We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 524401-2021

15/10/2021    S201

Poland-Medyka: Household-refuse disposal services

2021/S 201-524401

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Medyka
National registration number: 650900370
Postal address: Medyka 288
Town: Medyka
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-732
Country: Poland
Contact person: Mariusz Tenus
E-mail: medyka@medyka.itl.pl
Telephone: +48 166715391
Fax: +48 166715391
Internet address(es):
Main address: www.medyka.itl.pl
Address of the buyer profile: www.medyka.itl.pl/bip
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8661d9dd-05b7-407e-9f6e-5864b0556a47
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Medyka w 2022 roku.

Reference number: BiD.ZP.271.6.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Medyka w 2022 roku”.

2. Szacowana ilość odpadów w roku 2022:

1) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych, pozwstałych z segregacji odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Medyka: 1 642,00 Mg;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych selektywnie z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 33,5 Mg.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 376 286.86 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Medyka - Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice, Medyka, Torki, Leszno.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Medyka w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczególności określającymi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Medyka.

Od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady odbierana i zagospodarowana będzie każda ilość odpadów komunalnych wystawionych przed nieruchomościami, tj.:

— zmieszane odpady komunalne ,

— zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metal) oraz bioodpady,

— pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. mobilna - obwoźna zbiórka odpadów spod posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych),

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanej na terenie Medyki, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości,

c) dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zaoferowanej ceny;

2) na terenie gminy Medyka obowiązywał będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemnikowo-workowy. Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Medyka uchwalonym uchwałą nr XXX/222/20 Rady Gminy Medyka z dnia14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Medyka oraz uchwałą nr XXX/215/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Medyka.

4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,

2) Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych, a w okresach świątecznych 2 razy w tygodniu,

3) Bioodpady:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,

b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz w tygodniu z budynków wielolokalowych.

c) w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 listopada do 31 grudnia jeden raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych.

4) Odpady opakowaniowe zebrane w sposób selektywny, takie jak:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

c) szkło bezbarwne i kolorowe

- z budynków jednorodzinnych raz w miesiącu

- budynków wielolokalowych 2 razy w miesiącu

5) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (nie więcej niż 8 szt. z gospodarstwa pochodzące od samochodów osobowych) odbierane będą od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 376 286.86 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

1) cena oferty brutto - C - 60 %;

2) liczba pojazdów realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania co najmniej normy EURO 5 (aspekt środowiskowy AŚ) - 40 %.

W ofercie należy wskazać minimum pojazd podstawowy, który odbierał będzie odpady od mieszkańców (śmieciarka).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta gminy Medyka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez Marszałków Województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797) - w charakterze podmiotu transportującego;

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy 2012 o odpadach - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.

Uwaga:

Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta gminy Medyka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu transportującego;

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej:

1) dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami);

2) dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 5 m każdy - do odbierania odpadów zmieszanych;

3) dwoma samochodami skrzyniowymi o ładowności minimalnej 3,5 Mg każdy - do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

4) jednym samochodem skrzyniowym z dźwigiem (HDS) do odbioru odpadów wielkogabarytowych;

5) bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Medyka, na terenie do którego posiada tytuł prawny - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy posiadały aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez cały okres trwania umowy.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Minimalny poziom warunku w zakresie doświadczenia

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg rocznie oraz załączy dowód, czy usługa została wykonana lub jest wykonywane należycie.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ, zał. nr 1 do SWZ - „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz zał. nr 3 do SWZ - projektem umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:05
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-23 o godz. 10:05, za pośrednictwem Platformy e-Propublico, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2022 r.

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Warunki i zasady określone szczegółowo w SWZ.

2. Zmiany do umowy wskazane są w załączniku nr 3 do SWZ (projekcie umowy).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp.

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 506–568 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021