Árubeszerzések - 525825-2017

29/12/2017    S249

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2017/S 249-525825

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése

Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-472/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bérleti szerződés keretében dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése.

Alapmennyiség: 4 db.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az alapmennyiségen felül további 1 (egy) darab járművet megrendeljen a szerződésben meghatározott bérleti havidíj ellenében. Az opcionális 1 darab jármű a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhető meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió (1194 Budapest, Méta utca 39.).

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése bérleti szerződés keretében.

A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan éves szinten minimálisan elvárt járműkiadási százalék: 90 %. Kivételt képezhet ez alól a baleseti okból, vagy Ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné vált jármű.

Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±20 % futásteljesítmény intervallumban üzemelteti.

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott járművek műszaki leírását és bemutatását tartalmazó dokumentumokat úgy, hogy abból az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy:

— a teljesítést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül meg tudja kezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért havi megrendelési ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesít,

— vállalja a járművek magyarországi forgalomba helyezését és annak költségeit,

— az általa bérlésre megajánlott járműveket érvényes, magyar forgalmi engedéllyel, a forgalmi engedélyben szereplő „Menetrendszerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és legfeljebb 10 % önrészt tartalmazó CASCO biztosítással ellátva, forgalomra képes, a műszaki leírásnak megfelelő, hibamentes műszaki és esztétikai állapotban bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére,

— a jármű ajánlatkérő részére történő átadásakor átadja a kezelési és karbantartási utasítást nyomtatott és elektronikus formában, továbbá, amennyiben a jármű menetíróval felszerelt, a tachográf illesztés, illetve hitelesítés érvényes bizonylatát, melyből az érvényesség ideje is egyértelműen kiderül,

— vállalja a járművek tervszerű megelőző karbantartásához, nem tervezett javításához a szükséges alkatrészek biztosítását, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— vállalja a nem ajánlatkérőnek felróható káreseményekkel kapcsolatos helyreállítást és a biztosítóval való kapcsolattartást azok minden költségével,

— fődarab (motor, sebességváltó, futómű) meghibásodása esetén vállalja annak javíttatását, felújíttatását saját költségén, továbbá tudomásul veszi, hogy az adott jármű bérlési időtartama a meghibásodott fődarab javítási, felújítási időtartamával kitolódik,

— biztosítja ajánlatkérő részére a járművek egyszeri típusismereti oktatását, továbbá a tervszerű megelőző karbantartásához, illetve nem tervezett javításához szükséges oktatást, technológiai leírást, esetleges célszerszámokat, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mailcímre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott járművek emissziós besorolása / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a 4 db alapmennyiségen felül további 1 (egy) darab járművet megrendeljen a szerződésben meghatározott bérleti havidíj ellenében. Az opcionális 1 darab jármű a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhető meg.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Az 1. részszempont esetén az értékelés módszere: pontozás (EURO 4: 1 pont, EURO 5: 5 pont, EURO 6, vagy annál kedvezőbb: 10 pont).

A 2. részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszerek részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő két legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, alvállalkozók, valamint ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő két legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte az 57 millió forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldését megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő két legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés tárgya és mennyisége (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét.

M2: csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített, legalább 3 db-os, M3/I. kategóriájú autóbusz flotta értékesítésére vagy bérbeadására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha az ajánlattétel időpontjában ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés és a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. Késedelmi kötbér: járművenként egyszeri 50 000 Ft, és járművenként naponta további 10 000 Ft; az alkatrészellátásra vonatkozó késedelem esetén minden késedelmes megkezdett nap után 20 000 Ft, de összesen a havi bérleti díj max. 5 %-a.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: A BKK Zrt. Ajánlatkérővel szemben támasztott kötelezettségeinek nem megfelelő teljesíthetősége esetén a BKK Zrt. által kiszabható max. kötbér mértéke; egyéb nem megfelelőség esetén alkalmanként 10 000 Ft; nem tervezett javítás és karbantartás miatti szolgálatképtelenség esetén naponta, járművenként 25 000 Ft. A hibás teljesítési kötbérek összege max. a havi bérleti díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés éves minimális értékének 10 %-a.

Részletek a szerződéstervezetben.

Ajánlattevőnek a járművekre érvényes műszaki vizsgával, KGFB-vel és max. 10 % önrészt tartalmazó konstrukciójú CASCO biztosítással kell rendelkeznie.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/02/2018
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/02/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

BKV Zrt. Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 15. B303/b szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a közbeszerzési útmutató mellékletét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjaiban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek-ben foglaltakat. A Kbt. 66. § (5) bek alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4) szerinti tartalommal.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

5. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia, az útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (Budapest, VII. ker. Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

7. A Kbt. 69. § (7) bek-ben foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek második mondatát alkalmazza.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.

12. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

13. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szunyogh Judit 00101.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2017