Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 524716-2018

28/11/2018    S229

Polska-Katowice: Benzyna bezołowiowa

2018/S 229-524716

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327572231
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Lompy 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327572231
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Numer referencyjny: 701801842-1
II.1.2)Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019÷2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakup benzyny bezołowiowej spełniającej wymagania jakościowe normy PN-EN 228+A1:2017-06 oraz oleju napędowego spełniającego wymagania jakościowe normy PN-EN 590+A1:2017-06 + poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1 i produktów pozapaliwowych w latach 2019÷2021 dokonywany w systemie bezgotówkowym za pomocą kart elektronicznych w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju dla potrzeb samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2. Zakup paliw w ilościach szacunkowych:

— benzyna bezołowiowa 95 - 627 944 litrów

— olej napędowy - 423 429 litrów

3. Dostarczenie Zamawiającemu odpowiednich kart elektronicznych dla każdego samochodu i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. i ich wymiana w przypadku zagubienia lub zniszczenia.

4. Wystawienie w okresach nie częstszych niż 2 razy w miesiącu faktur za dokonane zakupy na Zamawiającego.

5. Dostarczone Zamawiającemu karty paliwowe muszą umożliwiać rozliczania opłat drogowych ViaToll.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia.

1. Benzyna bezołowiowa musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 228+A1:2017-06 i nie przekraczać maksymalnie 5 % zawartości biokomponentów (E5).

2. Olej napędowy musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy jakościowej PN-EN 590+A1:2017-06 +poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1

I nie przekraczać maksymalnie 7 % zawartości biokomponentów (B7).

3. Jakość benzyny bezołowiowej i oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym

W regulacjach prawnych obowiązujących w dniu sprzedaży tj.:

— Ustawy z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2018 poz. 427 j.t. z póź. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680 z póź. zm.).

4. Zakupy dokonywane będą bezgotówkowo, za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub okaziciela. Karty wydawane są Zamawiającemu, a w razie ich zagubienia Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Ilość kart według zapotrzebowania na dzień wszczęcia postępowania wynosi 120 szt. i w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom.

5. Zakup paliw i produktów pozapaliwowych dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu pomniejszone o rabat udzielony przez Wykonawcę.

6. Wykonawca będzie rozliczał transakcje z Zamawiającym w PLN.

7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliw i produktów pozapaliwowych za okresy rozliczeniowe. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

8. Podane ilości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi i nie mogą być uważane przez Wykonawców jako ilości określające zapotrzebowanie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zmiana ilości zakupionego paliwa spowodowana zbyciem użytkowanych pojazdów, zmianą miejsca użytkowania samochodów w trakcie obowiązywania umowy nie będzie powodowała żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

9.Wykonawca zaoferuje rabat procentowy udzielony od ceny z dnia zakupu. Wielkość procentowa rabatu jest wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zakupu nie przekroczy wartości umowy.

11. Wartość umowy uwzględnia zakupy produktów pozapaliwowych do wartości nie większej niż 4 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: aktualnej kompletnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi ważnej, co najmniej w dniu składania ofert.

a) Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie musi obowiązywać, co najmniej w dniu składania ofert.

b) W przypadku braku ważności złożonej wraz z ofertą w/w koncesji na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum Logistyki Materiałowej Katowice, ul. Powstańców 30, POLSKA aktualną – obowiązującą koncesję.

c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył koncesji zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż 1 694 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe jeżeli Wykonawcy:

1. Posiadają sieć stacji paliw na terenie Polski, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw i produktów pozapaliwowych za pomocą elektronicznych kart w tym, co najmniej 1 stację w każdej z następujących miejscowości: Katowice, Rybnik, Tychy, Gliwice, Ruda Śląska.

2. Umożliwiają we wszystkich stacjach Wykonawcy bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą systemu kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub na okaziciela.

2) Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 2d SIWZ - Oświadczenia do Elektronicznego Formularza Ofertowego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

c) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4) Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 43 000,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności faktur z tytułu transakcji bezgotówkowych wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu na podstawie faktycznie dokonanych zakupów poprzez karty paliwowe będące w dyspozycji Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.W przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3.Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 6 SIWZ.

2.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 11.12.2018 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, — pokój nr 412, IV piętro, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.) do dnia 31.12.2021 r.

Zakupy następować będą sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) za pomocą kart wystawionych przez Wykonawcę na numer rejestracyjny samochodu lub na okaziciela. Transakcje bezgotówkowe muszą być zabezpieczone kodem PIN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018