Services - 52061-2017

10/02/2017    S29    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 029-052061

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
01312774
Kydlinovská 245
Hradec Králové
503 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Petra Žáková
Tel.: +420 721945389
E-mail: p.zakova@spucr.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://spucr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spucr.cz/vz00011682
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

KoPÚ Velký Uhřínov.

Spisové číslo: 2VZ15192/2016-514101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Uhřínov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Velký Uhřínov 565 ha.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 300 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Velký Uhřínov.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Uhřínov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Velký Uhřínov 565 ha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 300 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/06/2017
Konec: 30/06/2020
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

— doklad o oprávnění k podnikání: živnostenské oprávnění pro obor Projektování pozemkových úprav a pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností;

— doklad o odborné způsobilosti:

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu uvedeném v ust. § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb.; Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav; Osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby“; Osvědčení o autorizaci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“; Osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES. Více informací v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

— Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., v rozsahu uvedeném v ust. § 13 odst. 1 písm. a) a b) zmiňovaného zákona;

— Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.;

— Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Dopravní stavby“;

— Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“;

— Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování ÚSES.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/03/2017
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/03/2017
Místní čas: 09:15
Místo:

Na adrese zadavatele, místnost č. 210.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zástupci zadavatele; za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, 1 zástupce (zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

1) V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.1.

2) V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatele v následujícím rozsahu:

— hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení,

— hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Omezení poddodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) a nebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu Smlouvy harmonogram postupu realizace služeb se závaznými termíny dokončení a odevzdání jednotlivých hlavních celků a dílčích částí díla. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.2.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/02/2017