Services - 52057-2017

10/02/2017    S29    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Ústí nad Labem: Architektonické, technické a plánovací služby

2017/S 029-052057

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
44555601
Pasteurova 1
Ústí nad Labem
400 96
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Šrajbr
Tel.: +420 475286356
E-mail: vladislav.srajbr@ujep.cz
Kód NUTS: CZ042

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ujep.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.ujep.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.ujep.cz/contract_display_974.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.ujep.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP – CEMMTECH – 2016/0114.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) – CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D modelu areálu. Součástí PD také bude propojení nové budovy CEMMTECH a stávající budovy H – FVTM, včetně stavebních úprav v budově H. Předcházet bude tvorba architektonické studie, která podchytí všechny nezbytné vazby na okolí. Součástí bude výroba 3D modelu (dále jen Modelu) celého areálu Kampus v časově stále formě (zasklená vitrína).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 785 124.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71240000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ústí nad Labem, areál Kampus UJEP.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) – CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D modelu areálu. Součástí PD také bude propojení nové budovy CEMMTECH a stávající budovy H – FVTM, včetně stavebních úprav v budově H. Předcházet bude tvorba architektonické studie, která podchytí všechny nezbytné vazby na okolí. Součástí bude výroba 3D modelu (dále jen Modelu) celého areálu Kampus v časově stále formě (zasklená vitrína).

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, tj. geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický, stavebně-technický a radonový průzkum, mapové podklady aj.

Základní charakteristika stavby:

Připravovaná budova CEMMTECH v Kampusu Zadavatele bude z části využívat technickou infrastrukturu vybudovanou v rámci stavby MFC dokončené v roce 2012 ale také novou infrastrukturu, kterou bude nutné v rámci realizace akce vybudovat (areálová trafostanice, areálové rozvody NN a slaboproudu, přípojka vody a kanalizace, příjezdové komunikace, speciální manipulační přístup do těžkých laboratoří apod.). Celkově lze CEMMTECH definovat jako stavbu s veřejnými prostory (přednášková aula, učebny a zasedací místnosti s akustickým řešením a audiovizuálním vybavením), ale i prostory, které budou sloužit výzkumu, praktické výuce a vědeckotechnickému parku (vč. těžkých laboratoří, nákladního výtahu atd). Připravovaná budova CEMMTECH bude umístěna na pozemcích Zadavatele par. č. 506/5, 506/14, 506/41 a 515, vše na listu vlastnictví 3954, katastrální území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.

Celkové předpokládané investiční náklady na realizaci záměru novostavby CEMMTECH včetně řešeného území činí 172 727 000 CZK bez DPH. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů max. 209 000 000 CZK včetně DPH, ale i ve výši budoucích provozních nákladů a nákladů životního cyklu (zadavatel požaduje energetickou třídu budovy minimálně B) se solárními panely na střeše budovy (i pro výzkumné využití), tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na spotřebu energií i na úklid a údržbu a opravy navrženého objektu. Nutné technologické vybavení v rámci vybavení těžkých laboratoří a výukových prostorů, které není pevně spojeno s budovou, bude součástí investičních nákladů realizace stavby. Uchazeči musí hledat taková řešení, která nepřesáhnou výše uvedené investiční náklady a budou co nejnižší, a to především co nejúspornějším uspořádáním navrženého objektu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 785 124.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 400
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Pokud dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (Živnostenský list, nebo výpis z živnostenského rejstříku).

Dodavatel dále předloží doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Splnění technické kvalifikace prokáže Dodavatel předložením:

a) Seznamu významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona realizovaných Dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby plnění včetně identifikace objednatele.

Minimální požadovanou úrovní seznamu významných služeb je realizace:

— alespoň 3 významných služeb poskytnutých Dodavatelem spočívajících ve zhotovení projektové dokumentace pro územní a/nebo stavební řízení a s tím související inženýrská činnost, či projektové dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru, na pozemní stavbu s laboratořemi a těžkými dílnami, a to v minimální hodnotě 100 000 000 CZK bez DPH, u každé z nich.

Zadavatel doporučuje Dodavatelům uvedení jen takových referencí, které mají přímou souvislost se seznamem významných služeb. Zadavatel doporučuje Dodavatelům, aby uváděné významné služby ke splnění technické kvalifikace obsahovaly tyto náležitosti:

— identifikace objednatele,

— přehled obsahu služby,

— cenu projektovaného díla,

— dobu plnění.

b) Seznamu techniků či technických útvarů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona. Splnění technické kvalifikace prokáže Dodavatel, který předloží seznam techniků či technických útvarů Dodavatele.

Dodavatel předloží seznam odborných osob (realizační tým), kteří jsou držiteli následujících autorizací podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění:

— autorizovaný architekt – min. 5 let praxe v oboru,

— autorizovaný inženýr – obor – pozemní stavby,

— autorizovaný inženýr – obor – dopravní stavby,

— autorizovaný inženýr – obor – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

— autorizovaný inženýr – obor – statika a dynamika staveb – min. 5 let praxe v oboru,

— autorizovaný inženýr – obor – požární bezpečnost staveb,

— autorizovaný technik – obor – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – stavby zdravotně-technické,

— autorizovaný technik – obor – technika prostředí staveb – specializace – vytápění a vzduchotechnika,

— autorizovaný technik – obor – technika prostředí staveb – specializace – zdravotní technika,

— autorizovaný technik – obor – technika prostředí staveb – specializace – elektrotechnická zařízení,

— autorizovaný technik – obor – požární bezpečnost staveb.

Zadavatel doloží organizační strukturu realizačního týmu také v grafické podobě s uvedením jednotlivých funkčních vazeb mezi členy týmu a označením rolí v týmu. Zadavatel určuje, že vedoucím týmu musí být autorizovaný inženýr či autorizovaný architekt. Ve vztahu ke každému odbornému autorizovanému inženýrovi a autorizovanému architektovi předloží Dodavatel:

— profesní životopis, ve kterém bude uvedeno minimálně:

— jméno, příjmení a titul,

— dosažené vzdělání,

— zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu,

— znalost úřední řeči ČR,

— další údaje podstatné pro plnění svěřené role.

Součástí profesního životopisu bude rovněž čestné prohlášení podepsané odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopisu. Zadavatel připouští, aby jedna osoba plnila v týmu i více než jednu roli. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací. Pracovníci z výše uvedeného seznamu odborných pracovníků budou jmenovitě uvedeni ve Smlouvě spolu s určením role, kterou vykonávají v rámci projektového týmu Dodavatele, a jejich případná změna bude podléhat schválení Zadavatelem.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/03/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/03/2017
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k podání nabídek pouze elektronickou formou se nekoná otevírání obálek dle § 110 odst. 1 zákona.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadavatel umožňuje dle § 86 odst. 2 ZZVZ předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce čestným prohlášením. Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá dle § 86 odst. 3 od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Základní způsobilost:

Způsobilým je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 75 odst. 1 zákona předložením:

— výpis z evidence Rejstříku trestů za všechny statutární orgány a právnickou osobu a osobu zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

— potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

— písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

— písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

— potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

— výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/02/2017