Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 526769-2021

18/10/2021    S202

Romania-București: Protective gear

2021/S 202-526769

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
National registration number: 38918422
Postal address: Strada: Mendeleev D.I., nr. 36-38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010366
Country: Romania
Contact person: Constantin Saragea
E-mail: achizitii@mfe.gov.ro
Telephone: +40 372838800
Internet address(es):
Main address: www.mfe.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129298
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie masti de protectie respiratorie de unica folosinta pentru protectia personalului MIPE impotriva coronavirusului COVID-19 si a tulpinilor derivate

Reference number: 38918422/2021/5/1/1/2.13
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziţioneze măști de protecție respiratorie de unică folosinţă pentru protecţia personalului MIPE împotriva coronavirusului COVID-19 şi a tulpinilor derivate.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 720 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziţioneze măști de protecție respiratorie de unică folosinţă pentru protecţia personalului MIPE împotriva coronavirusului COVID-19 şi a tulpinilor derivate.

Cantitate minima estimata acord-cadru: 200.000 bucati;

Cantitate maxima estimata acord-cadru: 600.000 bucati;

Cantitate minima estimata contract subsecvent: 20.000 bucati;

Cantitate maxima estimata contract subsecvent: 60.000 bucati.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 72.000 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

a) POAT prin proiectul: ”Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (I)”, Cod SMIS 118641 b) POCU c) POAD d) Buget de stat

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri, in urma aplicarii criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: - Certificate Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) valabile la momentul prezentarii; - cazierul judiciaral operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171

din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri, in urma aplicarii criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: -Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/ subcontractantului/ tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform Formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta odata cu DUAE. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de interese. În cazul în care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant/tert sustinator în parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator

economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Persoanele ce deţin funcţii de decizie şi ale persoanelor cu atribuţii în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: Florin Vasile Cîțu - Ministru Interimar; Nicusor-Daniel Ciocanea - Secretar General; Cecilia Văduva- Secretar General Adjunct; Loredana Hristodorescu-Director General; Mariana Cristea-Director General; Constantin Saragea-Director General; Gheorghe Tania – consilier, Lucian Mihai – consilier achizitii publice.

1. Operatorii economici (inclusiv subcontractantii/tertii) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii , iar operatorii economici străini trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii. Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN aferent procedurii de atribuire. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri.

2. Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz. Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaNivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2018, 2019 și 2020 trebuie să fie cel puțin egală cu 72.000 lei.Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, 2018, 2019 si 2020 au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 72.000 lei, fără TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasați pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor completa electronic in SEAP, DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, in urma aplicarii criteriului de atribuire sau

oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016. În cazul în care, la întocmirea clasamentului, se constata ca doua sau mai multe oferte au acelasi pret, fapt ce împiedica stabilirea ofertei clasate pe primul loc, în vederea departajării

acestora, Autoritatea Contractantă va solicita noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. IMPORTANT: Ofertanții au obligația de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția

persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea

confidentialitatii in sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicațiilor electronice), transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor

electronice, cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, ofertanții, prin depunerea ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea

prelucrării atât in aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele de evaluare/contractare/ implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate anterior.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021