Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 520512-2018

24/11/2018    S227

Danmark-Ballerup: Dele til militærkøretøjer

2018/S 227-520512

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 61245133
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af komponenter til pansrede mandskabsvogne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35420000 Dele til militærkøretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") har indgået en kontrakt om anskaffelse og vedligehold af 309 pansrede mandskabsvogne til erstatning af Forsvarets eksisterende flåde. Kontrakten er tildelt General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443533 vedrørende anskaffelseskontrakten og ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443532 vedrørende vedligeholdskontrakten. Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed vedrører en anskaffelse under vedligeholdskontrakten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tildelingen af vedligeholdskontrakten, jf. afsnit II.1.4) er sket efter gennemført udbud med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed offentliggøres, da det er besluttet at anskaffe en række komponenter, som er omfattet af vedligeholdskontrakten, og til de vilkår, der er fastsat heri, til brug for Forsvarets ombygning af en række pansrede mandskabsvogne, som ikke er anskaffet under den til vedligeholdskontrakten hørende anskaffelseskontrakt med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. afsnit II.1.4). Det er FMI's vurdering, at der ikke er tale om en ændring af et grundlæggende element i den udbudte kontrakt. Den angivne værdi i afsnit II.1.7) og V.2.4.) er værdien af de pågældende komponenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kriterie: Price 40
Kriterie: Performance 30
Kriterie: Future development potential and quality assurance 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af vedligeholdskontrakten, jf. afsnit II.1.4) er sket efter et gennemført udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2012/S 101-168365. Kontrakten er tildelt General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH, jf. ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443532. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, da det er besluttet at anskaffe en række komponenter, som er omfattet af vedligeholdskontrakten, og til de vilkår, der er fastsat heri, til brug for Forsvarets ombygning af en række pansrede mandskabsvogne, som ikke er anskaffet under den til vedligeholdskontrakten hørende anskaffelseskontrakt med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. afsnit II.1.4). Det er FMI's vurdering, at anskaffelsen af de omhandlede komponenter til et andet brug end direkte beskrevet i vedligeholdskontrakten ikke bevirker, at denne rammeaftales karakter er væsentlig forskellig fra den oprindeligt indgåede rammeaftale. Komponenterne anskaffes efter de i rammeaftalen fastsatte vilkår, og den eneste ændring er således, at FMI (det danske forsvar) anvender komponenterne på nogle andre pansrede mandskabsvogne, end de pansrede mandskabsvogne som FMI har anskaffet under den til vedligeholdskontrakten tilhørende anskaffelseskontrakt. Herudover er der tale om et ganske beskedent beløb (1 400 000 DKK) ud af den samlede værdi af anskaffelses- og vedligeholdskontrakten med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH på estimeret 5 200 000 000 DKK. Det er således FMI's vurdering, at der ikke er tale om ændringer af grundlæggende elementer i aftalen.

FMI agter på denne baggrund at gennemføre den beskrevne anskaffelse under rammeaftalen vedrørende vedligehold af Forsvarets pansrede mandskabsvogne med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH. Anskaffelsen vil ikke blive gennemført før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelsen er offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2012/S 101-168365

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: General Dynamics European Land Systems — Mowag GmbH
Postadresse: Unterseestrasse 65
By: Kreuzlingen
NUTS-kode: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postnummer: 8280
Land: Schweiz
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 400 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35921095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Anskaffelsen vil ikke blive gennemført før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2018