprocedure is uitsluitend bestemd voor de Aanbesteder en wordt digitaal uitgevoerd binnen het aanbestedingsplatform. De Inschrijvingen in Negometrix wordt op het tijdstip zoals vermeld in Negometrix geopend. De opening is slechts een formaliteit, tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De Provincie organiseert een fysieke Inlichtingenbijeenkomst om een toelichting te geven over de voorgenomen scopewerkzaamheden en marktpartijen verder te informeren over het verloop van de aanbestedingsprocedure. De Inlichtingenbijeenkomst beoogt voorinformatie op hoofdlijnen te geven en marktpartijen uit te nodigen voor de Inlichtingenbijeenkomst.

Organisatie en aanmelding Inlichtingenbijeenkomst

De Provincie laat zich bij deze Inlichtingenbijeenkomst inhoudelijk begeleiden door adviesbureau Inkoop- en Contractmanagement BT TENDER Advies.

Datum van de Inlichtingenbijeenkomst

Maandag 26 september 2022

Tijd: 9:30 - 11:30 uur

Locatie: Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem

Vergaderkamer N (navraag bij receptie Provinciehuis)

Indien u interesse hebt voor deze Inlichtingenbijeenkomst kunt u zich hiervoor aanmelden.

Uiterste datum van aanmelding is vrijdag 23 september 16:00 uur, zie ook de planning in Negometrix. Aanmelding kan via de 'Berichtenmodule' van Negometrix.

Het is toegestaan om per geïnteresseerde partij met maximaal twee (2) personen aanwezig te zijn.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: Netherlands
E-mail: kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internet address: https://rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022