Services - 527719-2021

18/10/2021    S202

Poland-Pasłęk: Refuse and waste related services

2021/S 202-527719

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Miejski w Pasłęku
National registration number: 000524447
Postal address: Pl. Św. Wojciecha 5
Town: Pasłek
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 14-400
Country: Poland
E-mail: paslek@paslek.pl
Telephone: +48 552482001
Fax: +48 552483180
Internet address(es):
Main address: https://bip.paslek.pl/
Address of the buyer profile: https://zamowienia.paslek.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.paslek.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.paslek.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk

Reference number: BGK.271.21.2021.ŁZ
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk), za wyjątkiem: bioodpadów; odpadów niebezpiecznych; przeterminowanych leków i chemikaliów; odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu, które należy dostarczać bezpośrednio do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późń. zm.), oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk, określonego uchwałą Nr I/8/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasłęk oraz uchwałą Nr I/13/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia wymienionych w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cena likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – cena”) / Weighting: 15%
Quality criterion - Name: Czas likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – czas”) / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Czas reakcji na reklamację („Reklamacja”) / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Termin płatności faktur („Faktury”) / Weighting: 5%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Okres realizacji zamówienia przewidziano od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r..

2. W przypadku braku możliwości wyłonienia Wykonawcy przed dniem 31 grudnia 2021 r., wynikającej z przeciągającej się procedury i konieczności udzielenia części zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7, okres realizacji właściwego zamówienia określonego w ust. 1 może ulec skróceniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp., z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp,

2. W niniejszym postępowaniu, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z art. 108 ust. 2 ustawy pzp, nie mają zastosowania.

3.Zamawiający nie przewiduje, w niniejszym postępowaniu, zastosowania fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawców zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy pzp.

4. W zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem;

b) posiadają aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów komunalnych lub dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

Szczegóły zawarto w SWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na cały okres związania umową, na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP (Tabela A) z dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli średnich kursów NBP ostatnio ogłoszonych przed tą datą;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;

a) należycie wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, przez łączny okres nie krótszy niż 24 miesiące i o łącznej masie odebranych odpadów nie mniejszej niż 5.000 Mg (pięć tysięcy megagramów /ton/), w tym obejmującej co najmniej trzy frakcje odpadów segregowanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1.000 Mg (jeden tysiąc megagramów /ton/),

b) posiadają lub będą posiadać dostęp do co najmniej do następujących narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia:

• odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo-transportowej, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, oraz

• jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

• co najmniej jednego pojazdu umożliwiającego odbieranie odpadów z miejsc trudno dostępnych (wąskie ulice, drogi o ograniczonej nośności);

c) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest co najmniej:

• jedną osobą skierowaną do wykonywania obowiązków koordynatora robót - odpowiedzialną za właściwą jakość świadczonej usługi i sprawozdawczość, posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z nadzorem nad gospodarką odpadami w jednostce administracji publicznej lub przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami;

• dwoma osobami uprawnionymi do kierowania pojazdem do transportu odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca, 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy stanowi załącznik NR 1 do SWZ

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 08:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Additional information:

1. Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) gwarancjach bankowych

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, konto nr: 13 8313 0009 0000 3447 2000 0040.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentami zamówienia dostępnymi na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

Zmiany oraz wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do KIO.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021