We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 526872-2021

Submission deadline has been amended by:  604378-2021
18/10/2021    S202

Bulgaria-Lovech: Electricity

2021/S 202-526872

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE NA NATsIONALEN OSIGURITELEN INSTITUT-LOVECh
National registration number: 1210825210115
Postal address: bul. BaLGARIYa No..44
Town: gr.Lovech
NUTS code: BG315 Ловеч / Lovech
Postal code: 5500
Country: Bulgaria
Contact person: Temenuzhka Vasileva Kirilova
E-mail: temenuzhka.kirilova@lovech.nssi.bg
Telephone: +359 68685055
Fax: +359 68685040
Internet address(es):
Main address: www.noi.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18469
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/165291
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/165291
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Управление на ДОО

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ – Ловеч"

Reference number: 10-2021-1015-10-90
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключването на договор за  доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Ловеч и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.

Обект на поръчката е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 110 916.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG315 Ловеч / Lovech
Main site or place of performance:

1 Административна сграда и Център за административно обслужване на ТП на НОИ – Ловеч, адрес: гр. Ловеч, бул. България №44;

2. Архивен център – гр. Тетевен, адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец №30

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ТП на НОИ – Ловеч:

– на ниво ниско напрежение за обект Административна сграда и Център за административно обслужване на ТП на НОИ – Ловеч, находящи се на адрес: п.к. 5500, обл. Ловеч, гр. Ловеч, бул. ”България” № 44;

– на ниво средно напрежение за обект Архивен център – гр. Тетевен собственост на НОИ, състоящ се от две самостоятелно обособени триетажни сгради: сградата на Обединен осигурителен архив и Помещения за отдих (хотелска част), находящи се на адрес: п.к. 5700, обл. Ловеч, гр. Тетевен, ул. ”Вършец” №30, по свободно договорени цени. В обхвата на поръчката се включва и: изпълнение на функции на координатор на балансираща група; включване на обектите на възложителя в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на възложителя.

Прогнозно потребление на възложителя за 24 месеца е 424 МWh/ 423,334 kWh/.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 916.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят предвижда възможност за изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в следните случаи: При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и общата прогнозна стойност на поръчката не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, или достигане на прогнозната стойност. В такъв случай възложителят ще заплаща консумираната електрическа енергия, по договорената с изпълнителя цена по време на провеждане на процедурата.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Средствата се осигуряват от бюджета на НОИ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) или еквивалентен документ за чуждестранните участници.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с изискването по т. 1 като попълва в приложения към документацията за обществената поръчка еЕЕДОП (част IV, буква А) информация за издаденият лиценз съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ, или еквивалентен документ за чуждестранните участници. Информацията включва обхват на лицензията, орган или служба, издаващи документа, номер и срок на валидност на документа.

В случай, че доказателствата за посочената информация се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.

2. Участникът следва да е регистриран в Електроенергиен системен оператор (ЕСО ЕАД) като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с изискването по т. 2 като попълва в приложения към документацията за обществената поръчка еЕЕДОП (част IV, буква А), информация за регистрация в Електроенергиен системен оператор (ЕСО ЕАД), с посочване на „EIC KOД“ и статус “активен“.

В случай, че доказателствата за посочената информация се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.

При необходимост с оглед законосъобразното провеждане на процедурата, може да бъде приложена разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените изисквания за годност (правоспособност) по т. 1 и т. 2, както следва:

– копие на валидна лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържаща още и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ. Когато е налице решение за изменение на лиценза, то се представя заедно с него;

– документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на търговските участници“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД;

– документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

За чуждестранно лице – еквивалентни документи издаден, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с изискването по т. 1. като предоставя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3(три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Списъкът се попълва в приложения към документацията за обществена поръчка еЕЕДОП (част IV, буква В) с посочване на стойностите, датите и получателите.

Забележка: Участниците декларират съответствието си с поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите и професионални способности чрез попълване на част IV, буква “В – Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП. Участниците посочват документите, които доказват извършването на всяка доставка описана от тях в ЕЕДОП. Документите следва да бъдат издадени от получателя или от друг компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

При поискване от страна на възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът представя документите, които доказват извършването на посочената в ЕЕДОП доставка. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на доставката или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в областта, попадаща в обхвата на предмета на поръчката.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с изискването по т. 2 в еЕЕДОП (част IV, буква Г), като посочва публичен регистър, в който информацията е достъпна, ако има такъв.

Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител предоставя заверено копие (с гриф вярно с оригинала) на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на участника с посочения стандарт или негов еквивалент.

Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, следва да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

3. Други документи за доказване на техническите и професионалните способности по преценка на участника.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка, с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Под доставки „идентични“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбират доставки на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение не по-малко от 424 Mwh и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.

Под доставки „сходни“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбират доставки на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение.

Под „изпълнени дейности“ следва да се разбират такива дейности, които независимо от датата на сключването/възлагането им са приключили в посочения по-горе период.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Изпълнението на поръчката следва да се реализира всъответстве с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно действащото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката,

правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечава изпълнението на

договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5%от стойността на договора за обществена

поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична

сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за

обществена поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника. Основанията се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелства: 1. осъждания за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256-260 НК; 2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; 4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура; 5.наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ВАЖНО: Липсата или наличието на национални основания за отстраняване (т. 6) се удостоверява с попълване на ЕЕДОП, част III, Раздел „Г“, в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

На основание чл. 107 ЗОП, възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП (чл. 107, т. 4 от ЗОП); Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: § 1, т. 13. „Свързани лица“ са: а)лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително; § 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице; 5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 7. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица, когато участник предвижда използването им.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021