We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 527692-2021

18/10/2021    S202

Poland-Ozorków: Refuse and waste related services

2021/S 202-527692

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ozorków
Postal address: ul. Wigury 14
Town: Ozorków
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-035
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Szamałek
E-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Telephone: +48 422771444
Fax: +48 422771449
Internet address(es):
Main address: http://www.ug-ozorkow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.ugozorkow.nv.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sidaspzp.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków

Reference number: RŚ.272.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712 Łódzki
Main site or place of performance:

gmina Ozorków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków (zwanej dalej Gminą) oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż.,

2) wyposażenie, odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (zwanego dalej Punktem).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje zmieszane

i selektywnie zbierane odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, przez które rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z definicją podaną w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ustawy PZP, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy, w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozorków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021r. poz. 888), zawierające co najmniej kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 02 15*, 16 02 16, 16 80 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99,

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2021r. poz. 779 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem oraz w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400.000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w ilości łącznie odebranych odpadów komunalnych o masie co najmniej 3.000,00 Mg rocznie każda usługa,

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej:

1) bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Ozorkowa, na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny,

2) 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników/kontenerów (również worki) o pojemnościach zgodnie z przedmiotem zamówienia,

3) 2 pojazdów przystosowanych do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych (pojemniki zbiorcze oraz worki), w tym co najmniej 1 wyposażony w HDS,

4) 1 pojazdu bez funkcji kompaktującej do odbierania odpadów, którego rozmiary i techniczne parametry pozwolą na odbieranie odpadów z bardzo wąskich gruntowych ulic na terenie m.in. miejscowości Sokolniki-Las oraz Katarzynów, gdzie niektóre ulice mają szerokość maksymalnie od 2 do 3,5 m.

Baza magazynowo - transportowa oraz ww. pojazdy powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy w tym zakres zmian umowy zawiera wzór umowy (projekt) stanowiący załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upoważnione oraz procedura otwarcia zgodnie z warunkami SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Złożenie oferty zgodnie z warunkami SWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określono w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Informacje w tym zakresie umieszczone zostały przez Zamawiającego również w SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021