There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 524315-2021

Submission deadline has been amended by:  539411-2021
15/10/2021    S201

Nederland-Utrecht: Uitwerken van gegevens

2021/S 201-524315

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Albert van Rooij
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6f157198dbef594eb9eea035d8dc6b6d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Inlichtingen over deze aanbesteding kunnen uitsluitend worden opgevraagd via TenderNed. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn.
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6f157198dbef594eb9eea035d8dc6b6d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunt u uitsluitend via TenderNed inzenden. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn. (Utrecht)
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bedrijfsinformatie Diensten

Referentienummer: IUC21-640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op de levering van bedrijfsinformatie via een online oplossing met betrekking tot specifieke entiteiten en markten voor analytische doeleinden. De toekomstige opdrachtnemer levert een online oplossing, waarin gebruikers data kunnen zoeken, filteren, sorteren, selecteren, categoriseren, presenteren, monitoren en exporteren.

Binnen de Rijksoverheid is er op veel plekken behoefte aan gegevens over entiteiten. Naast de behoefte aan basale informatie bestaat er een behoefte aan:

• FIOD en NWVA: ter ondersteuning van opsporingsactiviteiten;

• Douane: om de financiële gezondheid van partijen waarmee hij samenwerkt te monitoren;

• Defensie en (IUC) Belastingdienst: in de voorbereiding van aanbestedingen, ter ondersteuning van inkopers in het kader van risicobeheersing en om contractmanagement uit te voeren;

• Ministerie Economische Zaken: ten behoeve van inzicht in bedrijfsstructuren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Basispakket

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72321000 Diensten voor database met toegevoegde waarde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / wensen / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Pluspakket:

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72321000 Diensten voor database met toegevoegde waarde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / wensen / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Databehoefte offline:

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72321000 Diensten voor database met toegevoegde waarde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / wensen / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid: Ervaringseis kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2021