Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 526923-2021

18/10/2021    S202

Poland-Poznań: Disposable gloves

2021/S 202-526923

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postal address: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-545
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.pl
Telephone: +48 618310142/ +48 618310242
Fax: +48 618310107
Internet address(es):
Main address: https://orsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://orsk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz do ochrony indywidualnej

Reference number: SZP/APT/26/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz do ochrony indywidualnej.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę, oprócz ceny, numeru kodu katalogowego, nazwy handlowej oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

5. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

6. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5a, 5b do SWZ.

7. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę, oprócz ceny, numeru kodu katalogowego, nazwy handlowej oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.

7. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności - umieszczone były na każdym opakowaniu jednostkowym, oraz opakowaniach zbiorczych.

8. Wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub za pomocą dopuszczonych prawem symboli graficznych.

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty spełniały wymagania jakościowe przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP i UE.

10. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

12. Dla części nr 1 Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i wynagrodzenia umownego dostarczyć podajniki na rękawice z koszyczkiem pojedynczym w ilości 100 szt. Koszyczek winien mieścić opakowanie rękawic. Podajnik musi posiadać możliwość mocowania do ściany lub innych powierzchni płaskich za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej.

13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w SWZ. ”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. już na etapie składania oferty. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

14. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania Umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany w § 3 ust.1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie zgodnie z § 3 ust.1. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów umowy opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgiczne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę, oprócz ceny, numeru kodu katalogowego, nazwy handlowej oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.

7. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności - umieszczone były na każdym opakowaniu jednostkowym, oraz opakowaniach zbiorczych.

8. Wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub za pomocą dopuszczonych prawem symboli graficznych.

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty spełniały wymagania jakościowe przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP i UE.

10. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w SWZ. ”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. już na etapie składania oferty. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

13. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania Umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany w § 3 ust.1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie zgodnie z § 3 ust.1. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów umowy opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne ortopedyczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych ortopedycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę, oprócz ceny, numeru kodu katalogowego, nazwy handlowej oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.

7. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności - umieszczone były na każdym opakowaniu jednostkowym, oraz opakowaniach zbiorczych.

8. Wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub za pomocą dopuszczonych prawem symboli graficznych.

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty spełniały wymagania jakościowe przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP i UE.

10. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w SWZ. ”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. już na etapie składania oferty. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

13. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania Umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany w § 3 ust.1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie zgodnie z § 3 ust.1. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów umowy opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice do ochrony indywidualnej.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic do ochrony indywidualnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę, oprócz ceny, numeru kodu katalogowego, nazwy handlowej oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (nie dotyczy części nr 4 poz. 1)

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.

7. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności - umieszczone były na każdym opakowaniu jednostkowym, oraz opakowaniach zbiorczych.

8. Wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub za pomocą dopuszczonych prawem symboli graficznych.

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty spełniały wymagania jakościowe przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP i UE.

10. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w SWZ. ”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. już na etapie składania oferty. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

13. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania Umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany w § 3 ust.1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie zgodnie z § 3 ust.1. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów umowy opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem, w tym termin i sposób zapłaty rozliczenia za realizację zamówienia, obowiązki stron i istotne postanowienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy. Są one wiążące Zamawiającego i Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Ofertę stanowią:

1.1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ,

1.2. wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 1 do SWZ,

1.3. przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdziałem X SWZ;

1.4. w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane,

1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.

1.6. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy oferty wspólnej) na zasadach, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

2.1. dokumentacji zawierającej dane, parametry (w języku polskim), które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SWZ - karty techniczne zaoferowanych wyrobów wraz z dokumentem potwierdzającym wymagania jakościowe przedstawione w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest opisać, której części oraz pozycji dotyczy dany dokument. Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.2. próbki oferowanego asortymentu (nieodpłatnie) wraz z ich wykazem asortymentowym. Próbki te Wykonawca składa na własny koszt w ilości wskazanej przy danej części. Każda próbka musi być podpisana w sposób trwały numerem postępowania i jego części. Na podstawie dołączonych próbek Zamawiający sprawdzi ich zgodność z wymogami określonymi w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWZ).

3 Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2.1. wraz z ofertą.

4. Stosownie do treści art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp próbki (o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2.) muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie,

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie przysługuje na:

5.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

5.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:

9.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

9.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony

w pkt 9.1.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

16. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021