Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 527719-2021

18/10/2021    S202

Poland-Pasłęk: Refuse and waste related services

2021/S 202-527719

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Miejski w Pasłęku
National registration number: 000524447
Postal address: Pl. Św. Wojciecha 5
Town: Pasłek
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 14-400
Country: Poland
E-mail: paslek@paslek.pl
Telephone: +48 552482001
Fax: +48 552483180
Internet address(es):
Main address: https://bip.paslek.pl/
Address of the buyer profile: https://zamowienia.paslek.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.paslek.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.paslek.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk

Reference number: BGK.271.21.2021.ŁZ
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk), za wyjątkiem: bioodpadów; odpadów niebezpiecznych; przeterminowanych leków i chemikaliów; odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu, które należy dostarczać bezpośrednio do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późń. zm.), oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk, określonego uchwałą Nr I/8/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasłęk oraz uchwałą Nr I/13/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia wymienionych w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cena likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – cena”) / Weighting: 15%
Quality criterion - Name: Czas likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – czas”) / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Czas reakcji na reklamację („Reklamacja”) / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Termin płatności faktur („Faktury”) / Weighting: 5%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Okres realizacji zamówienia przewidziano od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r..

2. W przypadku braku możliwości wyłonienia Wykonawcy przed dniem 31 grudnia 2021 r., wynikającej z przeciągającej się procedury i konieczności udzielenia części zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7, okres realizacji właściwego zamówienia określonego w ust. 1 może ulec skróceniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp., z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp,

2. W niniejszym postępowaniu, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z art. 108 ust. 2 ustawy pzp, nie mają zastosowania.

3.Zamawiający nie przewiduje, w niniejszym postępowaniu, zastosowania fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawców zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy pzp.

4. W zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem;

b) posiadają aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów komunalnych lub dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

Szczegóły zawarto w SWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na cały okres związania umową, na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP (Tabela A) z dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli średnich kursów NBP ostatnio ogłoszonych przed tą datą;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;

a) należycie wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, przez łączny okres nie krótszy niż 24 miesiące i o łącznej masie odebranych odpadów nie mniejszej niż 5.000 Mg (pięć tysięcy megagramów /ton/), w tym obejmującej co najmniej trzy frakcje odpadów segregowanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1.000 Mg (jeden tysiąc megagramów /ton/),

b) posiadają lub będą posiadać dostęp do co najmniej do następujących narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia:

• odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo-transportowej, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, oraz

• jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

• co najmniej jednego pojazdu umożliwiającego odbieranie odpadów z miejsc trudno dostępnych (wąskie ulice, drogi o ograniczonej nośności);

c) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest co najmniej:

• jedną osobą skierowaną do wykonywania obowiązków koordynatora robót - odpowiedzialną za właściwą jakość świadczonej usługi i sprawozdawczość, posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z nadzorem nad gospodarką odpadami w jednostce administracji publicznej lub przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami;

• dwoma osobami uprawnionymi do kierowania pojazdem do transportu odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca, 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy stanowi załącznik NR 1 do SWZ

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 08:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Additional information:

1. Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) gwarancjach bankowych

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, konto nr: 13 8313 0009 0000 3447 2000 0040.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentami zamówienia dostępnymi na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

Zmiany oraz wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do KIO.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021