We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 527964-2021

18/10/2021    S202

Poland-Bełchatów: Household-refuse disposal services

2021/S 202-527964

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
National registration number: 769 21 66 386
Postal address: ul. Kościuszki 1
Town: Bełchatów
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-400
Country: Poland
Contact person: Mariola Robaszek-Zając, Agnieszka Kopka - Urząd Miasta Bełchatowa Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, bud. A, pok.308, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
E-mail: bzp@um.belchatow.pl
Telephone: +44 7335158
Internet address(es):
Main address: https://www.belchatow.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa. Numer referencyjny: WIZ.271.19.2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa

Reference number: WIZ.271.19.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Bełchatów, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ jest:1.1. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Bełchatowa oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Świadczenie ww. usług ma być zgodne z zapisami: 1)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018r. 2)Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 3) Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6770), 4) Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6771). 1.2. Wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie w pojemniki polega na oddaniu do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia i nie oznacza przeniesienia prawa własności pojemników ani na Zamawiającego, ani na właścicieli nieruchomości. 1.3. Utworzenie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie położonym w granicach administracyjnych Miasta Bełchatowa, stanowiącym własność Wykonawcy lub co do którego Wykonawca posiada prawo do dysponowania oraz zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych.1.4. Organizowanie mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem oraz obsługa pojemników na przeterminowane leki, pojemników na zużyte baterie i akumulatorki oraz obsługa Miejskiego Punktu Elektroodpadów (MPE).1.5. Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym pojemników i gniazd przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SWZ.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj.: - Zakres usług: zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, - Wielkość zamówień: łączna wartość takiego zamówienia wynosi 15% wartości zamówienia podstawowego, - Warunki na jakich zostaną one udzielone: zamówienie zostanie udzielone np. w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy z Wykonawcą świadczącym usługę odbioru odpadów,wyczerpaniu maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przy zachowaniu ww.dopuszczalnej łącznej wartości zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie i w sposób określony w SWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykaże że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa;

b) wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma nadany indywidualny nr rejestrowy;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100);

b) za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres) w co najmniej jednym roku obrotowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) na podstawie sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że dysponuje:

a) co najmniej 5 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jeden pojazd tzw. hakowiec;

b) co najmniej 3 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jeden pojazd do odbioru bioodpadów z pojemnikiem dolnym na odcieki;

c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych;

d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Miasta Bełchatowa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

e) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), świadczył co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie minimum – 15 000 Mg wraz z zagospodarowaniem odpadów. Wymagane dokumenty na potwierdzenie ww. warunków zostały określone w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Informacja dotycząca polegania na zasobach innych podmiotów, informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sposób obliczania ceny, opis kryteriów oceny ofert, informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zgodnie z SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow.Wymagane dokumenty na potwierdzenie ww. warunków zostały określone w SWZ która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Wykaz dokumentów na potwierdzenie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału-zgodnie z zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Zapisy dla podmiotów zagranicznych w tym zakresie również są szczegółowo opisane w SWZ oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania podlega wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy- w tym zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w okolicznościach opisanych szczegółowo w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ - za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Informacje dotyczące faktur elektronicznych zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Dokumenty składane razem z ofertą:1)wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru określonego w Załączniku

do SWZ.2) Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (podstawa prawna art. 118 ust. 3 ustawy PZP) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.3) Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ.4). Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Szczegółowy opis dotyczący podstaw wykluczenia oraz wymagane dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z informacją dotyczącą podmiotów zagranicznych został zawarty w SWZ, która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisane są szczegółowo w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej "RODO" informuję,że zapisy w tym zakresie znajdują się w SWZ zamieszczonej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z regulacją Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm)

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającego odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021