Services - 52604-2017

10/02/2017    S29    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

2017/S 029-052604

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Grobla 15
Poznań
61-859
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzelachowska
Tel.: +48 618544369
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Faks: +48 618544352
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gaz-system.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
Poznań
61-859
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzelachowska
Tel.: +48 618544369
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Faks: +48 618544352
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
Poznań
61-859
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzelachowska
Tel.: +48 618544369
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Faks: +48 618544352
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa gaz. Skwierzyna – Barlinek (ZZU Chełmsko).

Numer referencyjny: ZP/2017/01/0003/POZ
II.1.2)Główny kod CPV
71240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa gazociągu Skwierzyna-Barlinek (ZZU Chełmsko)” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas robót wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa gazociągu Skwierzyna-Barlinek (ZZU Chełmsko)” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas robót wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 770
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) – pkt 2) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) należycie co najmniej 2 zamówienia (usługi) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia o wartości każdej usługi co najmniej 800 000 PLN brutto.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykonanie usług w ramach jednego zamówienia lub odrębnych zamówień.

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w tym:

2.1. niżej wymienionymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2016 poz. 1725.):

— do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba.

— do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba.

— do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej– co najmniej 1 osoba.

2.2. co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej kontrolno- pomiarowym Grupa 3 pkt 5, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

2.3. co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie co najmniej kontrolno- pomiarowym Grupa 3 pkt 5, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wymienionych w pkt 2.2. i 2.3. powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust 2a ustawy Prawo energetyczne zamawiający dopuszcza wykazanie się odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie dozoru lub eksploatacji przez osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznań

bud. C, pok 005.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Uwaga do Sekcji II 2.5) ogłoszenia: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za 20 pobytów sprawowania nadzoru autorskiego oraz za uzyskanie 350 tytułów prawnych do nieruchomości i wartość maksymalnego dodatkowego wynagrodzenia za pozyskanie tytułów prawnych do nieruchomości (suma kwot podanych w punktach 4.1 i 4.2 i 4.3 i 4.4 Formularza oferta) – waga 90 %

Termin wykonania zamówienia liczony w tygodniach od daty podpisania umowy – waga 10 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w Dziale VI, Rozdział 1-3 Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2017