We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 523842-2021

15/10/2021    S201

Poland-Żary: Refuse and waste related services

2021/S 201-523842

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Żary
National registration number: 9282078465
Postal address: Żary, Aleja Jana Pawła II 6
Town: Żary
NUTS code: PL Polska
Postal code: 68-200
Country: Poland
E-mail: anna.kochanowska@gminazary.pl
Telephone: +48 684707327
Fax: +48 684707303
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.gminazary.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.gminazary.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Reference number: RSZ.271.1.18.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów selektywnie zbieranych gromadzonych w pojemnikach i workach, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary, powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie całej Gminy Żary z następujących miejscowości: Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec, Drożków, Drozdów, Grabik, Janików, Kadłubia, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Łukawy, Marszów, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Miłowice, Olbrachtów, Olszyniec, Rościce, Rusocice, Stawnik, Siodło, Surowa, Sieniawa Żarska, Włostów, Złotnik oraz zorganizowanie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) wraz z jego utrzymaniem i obsługą.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku Nr 9 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Gmina Żary,województwo lubuskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów selektywnie zbieranych gromadzonych w pojemnikach i workach, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary, powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie całej Gminy Żary z następujących miejscowości: Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec, Drożków, Drozdów, Grabik, Janików, Kadłubia, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Łukawy, Marszów, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Miłowice, Olbrachtów, Olszyniec, Rościce, Rusocice, Stawnik, Siodło, Surowa, Sieniawa Żarska, Włostów, Złotnik oraz zorganizowanie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) wraz z jego utrzymaniem i obsługą.

Charakterystyka Gminy Żary

1. Gmina Żary składa się 27 miejscowości zlokalizowanych na terenie o powierzchni 294 km2.

a) Na dzień 22.09.2021 roku stan osób zamieszkałych wg. złożonych deklaracji wynosi 10 216.

b) liczba nieruchomości objęta system odbioru odpadów komunalnych wynosi: 3525.

c) liczba gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych (w których sprawowany jest zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) - wynosi 29 - tj.

Bieniów - ul. Górna 2 , 2a, ul. Zielonogórska 5, 14,

Grabik – 97, 98,

Kadłubia – 14,

Mirostowice Dolne – ul. Kolejowa 1, 21, 27, 29, 36, 37, 37A, 37B, 37D, 39, 40, 41, ul. Osiedle 1A, ul. Plac kościelny 7, ul. Żarska 21.

Mirostowice Górne – 84,

Olbrachtów – 103,

Sieniawa Żarska – 146, 149, 152, 159.

Stawnik – 41.

w ww. budynkach wielolokalowych zamieszkuje 439 os.

d) liczba gospodarstw domowych w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej wynosi 3496, w których zamieszkuje 9 777 os.

Powyższe dane o ilości gospodarstw domowych jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia budynków oraz powołania zarządcy celem utworzenia nowych wspólnot.

2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczona do odbioru w ramach niniejszego zamówienia, z terenu nieruchomości zamieszkałych:

- około 2 060,00 Mg - (20 03 01) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

- około 375,00 Mg1 – (15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz metal,

- około 290,00 Mg1 – (15 01 07, 20 01 02) opakowania ze szkła, szkło

- około 102,00 Mg1 – ( 15 01 01, 20 01 01) opakowania z papieru i tektury, papier

- około 395,00 Mg1 – ( 20 02 01) odpady ulegające biodegradacji.

- około 290,00 Mg1 – ( 20 03 07) odpady wielkogabarytowe,

- około 190,00 Mg1 – odpady w PSZOK,

Wskazane ilości odpadów są podane w celu ułatwienia wyceny zamówienia. Do określenia szacunkowej masy przyjęto ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Żary w latach poprzednich. Powyższe ilości odpadów mogą ulec zmianie w wyniku ograniczenia lub zwiększenia wytwarzania odpadów przez mieszkańców.

Na terenie Gminy Żary obowiązywać będzie mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. workowo – pojemnikowy.

3. Przypuszczalne wykorzystanie ilości worków do selektywnej zbiórki wyniesie:

Kolor niebieski: 42 000 sztuk

Kolor żółty: 162 000 sztuk

Kolor zielony: 54 000 sztuk

Kolor brązowy: 54 000 sztuk

Podanych wartości nie należy traktować jako wiążących, są to wartości orientacyjne.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku Nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Z uwagi na konieczność utrzymania jednolitego standardu usługi na terenie gminy oraz z uwagi na równe stawki ustalone dla wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary zamówienie nie jest podzielone na części.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Żary,

- wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonywał co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1000 Mg/rok, (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3)

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ.

- potencjał techniczny (narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzenia techniczne):

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

- co najmniej dwoma (2) pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej dwoma (2) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej jednym (1) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- bazą magazynowo- transportową usytuowaną i wyposażoną zgodnie z wymaganiami § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013, poz.122)- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2022 roku

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treści przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021