Supplies - 520366-2021

Ongereviseerde computervertaling

13/10/2021    S199

Duitsland-Hameln: Realtime passagiersinformatiesysteem

2021/S 199-520366

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH
Postadres: Bahnhofstraße 19
Plaats: Hameln
NUTS-code: DE923 Hameln-Pyrmont
Postcode: 31785
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@mmv-recht.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oeffis.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Martini Mogg Vogt Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB
Postadres: Joseph-Schumpeter-Allee 23
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53227
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herrn Martin Schumm
E-mail: vergabe@mmv-recht.de
Telefoon: +49 228184379814
Fax: +49 228184379871
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mmv-recht.de/de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VHP BR ITCS ABO eTicket

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48813200 Realtime passagiersinformatiesysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bij twee eerdere projecten konden de aangeboden en gecontracteerde diensten niet op tijd worden geproduceerd. Daarom moet de dienst opnieuw worden toegewezen. Het project wordt ondersteund door het BMVI. De voltooiing moet daarom door het Dec worden voltooid. Uiterlijk in 2022.

Daartoe moeten systemen worden aangeschaft die reeds operationeel zijn en die in het kader van het project in de systeemwereld van VHP in gebruik zullen worden genomen. Waar mogelijk moeten alleen initiële gegevensverstrekking en -personalisering vereist zijn. Deze voorwaarden zijn relevant voor de beoordeling en zullen in het kader van de aanbestedingsprocedure worden gecontroleerd. Systemen worden aangekocht voor distributie (klassiek & eTicket), ITCS (disposition, ANS, passenger information, VDV 453/454), compacte apparaten voor 145 Fzg. (boordcomputer/EFAD, LSA, IBIS-IP, eTicket, navigatie), mobiele tabletoplossing voor 5 minibussen, 20 verkooppunten, kaarten voor het seizoen Abo & pupil, interfaces (VDV 452, GEA, FIBU, statistieken).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
42961300 Systeem voor opsporing van voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE923 Hameln-Pyrmont
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH (VHP) exploiteert geregelde diensten vanaf de locatie Hameln en een opslagfaciliteit in Bad Pyrmont in het plattelandsdistrict Hameln-Pyrmont en aangrenzende plattelandsgebieden. De enige aandeelhouder is de Landkreis Hameln-Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont), die ook verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. VHP exploiteert 23 lijnen met ongeveer 135 geregelde bussen, haar eigen en die van de onderaannemers. De nadruk ligt op 6 stadsbuslijnen, die meestal in de cyclus van 30 minuten rijden. Het bestaande distributiesysteem en het ITCS (intermodaal vervoerscontrolesysteem) zullen worden vernieuwd en aan de huidige eisen worden aangepast. Nieuwe distributiekanalen en extra informatiefuncties voor passagiers vormen een aanvulling op het status-quo.De belangrijkste elementen van de dienst zijn (definitieve definitie in de aanbestedingsstukken):

DISTRIBUTIESYSTEEM

Traditionele distributie van papieren tickets, contante betalingen, aanvullende boekhouding van de rekeningen van verkopers, interfaces voor geldautomaten, financiële boekhouding, rapportage...

ITC-GELEIDINGSSYSTEEM

Monitoring en visualisatie van de exploitatie, planning met actualisering van alle passagiersinformatiekanalen, beveiliging van interne en externe verbindingen, integratie van het vraagverkeer, controle van bestaande DFI-indicatoren, VDV 453/454 aan de CCDD van het VBN

TREINAPPARATUUR:

Boordcomputer/ticketprinter als compacte eenheid, ELA, VoIP, parallelle operatie IBIS-WB (VDV 300) en IBIS-IP (VDV 301), LSA-besturing via analoge radio, retourkanaal ANS op dubbele TFT, controle van bestaande dubbele TFT (zitkoord, overdrachts- en verbindingsinformatie), cashloze betalingstransacties met hybride kaartlezers, barcodescanner „ABS”, EFC query, elektronische gebruikersinterface 2-kaart

ELEKTRONISCHE TICKETVERKOOP

Controle van etickets (VDV KA en UIC) en kaarten afgegeven door baden van de staat Bad Pyrmont en Bad Münder, uitgifte en controle van abonnementen, schoolabonnementen (inclusief schooltoegang), ID-kaartverkoop

REISCENTRUM EN PRE-SALE

Informatie- en verkoopsysteem, „Cash Non Payments”

MEDEDELING

Datatransmissie van het mobiele netwerk, spraak zoals VoIP, GSM-back-up, analoge LSA-besturing

GEGEVENSVERSTREKKING

Netwerk- en routegegevens over VDV 452 van het IVU.plan

VERGUNNINGEN EN DATACENTRA

Licenties voor de aankoop van software, exploitatie door de contractant (hosting), onderhoud en

Dienstencontract

Bij twee eerdere projecten konden de aangeboden en gecontracteerde diensten niet op tijd worden geproduceerd. Daarom moet de dienst opnieuw worden toegewezen. Het project wordt gefinancierd uit het DKV-programma door BMVI. De voltooiing moet daarom door het Dec worden voltooid. Uiterlijk in 2022.

BELANGRIJKSTE DATA

10/11.2021 blijk van belangstelling

11/12.2021 bevestiging van belangstelling en inschrijvingsfase

12.2021 controle van de testpositie

01.2022 prijs

Q2.2022 Structuur van bestaande standaardsystemen

Q3.2022 Eerste gegevensverstrekking en bekabeling van voertuigen

Q4.2022 Inbedrijfstelling, testbedrijf en uitrol van de totale vloot

ESSENTIËLE COMMERCIËLE EN CONTRACTUELE VOORWAARDEN

EVB-IT-systeemcontract is verplicht

Verjaringstermijn voor gebreken in het systeem als geheel: 36 maanden

10 % uitvoering van het contract en 10 % niet-naleving

Garantie door een kredietinstelling of kredietverzekeraar waaraan in de Europese Gemeenschap vergunning is verleend

Als de vertraging bij de opstelling van het gehele systeem leidt tot verlies van subsidies, moeten er in de systeemwereld van VHP systemen worden aangekocht die reeds operationeel zijn en als onderdeel van het project in bedrijf worden gesteld, zodat er overeenkomstig de wettelijke bepalingen schadevergoeding wordt gevorderd. Om tijdige levering en inbedrijfstelling te waarborgen, moeten systemen die reeds operationeel zijn en als onderdeel van het project in gebruik worden genomen, worden aangekocht in de systeemwereld van VHP. Waar mogelijk moeten alleen initiële gegevensverstrekking en -personalisering vereist zijn. Deze voorwaarden zijn relevant voor de beoordeling en worden onderworpen aan een verificatietest in het kader van de aanbestedingsprocedure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalität/Anforderungen Leistungsbeschreibung / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Gewichtung / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In de aanbestedingsdocumenten worden de facultatieve diensten als zodanig vermeld in het bestek en in de prijsopgave.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het bericht heeft tot doel de termijn voor het indienen van inschrijvingen te verkorten overeenkomstig sectie 36 (3) van het SectVO.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/11/2021

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

[1] Bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver is gevestigd (§ 122 (2) nr. 1 GWB juncto § 45 e.v. SectVO)

[2] Presentatie van de ondernemingsstructuur van de aanvrager

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

[3] Verklaring betreffende de omzet met betrekking tot het soort dienst waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste afgesloten boekjaren van 3 (§ 122 (2) nr. 2 GWB juncto § 45 e.v. SectVO)

[4] Verklaring betreffende de beroeps- of handelsaansprakelijkheidsverzekering (§ 122 (2) nr. 2 GWB juncto § 45 e.v. SectVO).

Bewijs van een commerciële risicoverzekering ter dekking van materiële schade en lichamelijk letsel van ten minste 1,0 miljoen EUR per jaar (tweemaal gemaximaliseerd) door middel van een eigen verklaring of een certificaat van de verzekeraar of een certificaat van een verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat een dergelijke verzekering zal worden afgesloten in geval van een overeenkomst (kopie in elk geval voldoende).

[5] Verklaring betreffende de beroeps- of handelsaansprakelijkheidsverzekering (§ 122 (2) nr. 2 GWB juncto § 45 e.v. SectVO). Bewijs van verplichte verzekering tegen geldelijke verliezen met een dekking van 0,5 miljoen EUR per jaar (tweemaal gemaximaliseerd) door middel van een eigen verklaring of een certificaat van de verzekeraar of een certificaat van een verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat een dergelijke verzekering zal worden afgesloten in geval van een overeenkomst (kopie in elk geval voldoende).

[6] Op afzonderlijk verzoek: Financiële overzichten of uittreksels van financiële overzichten, wanneer publicatie van de financiële overzichten verplicht is op grond van het vennootschapsrecht van het land waar de gegadigde of inschrijver is gevestigd.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

[8] Verklaring betreffende de beroepsbekwaamheid (§ 122 (2) (3) GWB in samenhang met § 45 e.v. SectVO). Passende referenties voor eerder uitgevoerde opdrachten voor leveringen en diensten, in de vorm van een lijst van de belangrijkste leveringen of diensten die in de laatste 3 jaar of minder zijn verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke afnemer van de gevraagde goederenlevering.

[9] Verklaring betreffende het voorgenomen gebruik van onderaannemers (indien van toepassing).

[10] verbintenissen betreffende de onderaannemer (indien van toepassing). Indien de subcontractanten nog niet bekend zijn op het moment van indiening van de inschrijving, moet de naar behoren ingevulde onderneming binnen 7 kalenderdagen tijdens de evaluatieperiode op verzoek van de aanbestedende dienst bij de aanbestedende dienst worden ingediend.

[11] verklaring betreffende de beroepsbekwaamheid (§ 122 (2) (3) GWB in samenhang met § 45 e.v. SectVO). De aanvrager moet aantonen dat hij over voldoende personele middelen beschikt om ervoor te zorgen dat de taken in verband met dit project worden uitgevoerd. Het bewijs van de nodige capaciteit en deskundigheid van het personeel moet door middel van passende bewijsmiddelen worden geleverd. De aanvrager moet in beginsel in staat zijn de gevraagde diensten te leveren op grond van zijn technische en personele middelen. De indiening van een verzoek tot deelname is ontvankelijk voor individuele aanvragers en groepen kandidaten. Uitbesteding is in beginsel toegestaan. Meervoudige deelnemingen die van belang zijn voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten en die leiden tot een inbreuk op de geheime mededinging, zijn uitgesloten. Inschrijvers die meerdere malen aan deze aanbestedingsprocedure deelnemen, moeten op verzoek van de aanbestedende dienst op begrijpelijke wijze aantonen dat inbreuk op de geheime mededinging kan worden uitgesloten. Indien de inschrijver de hierboven vereiste bewijsstukken niet of niet verstrekt, wordt aangenomen dat zijn meervoudige deelname aan de aanbestedingsprocedure in strijd is met de geheime mededinging.

Eventuele minimumeisen:

Ad [8]:

Referenties beschrijven soortgelijke leverings- en dienstencontracten voor de aanschaf van boordcomputers (BR) met ingebouwde ticketprinters, die eerder of nu zijn uitgevoerd.

Vermeld:

— naam van de aanbestedende dienst, met adres en contactpersoon,

— aanvragers en aangemelde onderaannemers voldoen gezamenlijk aan minimumeisen;

— consortium van aanvragers (later consortium) met al zijn leden, indien van toepassing met opgegeven subcontractanten, voldoet gezamenlijk aan minimumeisen;

— Maximaal 7 referenties met formulier,

— toewijzing met functies vanaf 1.1.2016.

Minimumeisen:

— 2 verwijzingen naar „boordunit als compacte voorziening met geïntegreerde onderdelen” voor ten minste 60 voertuigen die in gebruik zijn.

— 2 verwijzingen naar „ITCS met VDV 453/454 interfaces” en productief in gebruik.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

[13] verklaring dat er geen gronden voor uitsluiting zijn (§ 123 GWB),

[14] verklaring dat er geen gronden voor uitsluiting zijn (§ 124 GWB),

[15] indien nodig: Zelfverklaring van zelfreiniging (§ 125 GWB),

[16] verklaring betreffende de naleving van de MiLoG,

[17] uittreksel uit het Central Trade and Industry Register (indien beschikbaar),

[18] eigen verklaring over de erkenning van de corruptiebestrijdingsverklaring

[19]. Verklaring Vrijwaringsclausule tegen de invloed van de wetenschappelijke organisatie

[20]. Verklaring over de erkenning van het minimumloon in het kader van NTVergG

[21]. Verklaring over de erkenning van de verordening inzake kernarbeidsnormen (NKernVO)

De inschrijver kan aanvullende bewijsstukken en verklaringen indienen. Indien de aanbestedende dienst na analyse van de ingediende toelichtingen en bewijsstukken twijfels heeft over de geschiktheid van een inschrijver, kan hij de inschrijver verzoeken de door hem ingediende documenten toe te lichten; Daarnaast behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor een aanvullende vordering in te dienen overeenkomstig artikel 51 van het SectVO.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Indien de aanbestedende dienst overeenkomstig § 36 (1) Sekto een periodieke indicatieve aankondiging heeft bekendgemaakt, kan de minimumtermijn voor de ontvangst van inschrijvingen in het kader van de openbare procedure worden verkort tot 15 dagen, mits (1) de periodieke indicatieve aankondiging alle in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 vereiste informatie bevat, voor zover die informatie beschikbaar was op het moment van publicatie van de periodieke indicatieve aankondiging, en (2) de periodieke indicatieve aankondiging ten minste 35 dagen en niet meer dan twaalf maanden vóór de datum van verzending van de aankondiging van de Europese Unie naar het Publicatiebureau van de Europese Unie is verzonden naar het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. De aanbestedende dienst is voornemens gebruik te maken van de verkorting van de termijn voor de indiening van inschrijvingen, mits de procedure wordt ingeleid.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indien de aanbestedende dienst ervan in kennis wordt gesteld dat hij niet voornemens is de klacht te verhelpen, kan de inschrijver slechts binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de klacht bij de kamer voor overheidsopdrachten om een beroepsprocedure verzoeken wegens niet-naleving van de aanbestedingsregels. Na het verstrijken van de termijn is het verzoek niet-ontvankelijk. (§ 160 (3) (4) GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2021