Services - 521972-2020

02/11/2020    S213

Romania-Sfântu Gheorghe: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2020/S 213-521972

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Sfântu Gheorghe
National registration number: 4404605
Postal address: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Town: Sfântu Gheorghe
NUTS code: RO123 Covasna
Postal code: 520008
Country: Romania
Contact person: Balint Reka
E-mail: reka.balint@sepsi.ro
Telephone: +40 267316902
Fax: +40 267316902
Internet address(es):
Main address: www.sepsi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106028
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa PAC, PTE și detalii de execuție, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru intervențiile cuprinse în proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – Componenta – Transport public

Reference number: 4404605_2019_PAAPD1153261
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectivele specifice ale contractului de prestări servicii sunt:

— Elaborarea documentaților tehnico-economice pentru fazele III si IV (conf. HG907/2016) si furnizarea de asistenta tehnica pe perioada de achiziţie a lucrărilor de execuţie si pe perioada execuţiei a lucrărilor, realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a celor patru obiective de investiție denumite generic ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” - Componenta 1 – Transport public”,

— Conformarea documentaţiei tehnico-economice pentru fazele III si IV cu informaţiile si detaliile stabilite in etapele I si II,

— Complementaritatea si integrarea soluțiilor tehnologice propuse in cadrul documentaţiei tehnico-economice etapele III si IV cu cele propuse in cadrul proiectelor tehnice aferente proiectelor de investiție complementare.

Documentatiile tehnico-economice vor urmări sa detalieze obiectele de investiție cuprinse in documentațiile tehnice întocmite anterior, anexa la prezenta documentație de achiziţie:

A. Sistem de management al traficului

O subsistem de control al traficului;

O subsistem de monitorizare video a traficului;

O subsistem de comunicații radio;

O subsistem centru de comanda si control;

Subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale și verticale)

O subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate.

O subsistem analiza inteligenta trafic

O sistem de e-ticketing

B. Realizare terminal de transport public urban/județean/interjudețean

O terminal de schimb intermodal urban, cu amenajări speciale de acces de la un mod la celălalt, la care se adaugă amenajări pentru parcarea autoturismelor, bicicletelor, motoretelor;

O parcări amenajate pentru biciclete în stațiile transportului public

O spatii amenajate de schimb autoturism- transport public

C. Modernizarea transportului in comun, prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public

O construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, situat în Câmpul Frumos, lângă parcul industrial

O construirea și dotarea atelierelor, spălătoriei, a întregii infrastructuri tehnice

O achiziționare mașini unelte și echipament de diagnostizare pentru atelierele interne de reparații ale mijloacelor de transport public

D. Realizarea stației de capăt si modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public

O Modernizarea stațiilor identificate și dotarea cu mobilier urban

O Realizarea de marcaje

O Realizarea unei stații de capăt și dotarea ei

O Implementarea componentei de comunicații pentru afișarea în timp real a timpilor de așteptare în stații

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 124 159.71 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123 Covasna
Main site or place of performance:

Municipiul Sfantu Gheorghe

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatea și natura serviciilor sunt cele mentionate in Caietul de sarcini, parte a documentatiei de atribuire

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Price - Weighting: 75
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 4.1. REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, în cadrul proiectului” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – cod SMIS 129474, Contractul de finantare nr. 5716/10.07.2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1. – Neincadrarea in situatiile art. 164 din L 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1): - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum razulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta 2. – Neincadrarea in situatiile art. 165 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1):

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) RESTANTE la momentul prezentarii.

Cerinta 3. – Neincadrarea in situatiile art. 167 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

In conformitate cu art. 63 din L 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Antal Arpad Andras - primar, Toth -Birtan Csaba - viceprimar, Veress Ildiko - director executiv, Kulcsar Tunde Ildiko - secretar, Molnar Katalin - membru comisie de evaluare, Sandor Jozsef - membru de rezerva comisie de evaluare, Grigorescu Gabriela - membru comisie de evaluare, Balint Reka – membru comisie de evaluare, Neamtu Ruxandra Gabriela - membru de rezerva comisie de evaluare, Szaraz Gyorgy- membru de rezerva comisie de evaluare.

NOTE: - Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din L 98/2016;

— Conform art. 193 alin. (1) – Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti,

— Conform art. 196 alin. (1) – Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii,

— Conform art. 196 alin. (2) – Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord - cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape cand documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidatii selectati.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

Aceasta declaratie (Formular nr.7) va fi prezentata odata cu DUAE.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traducere autorizata), urmand sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Nota: Documentele vor fi depuse in copie, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare Cf. art. 150 alin. 2 din HG 395/2016 ofertantul va prezenta denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective completand aceste informatii in DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare si asociere.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea crt. de atribuire la solicitarea autoritatii contractante. Se vor solicita documente suport ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crt. de atribuire, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art. 196 alin. (1) din L 98/2016. - Art. 185 (1) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatiile privind asociatii se vor completa in DUAE. Se vor solicita documente suport ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crt. de atribuire, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art. 196 alin. (1). Se vor aplica prevederile art 182 alin 3 si 4 si art 183 din L 98/2016. Se vor solicita documente suport ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crt. de atribuire, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art. 196 alin. (1). Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Angajamentul de sustinere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea autoritatii contractante. - Subcontactantii/ asociatii/ tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege. - Informatiile despre acestia trebuie sa se regaseasca in DUAE. In conformitate cu art. 196 alin (2) autoritatea contractanta va solicita, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, asa cum sunt ele metionate mai sus.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care se constata ca pe locul 1 sunt clasate doua sau mai multe oferte deoarece au preturi egale, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi, in vederea recalcularii punctajului total al ofertelor in cauza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin 1/ Legea 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/10/2020