We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 523892-2021

15/10/2021    S201

Poland-Chorkówka: Refuse and waste related services

2021/S 201-523892

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chorkówka
Postal address: 38-458
Town: Chorkówka 175
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: Chorkówka
Country: Poland
E-mail: pkolek@chorkowka.pl
Telephone: +48 134386954
Fax: +48 134386934
Internet address(es):
Main address: https://chorkowka.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://chorkowka.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka

Reference number: WIŚ.271.1.11.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

a) odbiór odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

b) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka i ich transport do Instalacji Komunalnej - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, Linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (niesegregowane), Kompostownia odpadów zielonych w Krośnie MPGK Sp. z o.o. 30-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (bioodpady).

c) zagospodarowanie odpadów

d) obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorkówce

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Gmina Chorkówka

II.2.4)Description of the procurement:

a) odbiór odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

b) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka i ich transport do Instalacji Komunalnej - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, Linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (niesegregowane), Kompostownia odpadów zielonych w Krośnie MPGK Sp. z o.o. 30-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (bioodpady).

c) zagospodarowanie odpadów

d) obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorkówce

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie właściwych organów państwowych dla Wykonawcy na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579 ze zm.)

- wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j Dz.U.2019r. poz. 701 ze zm.) oraz wpis do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

wg projektu umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy https://chorkowka.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021