We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 522093-2021

15/10/2021    S201

Romania-Constanța: Electricity

2021/S 201-522093

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta
National registration number: 4301383
Postal address: Strada: Mamaia, nr. 96
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900527
Country: Romania
Contact person: BIANCA IORDACHE
E-mail: marketing@smuct.ro
Telephone: +40 0241695366
Fax: +40 0241695366
Internet address(es):
Main address: www.mapn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129265
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Energie electrica 2022

Reference number: 4301383-2022-2
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

furnziare energie electrica pentru anul 2022 conform caietului de sarcini

1000 MWh

Autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 18 zile

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 910 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Constanta B dul MAMAIA NR 96

II.2.4)Description of the procurement:

Energie electrica pentru anul 2022 Contractul de achizitie publica cva intra in vigoare INCEPAND CU 01,01,2022 Furnizarea efectiva a energiei electrice va începe după ce autoritatea contractanta va rezilia contractul de furnizare energie electrica aflat în derulare si va avea durata pana la 31.12.2021.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: asigurarea suportului tehnic / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există. Fiecare operator economic care va participa la procedură va depune o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contractul care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1. Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), , .),; Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare:

Comandant – Col. Dr Trana Aurel

Director medical - Col. Dr. Minea Laurentiu

Director Financiar-contabil Lt col Preda Ovidiu

Ec. Bicescu Daniela - economist

Consilier juridic – lt col. just. mil. Damian Constantin- Alin

Director administrativ – Cdor. Talagai Corneliu

Director medical-col dr Minea Laurentiu

Sef birou achizitii – Ec. Iordache Bianca

–Ref. Achizitii Craciun Andreea –

Plt adj Solomon Octavian

Plt adj Dragan Radu

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să depună o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa

sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere se depune odata de DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

2. Licenta de furnizare energie electrica Ofertantii trebuie sa prezinte copie conform cu originalul de pe Licenta de furnizare energie electrica emisa de A.N.R.E., conform Ordinului A.N.R.E. nr.12 din 04 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si in conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) lit.g, art.11, art.13 alin.(2) si art.52 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data prezentarii. Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licenta de furnizare a energiei electrice, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: a) in cazul in care valabilitatea licentei emise de ANRE expira in timpul derularii contractului, ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea acesteia, copia noii licente de furnizare; Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate însotite de traducerea autorizata în limba romana, semnate electronic. Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa DUAE (Document Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatRealizarea unui anumit nivel cantitativ al livrarilor de energie electrica efectuate in ultimii 3 ani (perioada se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare (publicat initial), continand cantitati, valoare, perioade de livrare, beneficiari. Cantitate minima solicitata: 1000MWh Dovada furnizarii unor produse similare in cantitate cumulata de cel putin 1000MWh la nivelul unuia sau al mai multor contracte. In cazul asocierii, fiecare membru al grupului va dovedi indeplinirea cerintei,proportional cu cota de implicare in viitorul contract. Cerinta se poate demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea viitorului contract. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unuia sau mai multor terti sustinatori, acesta se considera a fi calificat in cazul in care capacitatea tertului/tertilor, cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului, indeplineste cerinta. In acest sens, se va depune angajamentul ferm prin care tertul/tertii sustinator/i confirma ca va/vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si prin care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate fata de autoritatea contractanta cand se intampina dificultati in derularea contractului, precum si modalitatea concreta in care se va implica in indeplinirea contractului (conf. prev. art. 182 alin.(3) si (4) din Legea 98/2016 Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectivDocumentele justificative care probeaza experienta similara vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de produse (energie electrica) similare in valoarea cumulata minima solicitata de produse similare, la nivelul unui contract sau mai multor contracte; b) alte documente edificatoare, dupa caz

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dovada furnizarii unor produse similare in cantitate cumulata de cel putin 1000MWh la nivelul unuia sau al mai multor contracte. In cazul asocierii, fiecare membru al grupului va dovedi indeplinirea cerintei,proportional cu cota de implicare in viitorul contract. Cerinta se poate demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea viitorului contract. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unuia sau mai multor terti sustinatori, acesta se considera a fi calificat in cazul in care capacitatea tertului/tertilor, cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului, indeplineste cerinta. In acest sens, se va depune angajamentul ferm prin care tertul/tertii sustinator/i confirma ca va/vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si prin care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate fata de autoritatea contractanta cand se intampina dificultati in derularea contractului, precum si modalitatea concreta in care se va implica in indeplinirea contractului (conf. prev. art. 182 alin.(3) si (4) din Legea 98/2016 Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectivDocumentele justificative care probeaza experienta similara vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de produse (energie electrica) similare in valoarea cumulata minima solicitata de produse similare, la nivelul unui contract sau mai multor contracte; b) alte documente edificatoare, dupa caz

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

lEGEA 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021