We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 523148-2021

15/10/2021    S201

Nederland-Geldermalsen: Afval- en vuilcontainers en bakken

2021/S 201-523148

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avri
Nationaal identificatienummer: 52683150
Postadres: Meersteeg 15
Plaats: Geldermalsen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4191 NK
Land: Nederland
Contactpersoon: Jennifer Hakkert
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Fax: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avri.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing ten behoeve van de afvalfractie incontinentiemateriaal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL224 Zuidwest-Gelderland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanschaf van 97 semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing, ten behoeve van de afvalfractie incontinentiemateriaal.

Hiervan zijn 63 stuks definitief. De opdrachtgever zal in 2021/ 2022 nog een besluit nemen over de aanschaf van nog eens 34 semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van zesmaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 096-250592
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M.C.B. Milieu & Techniek B.V.
Nationaal identificatienummer: 20141361
Postadres: Vaartveld 3
Plaats: ROOSENDAAL
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4704SE
Land: Nederland
E-mail: mvandermaas@mcbmilieuentechniek.nl
Telefoon: +31 165555110
Fax: +31 165556010
Internetadres: http://www.mcbmilieuentechniek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2021