We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 524218-2021

15/10/2021    S201

Poland-Złoczew: Refuse and waste related services

2021/S 201-524218

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Złoczew
Postal address: ul. Szkolna 16
Town: Złoczew
NUTS code: PL714 Sieradzki
Postal code: 98-270
Country: Poland
E-mail: zamowienia@zloczew.pl
Telephone: +48 438202270
Fax: +48 438202592
Internet address(es):
Main address: https://zloczew.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Reference number: Zp.272.8.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew, w tym:

1) odbiór odpadów z pojemników i worków z logo firmy, wystawionych przez właścicieli na zewnątrz posesji, do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub z pojemników ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz oraz zagospodarowanie tych odpadów;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 11 w Złoczewie;

3) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych;

4) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Gmina Złoczew.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew, w tym:

1) odbiór odpadów z pojemników i worków z logo firmy, wystawionych przez właścicieli na zewnątrz posesji, do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub z pojemników ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz oraz zagospodarowanie tych odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01;

b) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

- metale i tworzywa (zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02);

- papier i tektura 15 01 01;

- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01;

- popiół z palenisk gospodarstw domowych 20 0199.

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 11 w Złoczewie:

- przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,

- chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 0115*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

- zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (np. zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych) o kodzie 20 03 07,

- odpadów budowlano-rozbiórkowych o kodach z grupy 17 (m.in. gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, styropian, drewno, szkło, itp.),

- zużytych opon o kodzie 16 01 03,

- odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 (m.in.: liście, trawa, gałęzie),

- opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,

- opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

- opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,

- opakowań wielomateriałowych o kodzie 15 01 05,

- metalu (złomu) o kodzie 20 01 40, 15 01 04,

- lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć o kodzie 20 01 21* (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

3) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych (zebranych w stanowiących własność Wykonawcy pojemnikach o poj. 50 l. oraz usytuowanych w stałych punktach ich przyjmowania) o kodzie 20 01 32;

4) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych:

- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny, listwy drewniane),

- 20 01 40 – Metale (złom),

- 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory),

- 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze),

- 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki),

- 16 01 03 – Zużyte opony,

- 20 01 34 – Baterie i akumulatory

Łączna średnia ilość odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania z terenu gminy Złoczew w czasie trwania umowy będzie wynosić około 3936 Mg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) w zakresie kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b. posiada wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedno zadanie polegające na usłudze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w okresie maksymalnie 12 m-cy;

b. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), następujące narzędzia:

- co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

przy czym w/w pojazdy muszą być: pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;

- bazę magazynowo – transportową wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; usytuowaną w gminie lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, z której terenu wykonawca odbiera odpady; wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

W związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) w odniesieniu do pracowników fizycznych wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonaniem zamówienia, czyli zadania wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności załadunek i transport odpadów. Okres zatrudnienia – czas trwania umowy o realizację zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawców w otwarciu ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy Pzp.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, szczegółowo opisanych w SWZ.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zloczew.pl. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji w postępowaniu, podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów składanych wraz z ofertą, dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego, kryteriów oceny ofert, sposobu obliczenia ceny oferty oraz wszelkie inne informacje niezbędne do udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z jej treścią.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021