Supplies - 522408-2021

15/10/2021    S201

Nederland-Zeist: Netwerkcomponenten

2021/S 201-522408

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Nationaal identificatienummer: 291744916
Postadres: Laan van Vollenhove 3045
Plaats: ZEIST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3706AL
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS Onderwijs Inkoop Groep
E-mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbozeist.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/99e1189fbf7b6e9643ff5836f09cfaac
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: P.D. van Buuren
Plaats: Zeist
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: pauldirkvanbuuren@cbozeist.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbozeist.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/99e1189fbf7b6e9643ff5836f09cfaac
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: DAS makkelijk
Postadres: Hoogstraat 10 c
Plaats: Veghel
Postcode: 5462 CX
Land: Nederland
Contactpersoon: Das Makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.das-makkelijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT Netwerkcomponenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000 Netwerkcomponenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van netwerkcomponenten voor Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken te Zeist. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van netwerkcomponenten. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zeist

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle netwerkcomponenten die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken met 1960 leerlingen en 160 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/10/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank middennederland
Plaats: Amersfoort
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Onderwijs inkoopgroep
Postadres: Postbus 116
Plaats: Zeewolde
Postcode: 3890 AC
Land: Nederland
E-mail: sg@onderwijsinkoopgroep.nl
Internetadres: http://www.onderwijsinkoopgroep.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2021