Works - 520929-2021

Submission deadline has been amended by:  643313-2021
15/10/2021    S201

Czechia-Pardubice: Road bridge construction work

2021/S 201-520929

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pardubický kraj
National registration number: 70892822
Postal address: Komenského náměstí 125
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53211
Country: Czechia
Contact person: Bc. Dita Svobodová Koldrová
E-mail: dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz
Telephone: +420 466026699
Internet address(es):
Main address: http://www.pardubickykraj.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003216
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003216
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

II.1.2)Main CPV code
45221111 Road bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena dle PD „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, zpracované MDS projekt s.r.o., IČ: 27487938 a příslušnými rozhodnutími MěÚ Přelouč, č. j. MUPC 3710/2019, resp. č. j. MUPC 7215/2021.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 38 595 643.08 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233140 Roadworks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění je most ev. č. 322 - 014 Chvaletice a přilehlý úsek komunikace II/322 v délce 200,0 m.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doba realizace díla / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 595 643.08 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 244
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012843

II.2.14)Additional information

k II.2.7: doba trvání je informativní, neboť se jedná o jedno z hodnotících kritérií, a bude dle nabídky dodavatele

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel předloží:

- k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - minimálně živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;

- k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky - doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., ust. § 5 odst. 3 písm. d) (mosty a inženýrské konstrukce) nebo odpovídající Potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nepožaduje

Minimum level(s) of standards possibly required:

nepožaduje

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2021
Local time: 12:00
Place:

E-ZAK

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

k IV.2.6) Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 100 dnů od konce lhůty pro podání nabídek

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021