Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 526204-2022

27/09/2022    S186

Polska-Osieck: Pojazdy ratownicze

2022/S 186-526204

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osieck
Krajowy numer identyfikacyjny: 8261170716
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Osieck
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 08-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Trzaskowska
E-mail: zamowieniapubliczne@gminaosieck.pl
Tel.: +48 256857026
Adresy internetowe:
Główny adres: www.osieck.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: www.osieck.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia

Numer referencyjny: 2022/S148-423056
II.1.2)Główny kod CPV
34114110 Pojazdy ratownicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku oraz Roboty budowlane przy przebudowie remizy OSP Osiek.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 373 090.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane - Przebudowa remizy OSP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Osieck, Gmina Osieck Powiat Otwocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa budynku usługowego - strażnicy OSP w Osiecku - wymiana drzwi, remont schodów, balustrad i

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Osieck, Gmina Osieck,

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-423056
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1,2
Nazwa:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp..z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bestwińska 105 A
Miejscowość: Bielko-Biała
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 43-346
Państwo: Polska
Tel.: +48 338273400
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Budowlano-Transportowe Waldemar Pykało
Adres pocztowy: ul. Solskiego 8
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-071
Państwo: Polska
E-mail: uslugibudowlanotranspowrtowe@interia.pl
Tel.: +48 605445786
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 373 090.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 373 090.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022