Építési beruházás - 520916-2018

27/11/2018    S228

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 228-520916

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác települések közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

Szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác város déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep pontos címe: 2600 Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1,677 +300 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alap ján az 1.számú táblázat sorolja fel.

1. táblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhelését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 8 33

Kommunális eredetű lakos egyenérték terhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Samsung gyár lekötött napi 4000 m3-es kontingense, a

Csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket tartalmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a191/2009. (IX. 1 5.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, ho gy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabvány okban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Folytatás VI.3)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP2.2.2.-15-2016-00051

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 225-467704

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településen

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrs z.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@ euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

3. szerződésmódosítás aláírásnak dátuma: 30.10.2018.

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérő:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság; Nemzeti azonosítószám: AK01805; Postai cím: 2600

Vác, Kodály Zoltán út 3.

II.2.4) pont folytatása:

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának,céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződ és teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandó ak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel,

Hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély

Beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác település közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem módosult a II.2.4) ponthoz képest.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euro Aszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződéses megállapodás 3. fejezetének 3.5. pontjának szövege jelen szerződésmódosítással az alábbiakra változik:

Eredeti szöveg:

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy nyertes ajánlattevő minden a részszámlákban legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul.

Módosított:

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy vállalkozó minden a részszámlában arányosan köteles azt elszámolni azzal, hogy legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul köteles elszámolni a szállítói előleg 50 %-val.

Eredeti szöveg:

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint – a helyesen (szerződés és jogszabályszerűen) kiállított (rész)számla megrendelői kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Módosított:

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint – a helyesen (szerződés és jogszabályszerűen) kiállított (rész)számla megrendelői kézhezvételétől számított 30 napon belül, az alábbiak figyelembevételével:

a) a kiállított számla egyben tartalmazza a szállítói ill. az utófinanszírozással érintett összegeket akként, hogy minden számla 50 %-a a szállítói finanszírozással, másik 50 %-a az utófinanszírozással érintett összegeket jelenti.

b) a számlák pénzügyi teljesítése alatt értendő, hogy

a. a fenti, szállítói finanszírozású rész terhére kell elszámolni a felvett szállítói előleget, azaz a szállítói finanszírozással érintett rész után további tényleges fizetési (vállalkozói díj utalási) kötelezettség (figyelemmel az előleg elszámolására) nem keletkezik,

b. az fennmaradó – utófinanszírozású – rész (számlaérték másik 50 %-a), vonatkozásában azt közvetlenül a Megrendelő fizeti meg. E rész terhére előleg nem számítható el.

A Szerződéses Megállapodás 6.1. pontjában a Megrendelőre vonatkozóan az elektronikus építési naplóba bejegyzésire jogosult személyre vonatkozó adatokat az alábbiakra módosul:

Eredeti szöveg a szerződéses megállapodás alapján:

Név: Kozma Péter

Tel: +36 20 47470309

NÜJ szám: 906327748

2. számú szerződésmódosítás alapján:

Név: Kriston Ádám

Tel.: +36 206659005

NÜJ szám: 806665362

Tárgyi 3. számú szerződésmódosítás alapján:

Név: Rákóczi Istvánné

Tel: +36 20 849 3151

NÜJ szám: 226048756

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A tárgyi szerződés arra való tekintettel szükséges, mert a korábban szállítói finanszírozású projekt részben utófinanszírozásúvá vált. Az erről szóló támogatási szerződés-módosítás 15.12.2017 napján hatályba lépett. Fentiek okán az kivitelezési feladatok vonatkozásában egy szállítói és egy utófinanszírozásos költségsor keletkezett. Ezekre tekintettel a szerződés finanszírozási módjának változása okán szükséges a szerződés módosítása.

Továbbá a Szerződéses Megállapodás módosítása szükséges annak okán, hogy a Megrendelő oldalán szükséges annak 6.1. pontjában rögzített, a Megrendelő részéről az építési naplóba bejegyzési jogosultsággal rendelkező személyek változása.

A szerződésmódosítás jogalapja: a Kbt. 141. § (6) bekezdése.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF