Services - 527719-2021

18/10/2021    S202

Polska-Pasłęk: Usługi związane z odpadami

2021/S 202-527719

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Pasłęku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000524447
Adres pocztowy: Pl. Św. Wojciecha 5
Miejscowość: Pasłek
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-400
Państwo: Polska
E-mail: paslek@paslek.pl
Tel.: +48 552482001
Faks: +48 552483180
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.paslek.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.paslek.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.paslek.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.paslek.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk

Numer referencyjny: BGK.271.21.2021.ŁZ
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie)

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wskazanych w uchwale nr I/9/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), oraz ich dostarczanie do instalacji komunalnej, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach (Gmina Pasłęk), za wyjątkiem: bioodpadów; odpadów niebezpiecznych; przeterminowanych leków i chemikaliów; odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu, które należy dostarczać bezpośrednio do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późń. zm.), oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk, określonego uchwałą Nr I/8/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasłęk oraz uchwałą Nr I/13/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia wymienionych w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ dostępnej na stronie https://zamowienia.paslek.pl/ - platforma zakupowa UM Pasłęk - aktywne postępowanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – cena”) / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas likwidacji dzikich wysypisk („Dzikie wysypiska – czas”) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na reklamację („Reklamacja”) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur („Faktury”) / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Okres realizacji zamówienia przewidziano od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r..

2. W przypadku braku możliwości wyłonienia Wykonawcy przed dniem 31 grudnia 2021 r., wynikającej z przeciągającej się procedury i konieczności udzielenia części zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7, okres realizacji właściwego zamówienia określonego w ust. 1 może ulec skróceniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp., z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp,

2. W niniejszym postępowaniu, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z art. 108 ust. 2 ustawy pzp, nie mają zastosowania.

3.Zamawiający nie przewiduje, w niniejszym postępowaniu, zastosowania fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawców zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy pzp.

4. W zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem;

b) posiadają aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów komunalnych lub dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

Szczegóły zawarto w SWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na cały okres związania umową, na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP (Tabela A) z dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli średnich kursów NBP ostatnio ogłoszonych przed tą datą;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;

a) należycie wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, przez łączny okres nie krótszy niż 24 miesiące i o łącznej masie odebranych odpadów nie mniejszej niż 5.000 Mg (pięć tysięcy megagramów /ton/), w tym obejmującej co najmniej trzy frakcje odpadów segregowanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1.000 Mg (jeden tysiąc megagramów /ton/),

b) posiadają lub będą posiadać dostęp do co najmniej do następujących narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia:

• odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo-transportowej, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz

• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, oraz

• jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

• co najmniej jednego pojazdu umożliwiającego odbieranie odpadów z miejsc trudno dostępnych (wąskie ulice, drogi o ograniczonej nośności);

c) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest co najmniej:

• jedną osobą skierowaną do wykonywania obowiązków koordynatora robót - odpowiedzialną za właściwą jakość świadczonej usługi i sprawozdawczość, posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z nadzorem nad gospodarką odpadami w jednostce administracji publicznej lub przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami;

• dwoma osobami uprawnionymi do kierowania pojazdem do transportu odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca, 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakie złoży wykonawca oraz sposób ich złożenia określono w § IX SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik NR 1 do SWZ

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 08:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) gwarancjach bankowych

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, konto nr: 13 8313 0009 0000 3447 2000 0040.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentami zamówienia dostępnymi na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

Zmiany oraz wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/ - Platforma Zamówień Publicznych Gminy Pasłęk - jednostka organizacyjna - Urząd Miejski w Pasłęku, aktywne postępowanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do KIO.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2021