Supplies - 523640-2020

03/11/2020    S214

Romania-Alba Iulia: Protective gear

2020/S 214-523640

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
National registration number: 9266163
Postal address: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68
Town: Alba Iulia
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 510207
Country: Romania
Contact person: Aura Napau
E-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro
Telephone: +40 258818266
Fax: +40 258817037
Internet address(es):
Main address: www.protectiasocialaalba.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106084
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Achiziţie de echipamente de protecție pentru combaterea infectării cu virusul SARS- COV-2”, a angajaților din unitățile funcționale ale DGASPC Alba

Reference number: 16
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare Echipamente de protectie pentru combaterea infectării cu virusul SARS- COV-2”, a angajaților din unitățile funcționale ale D.G.A.S.P.C. Alba

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 160 din Legea 98/2016

Data limita de transmitere a raspunsului de clarificari: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Perioada de valabilitate a Acordului cadru de furnizare echipamente de protectie este de 6 luni, cu posibilitatea de modificare conf. art. 221 din Legea 98/2016 si de prelungire in conformitate cu art.107, punctul 3 si 4 din HG 395/2016.

Tote precizarile referitoare la specificatiile tehnice si cantitati se regasesc in Caietul de sarcini. Oferta se depune pentru intreaga cantitate de produse. In caz contrar oferta va fi respinsa ca fiind neconforma cu Caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: CS 1- decembrie 2020, CS2 – ianuarie –martie 2021, CS3 aprilie-mai 2021.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 995 864.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

— la centrele din cadrul DGASPC Alba conform caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protectie pentru combaterea infectării cu virusul SARS- COV-2” a angajaților din unitățile funcționale ale D.G.A.S.P.C. Alba. conform caietului de sarcini. Acordul cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de modificare conf. art. 221 din Legea 98/2016 și art. 107 alin. 3, 4 din HG 395/2016 actualizată.

Toate precizările referitoare la specificaţiile tehnice și cantităţi se regăsesc in Caietul de sarcini. Oferta se depune pentru intreaga cantitate de produse. In caz contrar oferta va fi respinsa ca fiind neconformă cu Caietul de sarcini.

— Este necesară reducerea perioadei de depunere a ofertelor prin aplicarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, fiind constatată o situaţie de urgenţă care face imposibilă respectarea perioadei de la art. 74 alin. (1) luând în considerare situația epidemiologică și măsurile de combatere SARS-COV- 2 care se impun la nivelul autoritatii contractante

Valoare maxima a celui mai mare contract subsecvent: 497.932,00 RON, fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Descrierea criteriului de calitate. Prin aplicarea acestui factor de calitate privind experienta personalului de conducere permanent, se obtine un avantaj pt. autoritatea contractanta in sensul asigurarii unei bune coordonari ale activitatiilor ce privesc livrarea/distribuirea produselor care fac obiectul prezentului contract. Dovada privind indeplinirea criteriului de calitate se face prin prezentarea copiilor dupa contractele de furnizare echipamente de protecție angajați incheiate din care rezulta calitatea de reprezentant/manager/administrator si dovada indeplinirii obligatiilor asumate prin contract (ex. document constatator, etc.) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situatiile prevazute la art 60, art 164, art 165, art 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice- Se va completa doar DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul depunerii, depuse in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsă. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). In cazul asocierii documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu datorii exigibile restante neachitate catre bugetul general consolidat vor fi respinse.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv.

Alte documente edificatoare, dupa caz.

In temeiul art 63, alin 1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functii de decizie care au legatura cu procedura de atribuire, precum si a celorlalte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire astfel cum sunt definite de art 3, lit II din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 60 din L 98/2016 se va prezenta odata cu completarea DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura. Persoanele ce detinfunctii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Fracea Valentin Ioan – Director General, Ec. Mircea Cristea – Director General Adjunct, Jr. Ovidiu Mandroc – Consilier Juridic, Aura Napau – Sef Serviciu, Ec. Diana Naşcu – consilier, Plesa Laura- consilier, Ec. Lazar Gheorghe – Sef Serviciu, Ec. Calin Viorica –Sef serviciu Contabilitate, Jr. Dragos Cujerean – Director General Adjunct, Dumitras Cristian Nicolae- Consilier, Nistor Bazil – Sef birou.

Persoane juridice/fizice romane - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

— Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoane juridice /fizice străine - Cerinta obligatorie: - Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere autorizata, efectuata de o persoana conf. legii 178/1997)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca a livrat produse similare in ultimii 3 ani, cu o valoare cumulata, de minim 224.069, fara TVA. Experienta similara se solicita pentru ca ofertantul sa poata sa faca dovada livrarii de produse similare, datorita faptului ca prezenta achizitie presupune furnizarea de cantitati mari de produse, care trebuie livrate in timp util. Ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea minima s-a calculat prin aplicarea unui procent de 45 % a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa doar DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informațiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv părți relevante din contracte sau prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar urmează a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

— Este necesară reducerea perioadei de depunere a ofertelor prin aplicarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, fiind constatată o situaţie de urgenţă care face imposibilă respectarea perioadei de la art. 74 alin. (1) luând în considerare situația epidemiologică și măsurile de combatere SARS-COV- 2 care se impun la nivelul unitatilor sociale functionale din structura autoritatii contractante

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP în mod obligatoriu conf. art. 104 din Hot. 395/2016.

In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP.

DUAE va fi completat online in SICAP de catre operatorii economici interesati

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conf. Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2020